Διασφάλιση ποιότητας

 Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί μια νέα δομή του Ιδρύματος, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3374/2005, ο οποίος αφορά  στην αξιολόγηση των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, ο οποίος είναι συμβατός με τις απαιτήσεις του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση των ΑΕΙ (Ν. 3374/2005) και αφορά στο συντονισμό   και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος, βάσει των προδιαγραφών που έχει θέσει η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Στόχος της ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η συστηματική, τεκμηριωμένη, καταγραφή και ανάδειξη του έργου κάθε Τμήματος, Ακαδημαϊκής Μονάδας και του Ιδρύματος συνολικά, καθώς και η ανάδειξη του γεωπολιτικού ρόλου του σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό η ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί συνεπικουρικά προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του, στο ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία.