Είστε εδώ

Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πρόεδρος

Στυλιανός Ξανθόπουλος, αν. καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων 

Μέλη

Γεώργιος       Κορμέντζας,        Καθηγητής,        Τμήμα        Μηχανικών

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

 

Αθανάσιος            Στασινάκης,            Αναπλ.            Καθηγητή, Τμήμα

Περιβάλλοντος,

 

Ελένη      Θανοπούλου,       Καθηγήτρια,       Τμήμα       Ναυτιλίας      και

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

 

Ευαγγελία        Καβακλή,       Καθηγήτρια,        Τμήμα       Πολιτισμικής

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

 

Μιχαήλ Σκουμιός, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

εκπρόσωπος των μελών                     της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.

  • Βαρβάρα Χίου

εκπρόσωπος των μελών                     της κατηγορίας Ε.Ε.Π.

  • Αικατερίνη Νικολαρέα

εκπρόσωπος      των μελών                     της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π.

  • Aλέξανδρος Σπάθης

εκπρόσωπος      των προπτυχιακών φοιτητών

  • Δεν έχουν αναδειχθεί

εκπρόσωπος      των μεταπτυχιακών φοιτητών              και υποψηφίων διδακτόρων

  • Δεν έχουν αναδειχθεί

εκπρόσωπος      από τους        Επισκέπτες καθηγητές,        τους εντεταλμένους διδάσκοντες, Επισκέπτες

Ερευνητές             και

Ερευνητές              επί συμβάσει

  • Δεν υπάρχουν οι εν λόγω κατηγορίες του πρόσθετου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού

Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι πενταετής με λήξη: 18/09/2027.