Είστε εδώ

ΟΜΕΑ

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Τμήματος περιγράφονται στο Νόμο 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005: Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος) και ειδικά στα άρθρα, 4, 5, 6,  καθώς και στο άρθρο 38 του Ν. 3848/2010 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 5 παρ. 2  του Ν.3374/2005. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα, ο ρόλος της  ΟΜ.Ε.Α. είναι συγχρόνως συντονιστικός και εκτελεστικός, στο βαθμό κατά τον οποίο έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της συστηματικής παρακολούθησης της διαδικασιών, διεργασιών και δράσεων που διέπουν την εσωτερική και  εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος ως περιοδικά επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΜ.Ε.Α.  συνεργάζεται με όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας και έχει την ευθύνη αφενός για τη διασφάλιση της  διαφάνειας στην εσωτερική αξιολόγηση και την πρόβλεψη των απαιτούμενων ενεργειών όσο και για την  τυποποίηση των επί μέρους διαδικασιών και τη σύνταξη της έκθεσης/αναφοράς σχετικά με τα αποτελέσματα της μελέτης των συγκεντρωτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της εσωτερικής αξιολόγησης (διάρκειας δύο συνεχόμενων διδακτικών εξαμήνων).

Η έκθεση/αναφορά αυτή, αποτελεί σύνθεση όλων των επιμέρους στοιχείων τα οποία λαμβάνονται υπόψη σε συνάρτηση με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή της μονάδας  και συντάσσεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης, όπως αυτά συμπληρώνονται και εξειδικεύονται με βάση τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα που εκδίδει εκάστοτε η Α.ΔΙ.Π./ΕΘΑΑΕ. Περιέχει  μια κριτική-αξιολογική ανάλυση της πορείας εφαρμογής των στόχων του υπό αξιολόγηση έργου της ακαδημαϊκής μονάδας, τα θετικά και αρνητικά  σημεία που αναδείχθηκαν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η ίδια η μονάδα, ώστε να οργανωθούν καλύτερα οι υπό αξιολόγηση δραστηριότητες και να αναβαθμιστούν οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών και η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και κάθε άλλο μέτρο διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου που παρέχεται από την ακαδημαϊκή μονάδα.

 Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΜ.Ε.Α. συνεργάζεται συστηματικά τόσο με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. (η οποία λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος) όσο και με την Α.ΔΙ.Π./ΕΘΑΑΕ. Η εσωτερική αξιολόγηση καθίσταται σημαντική, στο βαθμό επίσης κατά τον οποίο λαμβάνεται υπόψη για την εξωτερική αξιολόγηση του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου της ακαδημαϊκής μονάδας από ανεξάρτητους/ες εμπειρογνώμονες.

Οι ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων ορίζονται με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους και  συγκροτούνται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., κατά προτεραιότητα, των βαθμίδων του/της Καθηγητή/τριας και του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Στην ΟΜ.Ε.Α. συμμετέχει επίσης ένας/μία εκπρόσωπος των φοιτητών/τριών, που υποδεικνύει ο αρμόδιος φορέας εκπροσώπησης τους.

 Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά στη διεξαγωγή της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα, οι ΟΜ.Ε.Α. :

 •  Παρακολουθούν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων,
 •  Ενημερώνουν τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τους/τις φοιτητές/τριες ή σπουδαστές/στριες,
 •  Συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά,
 •  Συντάσσουν την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας.

 ΟΜ.Ε.Α. Τμημάτων

Τμήμα Περιβάλλοντος

1.      Πέτρος Γαγάνης, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος

2.      Ανδρέας Τρούμπης, Καθηγητής Α΄βαθμίδας

3.      Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Καθηγητής Α’βαθμίδας

4.      Αθανάσιος Στασινάκης, Αναπλ. Καθηγητής

5.      Ιωσήφ Μποτετζάγιας, Αναπλ. Καθηγητής

6.      Παναγιώτης Ξυπολιάς, φοιτητής

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας

 

 1. Καντσά Βενετία Καθηγήτρια , Πρόεδρο
 2. Εξερτζόγλου Χαρίλαο Καθηγητή
 3. Αναστασιάδη Βασίλη Καθηγητή
 4. Κανάκη Κωνσταντίνο Καθηγητή
 5. Γιαννακόπουλο Κωνσταντίνο Αναπληρωτή Καθηγητή
 6. Μουτάφη Βασιλική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 7. Μπέλλα-Χατζηγεώργη Χριστόδουλο-Σπυρίδωνα
 8. Αναπληρωτή Καθηγητή
 9. Χαντζαρούλα Ποθητή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 10. Τσεκένης Αιμίλιος , Αναπληρωτής Καθηγητής
 11. Βαμβακά Ευδοκία, εκπρόσωπος φοιτητών/τριών  

Τμήμα Γεωγραφίας

1.      Κίζος Αθανάσιος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, μέλος, Προέδρος

2.      Σουλακέλλης Νικόλαος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας

3.      Χωριανόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος

4.      Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια Α΄ βαθμίδας, μέλος

5.      Γκιάλης Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος

Τμήμα Κοινωνιολογίας

1.      Μιχάλης Ψημίτης, Καθηγητής

2.      Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής

3.      Κώστας Ρόντος, Καθηγητής

4.      Ιωάννης Κάλλας, Καθηγητής

5.      Παναγιώτης Γιαβρίμης, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

1.      Ζερβάκης Βασίλειος –Καθηγητής-Πρόεδρος

2.      Κουτσούμπας Δρόσος-Καθηγητής

3.      Μπακόπουλος Βασίλειος-Αναπληρωτής Καθηγητής

4.      Κρασακοπούλου Ευαγγελία-Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας

1.  Αναγνωστόπουλος Χρήστος – Νικόλαος Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας

2. Μπούνια Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια πρώτης Βαθμίδας

3. Σαμπανίκου Ευαγγελία, Καθηγήτρια πρώτης Βαθμίδας

4. Καβακλή Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

5. Καλλονιάτης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

6. Παυλογεωργάτος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής

7. Μαγγελάκης Ρούσσος, Προπτυχιακός φοιτητής (αναπλ., Παπαδημητρίου Ιωάννη προπτυχιακό φοιτητή)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

1.       Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής (Πρόεδρος Τ.Δ.Ε.)

2.       Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Καθηγητής

3.       Αριστείδης Σάμιτας, καθηγητής

4.       Εμμανουήλ Χριστοφάκης, Αναπλ. Καθηγητής

5.       Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

6.       Σωκράτης Κοντοπός, Εκπρόσωπος Φοιτητών (Πρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου) 

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Τακτικά μέλη

1.        Σεραφείμ Κάπρος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

2.        Ευάγγελος Ξυδέας, Καθηγητής, Αναπλ. Προέδρου Τμήματος

3.        Ελένη Θανοπούλου, Καθηγήτρια

4.        Μαρία Λεκάκου, Καθηγήτρια

5.        Βασίλειος Τουντόπουλος, Καθηγητής

Αναπληρωματικά μέλη

1.        Θεόδωρος Συριόπουλος, Καθηγητής

2.        Αθανάσιος Πάλλης, Αν. Καθηγητής

3.        Αθηνά Ρουμπούτσου, Αν. Καθηγήτρια

4.        Μαρία Λάμπρου, Αν. Καθηγήτρια

5.        Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

 

 1. Θεόδωρο Σταυρινούδη, Καθηγητή
 2. Μαρία Λεκάκου, Καθηγήτρια
 3. Ανδρέα Παπαθεωδόρου, Καθηγητή
 4. Αναστασία Κωνσταντέλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
 5. Άννα Κυριακάκη, Επίκουρη καθηγήτρια
 6. Αλέξιο Πατάπιο Κόντη, Επίκουρο Καθηγητή
 7. Μαρία Ντουμή, Μέλος ΕΔΙΠ ΣΕΔ
 8. Εκπρόσωπο των φοιτητών/τριων.

 

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης

 1. Νικόλαος Αμπαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος ΤΜΟΔ
 2. Αναστασία Κωνσταντέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 3. Βασίλειος Κούτρας, Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος)
 4. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Καθηγητής
 5. Γεώργιος Λιάγκουρας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 6. Ιωάννης Μπαλτάς, Επίκουρος Καθηγητής
 7. Γκολφινόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής
 8. Ευάγγελος Βασιλείου του Ελ., Επίκουρος Καθηγητής
 9. Εκπρόσωπο των φοιτητών/τριων (δεν έχει οριστεί ακόμη)
 10. Χριστίνα Χαλιμούρδα, Εξωτερική Συνεργάτιδα ΤΜΟΔ (γραμματειακή υποστήριξη επιτροπής ΟΜΕΑ)

 

Τμήμα Μαθηματικών

1.        Βασίλειος Μεταφτσής - Καθηγητής

2.        Κωνσταντίνος Χουσιάδας - Καθηγητής

3.        Χρήστος Νικολόπουλος - Αναπληρωτής Καθηγητής

4.        Αγαπητός Χατζηνικήτας - Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

1.         Δ. Βουγιούκας, Προέδρος/Αναπληρωτής Καθηγητής

2.         Σ. Κοκολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.         Γ. Κορμέντζας, Αναπληρωτής Καθηγητής

4.         Χ. Θεοχαροπούλου, Μέλος Ε.ΔΙ.Π

5.         Θ. Λεουτσάκος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π

6.         Γ. Πατσουράκης, Εκπρόσωπος φοιτητών

 

Τμήμα Στατιστικής κι Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθημάτων

1.         Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, Καθηγητής,

2.         Ελευθέριος Ταχτσής, Αναπληρωτής Καθηγητής,

3.         Νικόλαος Χαλιδιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

4.         Σπυρίδωνας Χατζησπύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

5.         Αθανάσιος Ρακιτζής, Επίκουρος Καθηγητής

6.         Σταύρος Βακερούδης, Επίκουρος Καθηγητής

7.         Θεοδώρα Δημητρακοπούλου, Λέκτορα

8.         Εκπρόσωπος των φοιτητών που θα οριστεί από το Συλλογικό του όργανο

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

 1. Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος Πολύκαρπος Καραμούζης, Καθηγητής
 2. Μαριάνθη Οικονομάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, αναπληρωματικό μέλος Βασιλεία Καζούλλη, Καθηγήτρια
 3. Ελένη Λυπουρλή, Μόνιμη Λέκτορας, αναπληρωματικό μέλος Παναγιώτης Κιμουρτζής, Καθηγητής
 4. Μιχάλης Σκουμιός, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος Μαρία Μοσκοφόγλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 5. Μαρία Δάρρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, αναπληρωματικό μέλος Μαρία Κλαδάκη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
 6. Κωνσταντίνος Καράμπελας, Δημήτριος Κόκκινος, Απόστολος Κώστας, Ασπασία Μαστρογιάννη και Κυριακή Φαρδή μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος (επικουρικό έργο)

 Συντονιστής ορίζεται ο κ. Πολύκαρπος Καραμούζης, Καθηγητής

 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής  Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

 1. Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
 2. Γεώργιος Φέσακης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος
 3. Διαμάντη Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια
 4. Σουλτάνα Καφούση, Καθηγήτρια
 5. Διονύσιος Γουβιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
 6. Παναγιώτης Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 7. Ελένη Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

1.     Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος

2.     Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

3.     Παναγιώτης Κουσούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

4.     Σπυρίδων Συρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

5.     Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

1.     Φίλιππος Αζαριάδης

2.     Δαμιανός Γαβαλάς

3.     Παρακευάς Παπανίκος

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

 1. Ζαχαρίας Ιωάννου, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος
 2. Αναγνώστης Αργυρίου, Καθηγητής, Μέλος
 3. Γεώργιος Βάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
 4. Κωνσταντίνος Γιαγκίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
 5. Κωνσταντίνος Γκατζιώνης, Αναπλ. Καθηγητής, Μέλος
 6. Ευστάθιος Γκιαούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
 7. Κοσμάς Έλληνας, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
 8. Ευστάθιος Καλούδης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
 9. Χαράλαμπος Καραντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
 10. Αντώνιος Κουτελιδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
 11. Ελένη Ναζίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος
 12. Κωνσταντίνα Νασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος
 13. Δημήτριος Σαρρής, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
 14. Πολυξένη Σαρρή, Προπτυχιακή Φοιτήτρια (Ιωάννης Γιάννακας, αναπληρωμ. Προπτυχιακός φοιτητής)