Σας καλοσωρίζουμε στον Δικτυακό Τόπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου!

(ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Α.)

 

Σκοπός του ιστότοπου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Π.Α. είναι να αποτελέσει ένα λειτουργικό μέσο για την πληρέστερη ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σχετικά με τις δομές, τις διαδικασίες και τις ενέργειες που αφορούν στη διασφάλιση ποιότητας, όπως αυτές έχουν δρομολογηθεί και υποστηρίζονται από το Ίδρυμα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες του ιστότοπου,  θα έχουν την ευκαιρία να ανασύρουν υλικό και πληροφορίες σχετικά με το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.), τις διαδικασίες αξιολόγησης του Ιδρύματος και των Τμημάτων, τις καλές πρακτικές και τις πρωτοβουλίες διασφάλισης ποιότητας, καθώς και για τα δεδομένα ποιότητας και τα στατιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν το έργο του Ιδρύματος. Για τη δρομολόγηση και την οργάνωση των παραπάνω διαδικασιών, η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζεται τόσο με την ΕΘ.Α.Α.Ε./Α.ΔΙ.Π. όσο και με τις ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων, αλλά και με τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας των άλλων ιδρυμάτων.

Η  υποστήριξη του δυναμικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος έχει ανάγκη από μία Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία θα  αναπτύσσει το έργο της, λειτουργώντας όχι μόνο ως δομή για τη συλλογή και επεξεργασία πλήθους στοιχείων από όλες τις Μονάδες/Υπηρεσίες,  για την υποστήριξη των πολλαπλών αξιολογήσεων του Ιδρύματος, αλλά και ως όργανο υπεύθυνο για την εισήγηση συμπερασμάτων, προτάσεων και  σχεδιασμών, που θα ενισχύουν τα ισχυρά σημεία και θα θεραπεύουν τις αδυναμίες του Ιδρύματος, ώστε αυτό να είναι σε θέση να υποστηρίξει το ακαδημαϊκό, ερευνητικό, διδακτικό, πολιτισμικό και κοινωνικό του έργο με όρους ποιότητας.

Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε έναν  ιστότοπο δυναμικό και φιλικό, που θα δημιουργεί διαδρομές αναγνώρισης των διαδικασιών ποιότητας, θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται, επιτρέποντας στην πανεπιστημιακή κοινότητα να αναγνωρίζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Π.Α., μία ιδρυματική δομή, ενεργή συμμέτοχο στη διαμόρφωση της κουλτούρας του Π.Α., ως Ιδρύματος που σταθερά υπερασπίζεται την ανάπτυξή του με όρους ποιότητας και διαφάνειας.

 

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας