Είστε εδώ

Αξιολογήσεις

Η “αξιολόγηση”, όρος, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τον ν.3374/05 για να περιγράψει μια διαδικασία της διασφάλισης ποιότητας, συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, καθώς και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή των ΑΕΙ. Η διαδικασία της «αξιολόγησης» ως είδος δράσης που εντάσσεται στη διασφάλιση ποιότητας, εφαρμόστηκε από το 2008 έως το 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3374/05 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από την πιστοποίηση όπως αυτή ορίστηκε από τον ν.4009/11. Ειδικότερα η «αξιολόγηση» πραγματοποιήθηκε με την παρακάτω σειρά σταδίων και ενεργειών.

Στο μενού «Εκθέσεις Αξιολόγησης» υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εσωτερική αξιολόγηση περιλαμβάνει τις Ετήσιες Εσωτερικές εκθέσεις των τμημάτων, τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των τμημάτων, καθώς και τις διετείς και τετραετείς εσωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης του ιδρύματος αντίστοιχα.

Η εξωτερική αξιολόγηση περιλαμβάνει τις τετραετείς εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης για τα τμήματα και το ίδρυμα συνολικά, καθώς και τον κατάλογο εξωτερικών αξιολογητών, αντίστοιχα.

Η περιήγηση στο παρόν μενού, οδηγεί στα σχετικά έγγραφα. 

Εσωτερική αξιολόγηση

Εξωτερική αξιολόγηση