Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Ημερομηνία αποστολής στην ΑΔΙΠ: 
25/07/2011