Εισαγωγή

Η αξιολόγηση αναφέρεται στους εξής τομείς: (α) Πρόγραμμα Σπουδών (βασικού πτυχίου και μεταπτυχιακών), (β) Διδακτικό Έργο, (γ) Ερευνητικό Έργο, (δ) Επιμορφωτικό, (ε) Σχέσεις με Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς Φορείς, (στ) Διοικητικές Υπηρεσίες και Υποδομές.

Το πρόγραμμα σπουδών του βασικού πτυχίου που προσφέρει το Τμήμα ανανεώθηκε ριζικά κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010, το οποίο αξιολογείται ως σύγχρονο, δυναμικό και ευέλικτο. Όσον αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών θεωρούνται ότι παραμένουν σύγχρονα, εντοπίζεται, όμως, η ανάγκη για ενίσχυση της διεθνούς διάστασής των.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη διδασκαλία των μαθημάτων και ιδιαίτερα από την επικοινωνία που έχουν με τους διδάσκοντες. Υπάρχουν, όμως, ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Το ερευνητικό έργο του Τμήματος είναι ιδιαίτερα σημαντικό και τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης. Το Τμήμα συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οι υποδομές έρευνας, κυρίως όσον αφορά τους εργαστηριακούς χώρους παρουσιάζουν ιδιαίτερες ελλείψεις.

Επίσης, το Τμήμα επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών του με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, με έμφαση στους φορείς της Χίου. Σημαντική είναι η λειτουργία της Επιτροπής Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τη Χιακή Κοινωνία.

Οι διοικητικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Το Τμήμα έχει ήδη αναπτύξει συστήματα πληροφορικής που υποστηρίζουν τις διοικητικές υπηρεσίες και κυρίως τη γραμματεία του Τμήματος, κατορθώνοντας με αυτόν τον τρόπο να αμβλύνει τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού.

Η διαδικασία αξιολόγησης έχει αναπτυχθεί και θεωρείται αρκετά αποτελεσματική, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που αναπτύσσεται σε ιδρυματικό επίπεδο.

 

Η ακαδημαϊκή μονάδα Σχολή Επιστημών της Διοίκησης (ΣΕΔ) λειτουργεί Χίο από το 1998 και απαρτίζεται από τρία Tμήματα:

  • Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
  • Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης

Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη ενός εσωτερικού διαλόγου για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων που αναλαμβάνει το Τμήμα και του έργου που παράγει. Η αξιολόγηση έχει ενταχθεί στην καθημερινή λειτουργία του Τμήματος και οι διαδικασίες έχουν αφομοιωθεί τόσο από το προσωπικό όσο και από τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης (21/06.04.11) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ορίσθηκαν οι:

  • Β. Αγγελής, Καθηγητής,
  • Δ. Λαγός, Καθηγητής,
  • Α. Σάμιτας, Αναπλ. Καθηγητής,
  • Δ. Αλεξανδρής, Εκπρ. Φοιτητών

Το έργο της Ομάδας, υποστηρίζει ο κ. Δημήτρης Σίμος (μέλος ομάδας υποστήριξης ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου).


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία