Νομοθεσία

Νόμος 4009, ΦΕΚ Α 195/6-9-2011

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού (Νόμος 3848, ΦΕΚ Α 71/19-5-2010)

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Νόμος 3794, ΦΕΚ Α 156/4-9-2009

Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3577, ΦΕΚ Α 130/8-6-2007

Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3374, ΦΕΚ Α 189/2-8-2005

Στο κεφάλαιο Α' (άρθρα από 1 έως 13) θεσμοθετείται η Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα καθώς και τα κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης.

Subscribe to RSS - Νομοθεσία