Είστε εδώ

ΕΣΔΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η με υψηλές προδιαγραφές και εγγυήσεις ποιότητας - σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές - αποτελεσματική λειτουργία καθώς και η ανάπτυξη και συνεχής βελτίωση του συνόλου των δραστηριοτήτων και των προσφερόμενων στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών του Ιδρύματος: εκπαίδευσης, έρευνας και προαγωγής της καινοτομίας μέσω των διοικητικών και συναφών υπηρεσιών με βάση τα στρατηγικά, επιχειρησιακά και κανονιστικά κείμενα καθώς και τις τυποποιημένες διαδικασίες. Συνοπτικά, σκοπός του ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου είναι η παροχή ενός πλαισίου στα όργανα και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Ιδρύματος με όρους ποιότητας.

Η ∆ιαχείριση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στηρίχθηκε στην ανάπτυξη αυτού του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, στοχεύοντας:

Στην καταγραφή και διαχείριση όλων των διαδικασιών που επισυμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο εντός των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στον εναρμονισμό µε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την Τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας.

Στην παρακολούθηση, ανάλυση και σύγκριση µε τα εθνικά και διεθνή δεδομένα δεικτών και αποτελεσμάτων,

έτσι ώστε να διατηρείται ή να βελτιώνεται, κατά περίπτωση, ο βαθμός ικανοποίησης όλων των εμπλεκομένων μερών, εντός και εκτός του Πανεπιστημίου, από τις διαδικασίες παροχής και ανάπτυξης της παιδείας και της έρευνας όπως αυτές οργανώνονται από το Ίδρυμα

Η δομή του ΕΣΔΠ περιλαμβάνει διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, οι οποίες συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ώστε να παράγονται τα επιμέρους και τα συνολικά αποτελέσματα της λειτουργίας του Συστήματος. Η δομή του αποτυπώνεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Ποιότητας το οποίο, με κατάλληλη μικρή προσαρμογή, ακολούθησε το Πρότυπο Εγχειρίδιο Ποιότητας όπως προέκυψε από την ομάδα εργασίας της Συνόδου Πρυτάνεων στην οποία συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου .