Είστε εδώ

ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟΔΙΠ αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, βάσει του άρθρου 14 του ν. 4009/2011. Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 4009/2011 και 83 παρ. 5 του ν. 4485/2017 όπως αυτές ισχύουν (βλ. Έγκριση Τελικού Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Δομή, λειτουργία και αρμοδιότητες, ΦΕΚ 830/09.03.2018 τ.Β')

Οι αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν. 4009/2011, είναι οι ακόλουθες:

 1. Η ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος, σύμφωνα με το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος.
 2. Η οργάνωση, λειτουργία και συνεχής βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος.
 3. Ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 4. Η υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.
 5. Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης σε συνεργασία με την ΑΔΙΠ.
 6. Η συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγηση του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.

Ειδικότερα, επιπλέον των ως άνω αναφερόμενων γενικών αρμοδιοτήτων, ευθύνη της ΜΟΔΙΠ είναι η υλοποίηση και των ακόλουθων:

 1. Η συστηματική αναθεώρηση/επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Ποιότητας του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος.
 2. Η εποπτεία της εφαρμογής του ΕΣΔΠ και ο περιοδικός έλεγχος της λειτουργίας του στα πεδία εφαρμογής του.
 3. Η σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του ΕΣΔΠ με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων αποκλίσεων και συστάσεων προς βελτίωση.
 4. Η ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών ελέγχου των κριτηρίων σχετικά με τον σχεδιασμό, την έγκριση και την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών με σκοπό τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους.
 5. Η συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων ποιότητας, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, τόσο από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ όσο και από το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ και ιδίως δεδομένα σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, το διδακτικό και ερευνητικό έργο και τη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος.