Νομοθεσία

Διαβάστε και στο: https://www.adip.gr/gr/accreditation-legal.php

Νόμος 4009, ΦΕΚ Α 195/6-9-2011

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Νόμος 3374, ΦΕΚ Α 189/2-8-2005

Στο κεφάλαιο Α' (άρθρα από 1 έως 13) θεσμοθετείται η Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα καθώς και τα κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης.
Subscribe to RSS - Νομοθεσία