Είστε εδώ

Επιτροπές και κώδικες ηθικής

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναγνωρίζει τη σημασία κοινών αντιλήψεων και πρακτικών σχετικά με το ρόλο, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των μελών του όπως και του Ιδρύματος, κατά την προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων. Η προαγωγή των συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών συμβάλλει στην ατομική και συλλογική ακαδημαϊκή ανάπτυξη, προστατεύει το κύρος του Ιδρύματος και συνιστά βασικό παράγοντα για την εδραίωση και διατήρηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως δημόσιο φορέα εκπαίδευσης και ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης.

(Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής Πανεπιστημίου Αιγαίου, σελ. 7)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ