Πρωτοβουλίες Διασφάλισης Ποιότητας

Το υψηλό αίσθημα ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως προς την παροχή των υπηρεσιών του προς τους/στις φοιτητές-τριές του, το διδακτικό και διοικητικό του προσωπικό και προς στο κοινωνικό σύνολο, θέτει τις βάσεις για τη συνεχή ανάπτυξη και ανατροφοδότηση των κατάλληλων μηχανισμών που οδηγούν στη βέλτιστη λειτουργία του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, όπως και του λοιπού παραγόμενου έργου όλων των υπηρεσιών του.

Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της ολοκληρωμένης διαχείρισης απαιτήσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δραστηριοποιείται ποικιλοτρόπως τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος και όσο και σε επίπεδο Τμημάτων, δημιουργώντας ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και ερευνητικό προφίλ αριστείας.

 Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα ενότητα αποτυπώνονται πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που αποσκοπούν  στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της λειτουργίας του, σύμφωνα με τους άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού του Σχεδιασμού και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.