Είστε εδώ

ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔΙΠ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κατόπιν εισήγησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 25η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων την 28η Ιουλίου 2020, εισήγηση που έγινε δεκτή, υλοποιήθηκαν, με την οργανωτική ευθύνη του Γραφείου της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι  προκαταρτικές ενέργειες για τη σύσταση ενός  άτυπου Δικτύου των Γραφείων των ΜΟ.ΔΙ.Π. με τη συμμετοχή όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίχθηκε στην κοινή διαπίστωση όλων των Ιδρυμάτων για την αναγκαιότητα της συστηματικής συνεργασίας μεταξύ των γραφείων ΜΟ.ΔΙ.Π., προκειμένου να ανταποκριθούν άρτια στις νέες απαιτήσεις για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στα Ιδρύματα, όπως προκύπτουν σύμφωνα  με το νομοθετικό πλαίσιο και τις νέες προδιαγραφές που θέτει η ΕΘΑΑΕ.  

Σκοπό του Δικτύου, λοιπόν, συνιστά η αμοιβαία πληροφόρηση, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και κοινών προβληματισμών, καθώς και προτάσεων για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και ζητημάτων που αφορούν στην παρακολούθηση και εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.

Στην εναρκτήρια συνάντηση των μελών του Δικτύου, την οποία συγκάλεσε η Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας και Προέδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου, και στην οποία συμμετείχαν οι αρμόδιοι/ες Αντιπρυτάνεις/σσες  καθώς και εκπρόσωποι των ΜΟ.ΔΙ.Π. των Ιδρυμάτων, τέθηκαν οι βάσεις της λειτουργίας και οι βασικοί στόχοι της σύστασης του Δικτύου.