Είστε εδώ

Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με επίκεντρο την αριστεία, τη διασφάλιση της ποιότητας, την εξωστρέφεια, την ενίσχυση της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας συστηματοποιεί την προσπάθεια για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του αλλά και την υποστήριξη του έργου του διδακτικού του προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στην ίδρυση " Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης" (ΦΕΚ 3933/15-9-2020 τ’ β),  με σκοπό την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και  με τελικό αποδέκτη και ωφελούμενο το φοιτητικό πληθυσμό.

Μεταξύ των στόχων του Γραφείου, είναι η πρόσθετη ενημέρωση των διδασκόντων/ουσών σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, η δημιουργία, ανταλλαγή και συστηματοποίηση καλών πρακτικών και εργαλείων για την αποτελεσματική σχεδίαση, διδασκαλία και αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας, η καταγραφή και επεξεργασία διδακτικών αναγκών και ερωτημάτων σχετικών με τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, η ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών και μεθόδων μάθησης για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη σύγχρονων και πολύμορφων περιβαλλόντων μάθησης που θα αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευoμένων και τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών, η πρόταση και εισαγωγή καινοτομιών με την αξιοποίηση και των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία.

Σημαντική κρίνεται για την ανάπτυξη του Γραφείου η διοργάνωση δράσεων σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, επαγγελματικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς αλλά και συνέργειες με Εργαστήρια, Κέντρα και Γραφεία, φορείς, ινστιτούτα και ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχουν ως αντικείμενο τη διδασκαλία και τη μάθηση, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας αναφορικά με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

ΦΕΚ (pdf)