Αξιολογήσεις

Στο μενού «Εκθέσεις Αξιολόγησης» υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εσωτερική αξιολόγηση περιλαμβάνει τις Ετήσιες Εσωτερικές εκθέσεις των τμημάτων, τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των τμημάτων, καθώς και τις διετείς και τετραετείς εσωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης του ιδρύματος αντίστοιχα.

Η εξωτερική αξιολόγηση περιλαμβάνει τις τετραετείς εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης για τα τμήματα και το ίδρυμα συνολικά, καθώς και τον κατάλογο εξωτερικών αξιολογητών, αντίστοιχα.

Η περιήγηση στο παρόν μενού, οδηγεί στα σχετικά έγγραφα. 

Εσωτερική αξιολόγηση

Εξωτερική αξιολόγηση