Είστε εδώ

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ'S)

 • Τι είναι η ΜΟ.ΔΙ.Π. και ποιες οι αρμοδιότητές της;

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Το έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π., εν γένει, σχετίζεται με την οργάνωση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας για το Ίδρυμα, την πρόβλεψη διαδικασιών και ενεργειών προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς και την εφαρμογή όλων των σχετικών προαπαιτούμενων διεργασιών  από το  Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος.

Δείτε περισσότερα εδώ

 • Ποια είναι τα μέλη της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας;

Η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας  απαρτίζεται είτε από τον/την Πρύτανη/ισσα είτε από έναν/μία από τους/τις Αντιπρυτάνεις/ισσες, ως Πρόεδρο, πέντε μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται με απόφαση Συγκλήτου, έναν/μία εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού, έναν/μία εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και έναν/μία εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και Υ/Δ

 Δείτε τη σύσταση της Επιτροπής εδώ:.

 • Τι είναι το Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π;

Το Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π (e-mail επικοινωνίας: quality@aegean.gr) υποστηρίζει διοικητικά τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μεριμνά για την υποστήριξη και υλοποίηση των αποφάσεών της

 Δείτε περισσότερα εδώ.

 • Τι είναι η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου;
 • Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνίσταται στη δέσμευση της Διοίκησης, όπως αυτή αποτυπώνεται και στα επίσημα κείμενα των οργάνων του Ιδρύματος, ως προς την παροχή παιδείας και την παραγωγή νέας γνώσης, σε συνθήκες ασφάλειας, ισοπολιτείας και διαφάνειας, όπως αρμόζει στο ακαδημαϊκό ήθος.

 Η πολιτική ποιότητας του Π.Α. αρθρώνεται σε δύο κύριους άξονες:

 •  i. Στον στρατηγικό άξονα:  Αποστολή και Στρατηγικοί στόχοι ποιότητας του Ιδρύματος
 • ii. Στον επιχειρησιακό άξονα: Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας

   

 • Τι είναι το Ο.Π.Σ.

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρέχει βασικές λειτουργίες και συστήματα για τις διαδικασίες  αυτο-αξιολόγησης του Ιδρύματος και των Τμημάτων,  λειτουργώντας επικουρικά ως προς τις θεσμοθετημένες διαδικασίες τις οποίες υποστηρίζει η ΜΟ.ΔΙ.Π. Η υλοποίησή του έχει γίνει στη βάση τεχνολογιών ανοικτού κώδικα (free and open source), διασφαλίζοντας  τόσο την ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζεται όσο και την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών/χρηστριών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

 • Ποιες είναι οι λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π.;

  Οι βασικές λειτουργίες του  ΟΠΣ αφορούν: 

  • Στη διαδικασία αξιολόγησης μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες
  • Στην προβολή & εξαγωγή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των μαθημάτων από τις Ο.ΜΕ.Α. και τη διοίκηση του Τμήματος
  • Στην προβολή & εξαγωγή αποτελεσμάτων αξιολόγησης μαθημάτων από τους/τις διδάσκοντες/ουσες
  • Στη σύνταξη και εξαγωγή απογραφικών εκθέσεων από τις Ο.ΜΕ.Α. των Τμημάτων
  • Στη δημιουργία ιστοσελίδας εξωτερικής αξιολόγησης
  • Στη δημιουργία αναφορών αξιολόγησης για την εξέλιξη διδασκόντων/ουσών

   Πρόσβαση στο Ο.Π.Σ της ΜΟΔΙΠ έχουν μόνο  εξουσιοδοτημένοι/ες χρήστες/ χρήστριες του Π.Α.  από εδώ.  

 • Τι είναι το Ε.Σ.Δ.Π.;

  Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας της λειτουργίας του Π.Α., η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου και η αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές διασφάλισης ποιότητα, όπως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και με τις αρχές και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

  Το πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π) είναι η  διασφάλιση ποιότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες, στις διοικητικές υπηρεσίες και στο ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος (Ν. 3374/2005).

  Η δομή του Ε.Σ.Δ.Π περιλαμβάνει διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, οι οποίες συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ώστε να παράγονται τα επιμέρους και συνολικά αποτελέσματα της λειτουργίας του Συστήματος. Η δομή του Ε.Σ.Δ.Π αποτυπώνεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Ποιότητας.

   Δείτε περισσότερα εδώ.

 • Κάθε πότε αναθεωρείται και πιστοποιείται ένα Ε.Σ.Δ.Π;

  Το Σύστημα Ποιότητας ανασκοπείται από τη Διοίκησή του σε τακτά διαστήματα και πιστοποιείται περιοδικά από την ΕΘΑΑΕ.

 • Τι είναι το Εγχειρίδιο Ποιότητας;

  Το Εγχειρίδιο Ποιότητας αποτυπώνει επισήμως τις διεργασίες και διαδικασίες του ΕΣΔΠ και χρησιμοποιείται ως  οδηγός για την εφαρμογή του, προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του σχετικού προτύπου ποιότητας. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι προϊόν της δέσμευσης της Διοίκησης του Ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και δομών του, αλλά ταυτόχρονα – και κυρίως- κεντρικό εργαλείο υλοποίησης και ανανέωσης της δέσμευσης αυτής.

  Ειδικότερα, στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, το οποίο συντάσσεται, αναθεωρείται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, περιλαμβάνονται όλες οι διεργασίες του Ε.Σ.Δ.Π.

 • Τι είναι η Πιστοποίηση;

  Η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με της Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Aνώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) . Σκοπός της πιστοποίησης είναι η εξωτερική διασφάλιση ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι.  

   Δείτε περισσότερα εδώ

 • Τι είναι η ΟΜ.Ε.Α; 

 H Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης  (συνοπτικά Ο.ΜΕ.Α.) του Τμήματος έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα. 

 • Ποια μέλη συμμετέχουν στην ΟΜ.Ε.Α του Τμήματος;

Οι ΟΜ.Ε.Α. συγκροτούνται από μέλη Δ.Ε.Π ή Ε.Π, κατά προτεραιότητα, των βαθμίδων  Καθηγητή/τριας και Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Στην ΟΜ.Ε.Α. συμμετέχει επίσης ένας/μία εκπρόσωπος των φοιτητών/τριών ή σπουδαστώ/τριών, που υποδεικνύει ο αρμόδιο φορέας εκπροσώπησής τους.

 

 • Τι είναι η Αξιολόγηση [εσωτερική/εξωτερική];

Η «αξιολόγηση», όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τον Ν. 3374/2005 για να περιγράψει μια διαδικασία της διασφάλισης ποιότητας, συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, καθώς και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή των ΑΕΙ. 

 Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης αφορά στην (εσωτερική) αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου από τις ίδιες τις ακαδημαϊκές μονάδες των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους (εσωτερική αξιολόγηση). Οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων συντάσσονται από τις ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα/Ο.Π.Σ) και είναι διαθέσιμες σε εξουδιοδοτημένους/ες χρήστες/τριες.

 Ύστερα από την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, ακολουθεί, σε δεύτερο στάδιο, η αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου από επιτροπή που αποτελείται από ανεξάρτητους/ες εμπειρογνώμονες, η οποία λαμβάνει υπόψη και τα αποτελέσματα της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας (εξωτερική αξιολόγηση).

 Δείτε περισσότερα εδώ

 • Πώς γίνεται η αξιολόγηση του διδακτικού έργου;

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου για το σύνολο των μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος πραγματοποιείται:

Α) από τους/τις φοιτητές/τριες, με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που έχουν διαμορφωθεί από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Β) από τους/τις διδάσκοντες/ουσες, με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης που έχουν διαμορφωθεί από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.

 • Κάθε πότε γίνεται η αξιολόγηση του διδακτικού έργου;

 Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων διενεργείται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ημερομηνία αποστολής των ερωτηματολογίων στους/στις φοιτητές/τριες και στους/στις διδάσκοντες/ουσες, καθώς και το διάστημα προσβασιμότητάς τους (προθεσμία συμπλήρωσης) προσδιορίζεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π

 

 • Πότε μπορώ να έχω πρόσβαση, ως διδάσκων/ουσα στα αποτελέσματα της αξιολόγησης του διδακτικού έργου;

H ενημέρωση του Διδακτικού Προσωπικού των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων ως προς το βαθμό συμπλήρωσης και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθημάτων από τους/τις φοιτητές-τριες λαμβάνει χώρα μέσω συγκεκριμένου υποσυστήματος του Ο.Π.Σ της ΜΟ.ΔΙ.Π. Στο σύστημα έχουν πρόσβαση όλοι/ες οι διδάσκοντες/ουσες, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών που τους έχουν διατεθεί από το Ίδρυμα για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

 

 • Μπορεί να γίνει γνωστή η ταυτότητά μου από τη συμμετοχή μου στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου;

Η συλλογή και η διαχείριση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων υλοποιείται με ένα μοντέρνο, φιλικό και ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον για τους/τις χρήστες-τριες. Το περιβάλλον αυτό διασφαλίζει την απαραίτητη ανωνυμία  και τα στοιχεία που συλλέγονται,  χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο. Σε κάθε περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ακολουθεί τις προδιαγραφές που απορρέουν από τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  

 • Τι είναι το Ο.Π.Ε.Σ.Π. της ΕΘΑΑΕ;

 Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το θεσμικό της πλαίσιο, η ΕΘΑΑΕ, ΤΟ 2015 δημιούργησε το "Ο.Π.Ε.Σ.Π" (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας), το οποίο διαρθρώνεται σε πέντε (5) υποστυστήματα: (α) Δεδομένα ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης, (β) Επιχειρηματική Ευφυία (ΒΙ), (γ) Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων  (δ) Διαχείριση Πιστοποιήσεων και (ε) Εσωτερική Λειτουργία. 

Μετά και την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (Ο.Π.Ε.Σ.Π.), προχώρησε στη μελέτη, τον ορισμό και την τυποποίηση των δεδομένων ποιότητας των Α.Ε.Ι, τα οποία, συλλέγονται σε ετήσια βάση από την Αρχή μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να διατίθενται στις επιτροπές πιστοποίησης και αξιολόγησης και να αξιοποιούνται σε κάθε διαδικασία διασφάλισης ποιότητας.

Δείτε περισσότερα εδώ.