Είστε εδώ

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Β1-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΕΚ 197 1.10. 2009

Β2-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1_Αποφαση διενέργειας διαβούλευσης του «Κώδικα Δεοντολογίας»

2_σχεδιο διαβουλευσης

3_Απόφαση Συγκλήτου Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας

4_Κώδικας

Β3-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1_Εγκριση Κανονισμού Φοιτητικών κατοικιών

2_Διαδικασία μοριοδότησης Συμπλήρωση

3_Κυρώσεις, παρανόμως διαμενόντων

4_Αξιοποίηση κατοικιών κατά τους θερινούς μήνες

Β4-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1_Απόφαση Συγκλήτου

2_Ιδρυματικός Κανονισμός

Β5-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

1_Διαδικασία καθορισμού κριτηρίων δικαιούχων σίτισης

2_Διαδικασία μοριοδότησης επιλογής δικαιούχων στέγασης

Β6-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1_Απόφαση Συγκλήτου 30_30.11.2017

2_Πολιτική ανοικτης προσβασης

Β7-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1_Αποφ_Συγκλήτου

2-Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης

2α_Application_Form

3_Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης

3α_Postdoctoral_Research_Proposal

4_Υπόδειγμα Έκθεσης Περάτωσης

4α_Completion_Report_of_Postdoctoral_Research

Β8-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1_Αποφαση Συγκλητου

2-Κανονισμός ΔΔ σε επίπεδο Τμήματος

Β9-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχέδιο-Κανονισμός ΠΜΣ

Β10-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΠΣ

Πρότυπος Κανονισμός ΠΠΣ

Β11-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Πρόσκληση για τη συγκρότηση της ΕΗΔΕ

Β12-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ

1_Κανονισμός Βιβλιοθήκης

2_Κανονισμός Δημιουργίας και Διατήρησης Ψηφιακού Υλικού (1.0Π1)

3_Αποφαση Συγκλητου

4_Πολιτική Ιδρυματικού Αποθετηρίου Ιδρύματος

5_Τροποποίηση Οδηγιών κατάθεσης τεκμηρίων της γκρίζας βιβλιογραφίας

6_Προσθήκη Άρθρου στον Κανονισμό Βιβλιοθήκης περί απόσυρσης υλικού

7_Δυνατότητα κατάθεσης της γκρίζας βιβλιογραφίας

8_Αποθετήρια Γεωγραφικών & Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων

9_Διαχείριση εκτυπώσεων, σαρώσεων, φωτοτυπήσεων και παραγγελιών

10_Digital Object Identifier-DOΙ & διαδικασία πληρωμής

Β13-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1_Aπόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου

2_Κανονισμός Τηλεφωνικών Υπηρεσιών

Β14-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1_Απόφαση ΠΣ

2_Κανονισμός Λειτουργίας Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης

Β15-ΟΔΗΓΟΣ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΩΡΕΩΝ & ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Β16-ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Β17-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ERASMUS+

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ERASMUS+

Β18- ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ