Είστε εδώ

Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π.)

Π.Ε.3.   Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π.)


Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π) είναι μία συστηματική προσέγγιση, μέσω της οποίας κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα και το Ίδρυμα στο σύνολο του, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες σε συνεχή βάση.
Το Πακέτο Εργασίας 3, αναφέρεται στην εφαρμογή και λειτουργία του Ο.Σ.Δι.Π. Περιλαμβάνει την αρχική λειτουργία ορισμένων υποσυστημάτων του συστήματος, αρχικά χωρίς την υποστήριξη του ΟΠΣ-ΔιΠ, και την σταδιακή επέκταση αυτής της λειτουργίας με την προσθήκη νέων επιμέρους λειτουργιών, μέχρι την τελική ολοκληρωμένη λειτουργία αυτού με τη βοήθεια του ΟΠΣ-Δι.Π.
Ο τρόπος αυτός λειτουργίας θα επιτρέψει, αφενός να λειτουργούν οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου και κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος, το οποίο θα αναπτύσσεται σταδιακά και αφετέρου το σύστημα να δοκιμασθεί παράλληλα, με επαρκή τρόπο, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, επιτρέποντας την έγκαιρη διόρθωση τυχόν αδυναμιών.  Διακρίνονται τρεις διαδοχικές φάσεις εφαρμογής και λειτουργίας του Ο.Σ.Δι.Π.

Φάση Ι: Αρχική Λειτουργία Επιμέρους Υποσυστημάτων του Ο.Σ.Δι.Π.
Κατά τη φάση αυτή, εφαρμόζονται κυρίως τα εργαλεία συλλογής δεδομένων. Κρίσιμη διάσταση της φάσης αυτής αποτελεί η ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να σταθεί δυνατή η συλλογή των δεδομένων κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις, και τα κριτήρια ποιότητας συλλογής δεδομένων του Ο.Σ.Δι.Π. Το εμπλεκόμενο προσωπικό στην φάση αυτή, πέρα από τα μέλη των Οργάνων ΜΟΔΙΠ και ΟΜΕΑ, περιλαμβάνει: μέλη ΔΕΠ, Φοιτητές, Διοικητικό προσωπικό ακαδημαϊκών μονάδων, Διοικητικό προσωπικό κεντρικής διοίκησης, προσωπικό Υπηρεσιών (Τεχνική Υπηρεσία, Βιβλιοθήκη, κλπ).

Φάση ΙΙ: Λειτουργία υποσυστημάτων του ΟΣΔΙΠ, με αξιοποίηση επιμέρους συνιστωσών του ΟΠΣ-ΔιΠ
Κατά τη δεύτερη αυτή φάση, τίθενται προς χρήση συνιστώσες του ΟΠΣ-ΔιΠ, προς καταχώρηση στοιχείων,και στατιστική επεξεργασία αυτών.

Φάση ΙΙΙ: Πλήρης Λειτουργία του  Ο.Σ.Δι.Π. με χρήση του ΟΠΣ-ΔιΠ που θα έχει αναπτυχθεί στο σύνολό του.
Η τρίτη και τελευταία αυτή φάση, περιλαμβάνει χρονικά, τόσο την ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΟΣΔιΠ, προκειμένου να παραχθούν αφενός οι ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών, και αφετέρου οι εσωτερικές εκθέσεις του ιδρύματος, όσο και να υποσττήριξη της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης.