Σας καλοσωρίζουμε στον Δικτυακό Τόπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου!

(ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Α.)

 

Ο ιστότοπος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιδιώκει να αποτελεί ενιαία και λειτουργική πηγή πληροφοριών για τις δομές, τις διαδικασίες και τις εν γένει ενέργειες που σχετίζονται με τη διασφάλιση ποιότητας σε όλες τις πτυχές της πανεπιστημιακής ζωής. Ιδιαίτερα, παρέχει υλικό και πληροφορίες σχετικά με το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.), τις διαδικασίες αξιολόγησης του Ιδρύματος και των Τμημάτων, καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες για την διασφάλιση ποιότητας, καθώς και στατιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν το έργο του Πανεπιστημίου.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί βασικό πυλώνα και αναπόσπαστο μέρος του θεσμικού του πλαισίου για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της έρευνας, της καινοτομίας και των δράσεων και παρεχόμενων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου προς την κοινωνία. Συνεργάζεται ενεργά με την ΕΘ.Α.Α.Ε. και τις ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων, καθώς και με τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των άλλων ιδρυμάτων, συλλέγει συστηματικά και επεξεργάζεται πληροφορίες από όλες τις υπηρεσίες και μονάδες του Πανεπιστημίου, και παρέχει υποστήριξη σε αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις. Επιπλέον, έχοντας εκ του ρόλου της τη δυνατότητα να καταγράφει, να παρακολουθεί, να στοιχειοθετεί και να επισημαίνει τόσο τα ισχυρά όσο και τα αδύναμα σημεία του Πανεπιστημίου, μπορεί και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου, για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου αλλά και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρά τις δυσκολίες και την έλλειψη πόρων, συνεχίζει με σθένος και αίσθημα ευθύνης το έργο της για τη συνεχή βελτίωση κάθε πτυχής της ακαδημαϊκής ζωής του Πανεπιστημίου, αποτελώντας σταθερά σημείο αναφοράς της κουλτούρας υψηλής ποιότητας και διαφάνειας που χαρακτηρίζουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Αντιπρύτανης Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Καθηγητής, Στυλιανός Ξανθόπουλος

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου