Διασύνδεση του Τμήματος

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

 

Το «Γραφείο Διασύνδεσης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου μαζί με την «Πρακτική Άσκηση» και τη «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» αποτελούν συνεργαζόμενες πράξεις της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» (Δ.Α.ΣΤΑ.) που λειτουργούν στα πλαίσια του ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013.

 

 

Γραφείο διασύνδεσης

 

Στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες και τους απόφοιτους να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία αλλά και να αναζητήσουν εργασία εναρμονισμένη με τις προσωπικές τους δεξιότητες και με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους.

Επομένως, το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες πληροφόρηση τόσο σε θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία τους και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους, όσο και σε θέματα που αφορούν γενικότερα τους νέους ανθρώπους (π.χ. εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, κτλ.).
Οι φοιτητές/τριες και οι απόφοιτοι του Ιδρύματος μπορούν να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης, όπως π.χ. την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τράπεζας Βιογραφικών, το Alumni Forum και τον Ηλεκτρονικό Πίνακα Ανακοινώσεων, οι οποίες φιλοδοξούν να αποτελέσουν τον καίριο υποστηρικτικό μηχανισμό για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Γραφείου Διασύνδεσης είναι πάντοτε κοντά στους φοιτητές και στους αποφοίτους, λειτουργώντας ως κόμβος πληροφόρησης και εξυπηρέτησης. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους ηλεκτρονικά ή να επισκέπτονται τα τοπικά Γραφεία Διασύνδεσης που λειτουργούν σε όλες τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Ιδρύματος καθημερινά.

Στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου λειτουργεί το τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Χίου το οποίο προς επίτευξη των σκοπών του εκτός από την καθημερινή εξυπηρέτηση και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, έχει οργανώσει Εργαστήρια για τη Σύνταξη του Βιογραφικού Σημειώματος και τη Συνέντευξη Επιλογής, έχει διοργανώσει Ημέρα Καριέρας με τη συμμετοχή εκπροσώπων εταιρειών και την οργάνωση ‘’εικονικών συνεντεύξεων’’ με τους φοιτητές/τριες καθώς και έχει προχωρήσει σε επαφές με φορείς και υπηρεσίες για την προώθηση των δράσεων του και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

 

Πρακτική άσκηση

 

Η Πρακτική Άσκηση σήμερα αποτελεί βασικό  «κομμάτι» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού είναι, αν όχι ο μοναδικός, ίσως ο πιο σημαντικός τρόπος σύνδεσης των θεωρητικών γνώσεων με την εργασιακή πραγματικότητα.

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι να συμβάλλει τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απόκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων υλοποιούνται Πρακτικές Ασκήσεις από το Ακαδημαϊκό Έτος 1986 – 1987.  Η Πρακτική Άσκηση θεσμοθετήθηκε και συμπεριλήφθηκε στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος σαν οργανικό του τμήμα αρχικά με αποφάσεις του Συμβουλίου Σπουδών και εν συνεχεία της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ειδικότερα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος της 04.10.1996 αναφέρεται ότι « ..... ο θεσμός της Πρακτικής Εξάσκησης θα συνεχίσει να αποτελεί οργανικό τμήμα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος».

Επιπλέον, η Πρακτική Άσκηση εντάχθηκε στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ως μάθημα ελεύθερης επιλογής από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (αριθμ. Συνεδρίασης 12/ 07.05.03).  Επίσης, στις ετήσιες εκδόσεις του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος γίνεται εκτενής αναφορά στην Πρακτική Άσκηση, στη σκοπιμότητα, τους στόχους της με στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών από το πρώτο έτος σπουδών τους.

Το Πρόγραμμα της Πρακτική Άσκησης πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις αρχές Ιουλίου, μέχρι και τα μέσα Αυγούστου. Επιπλέον, οι τελειόφοιτοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτό καθόλη τη διάρκεια του έτους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποχρεώσεις παρακολούθησης μαθημάτων.

Στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή υλοποιούνται ταυτόχρονα δύο προγράμματα πρακτικής άσκησης: Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο από τις επιχειρήσεις και πρακτικά αποτελεί το αποτέλεσμα επίπονων και επίμονων συνεργασιών του Τμήματος με τον κόσμο των επιχειρήσεων και ένα πρόγραμμα πρακτικής το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Η ύπαρξη αυτών των δύο προγραμμάτων ταυτόχρονα, επιτυγχάνει την ικανοποίηση της ζήτησης όλων των φοιτητών μας για πρακτική άσκηση.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα ελεύθερης Επιλογής. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής πέρα από την απασχόλησή του στην επιχείρηση, θα πρέπει να συντάξει την Απολογιστική του Έκθεση και επιπλέον να εκπονήσει μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή και μία σχετική εργασία. Επιπλέον, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να επιλεγεί και ως παράπλευρη δραστηριότητα, περισσότερες από μία φορές. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει μόνο την Απολογιστική του Έκθεση.

Τα οφέλη που προσφέρει η Πρακτική Άσκηση είναι πολλαπλά, τόσο για τους φοιτητές και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, όσο και για το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μέσω της Πρακτικής Άσκησης να έρθουν σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή πραγματικότητα, συνδυάζοντας τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο, με την παραγωγική διαδικασία, όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα στις οικονομικές μονάδες. Επίσης, τους δίνεται η ευκαιρία να βρεθούν σε ένα περιβάλλον που θα διευκολύνει τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και τη μελλοντική ένταξή τους στον επαγγελματικό χώρο.

Από την άλλη πλευρά, και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από την παραπάνω διαδικασία, αφού μέσω της Πρακτικής Άσκησης μπορούν να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν στην παραγωγή τους έναν αριθμό φοιτητών, από τους οποίους θα μπορούν να επιλέξουν τους μελλοντικούς συνεργάτες τους.

Αντίστοιχα, στο Πανεπιστήμιο δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστεί με σημαντικά στελέχη πολλών ελληνικών επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί άμεσα για τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις που επικρατούν τόσο στον ελληνικό, όσο και στο διεθνή επαγγελματικό χώρο.

Τέλος, έμμεσα ωφελούμενη από το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης είναι η ελληνική οικονομία στο σύνολό της. Οι απόφοιτοι κατάλληλα προετοιμασμένοι και ευαισθητοποιημένοι μέσα από το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης εντάσσονται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία και φθάνουν πολύ σύντομα στη μέγιστη απόδοσή τους ελαχιστοποιώντας τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής.

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα μας, αποτέλεσε μια από τις πρώτες «καλές πρακτικές» (Best Practices) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ο μεγάλος αριθμός φοιτητών που εκπαίδευσε το Τμήμα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί τον καλύτερο δείκτη μέτρησης της ικανοποίησης της φοιτητικής κοινότητας από τον συγκεκριμένο θεσμό.

 

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι μια νεοσύστατη δομή η οποία συγκροτήθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει έδρα την Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου. Η Μ.Κ.Ε. έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση των γενικότερων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Απώτεροι στόχοι της μονάδας είναι:

 • Η καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό
 • Η ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης
 • Η ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων
 • Η προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα επιστημονικά πεδία

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Παν. Αιγαίου στα πλαίσια του απώτερου στόχου της, που είναι η προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στους φοιτητές καθώς και η ευαισθητοποίησή τους στην προοπτική η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία να αποτελέσει γι’ αυτούς πηγή μελλοντικής εργασιακής απασχόλησης και σταδιοδρομίας συνδυάζει δραστηριότητες που προάγουν:

 • Τη γνώση σε θέματα επιχειρηματικότητας, με την ανάπτυξη μαθημάτων που ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα σε τρία επίπεδα: (1) γνώση επιχείρησης (2) ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων (3) επιχειρηματική εμπειρία τα οποία πλαισιώνονται από Μελέτες Περίπτωσης και το Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Στοιχεία καινοτομίας, όπως το επιχειρηματικό παίγνιο
 • Στοιχεία ευελιξίας στη μάθηση, με την ανάπτυξη μαθημάτων σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης
 • Την ανάπτυξη καινοτόμου και δημιουργικού πνεύματος, με την ένταξη δραστηριοτήτων που την υποκινούν, όπως Βραβεία Επιχειρηματικότητας, και
 • Την σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως επισκέψεις σε επιλεγμένες καινοτόμες επιχειρήσεις, «ανοιχτά» σεμινάρια και διαλέξεις επιχειρηματιών, τη διοργάνωση του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας

 

 

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος των μαθημάτων, προγραμματίζονται κάθε χρόνο εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρηματικές μονάδες του νησιού και της υπόλοιπης χώρας, με σκοπό τη στενότερη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με συγκεκριμένες πρακτικές, όπως αυτές αναπτύσσονται και υλοποιούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων ανακοινώνεται με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

 


Επιτροπή διασύνδεσης με επιχειρήσεις

 

Η σύνδεση των σπουδών με το επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον προωθείται μέσω των δράσεων που αναπτύσσει η Επιτροπή Σύνδεσης με τις Επιχειρήσεις, η οποία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος. Λειτουργεί ως ο κύριος θεσμός που προωθεί τη σύνδεση και την επικοινωνία του Τμήματος με τις επιχειρήσεις, σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς δράσης για τους οποίους απαιτείται συνεργασία των δύο μερών.

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της Σχολής, φοιτητές της Σχολής και εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων της χώρας. Καλύπτει διάφορες δραστηριότητες, αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής και αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου κατάρτισης των φοιτητών, μέσω της άμεσης σύνδεσης θεωρίας και πρακτικής της διοίκησης και οργάνωσης των επιχειρήσεων.
 

Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της Επιτροπής Σύνδεσης με τις επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθοι:

 • Πρακτική άσκηση φοιτητών σε επιχειρήσεις.
 • Διαλέξεις στελεχών επιχειρήσεων στη Σχολή.
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών σε  επιχειρήσεις.
 • Ημέρες Καριέρας.
 • Συνεργασία της Σχολής με επιχειρήσεις σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.
 • Ημερίδες με θέμα τη σύνδεση της Σχολής με τις επιχειρήσεις.

 

Η σύνδεση του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις  έχει πολλαπλά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα:

 • Να έλθουν σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή πραγματικότητα και να συνδυάσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο, με την παραγωγική διαδικασία, όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα στις ίδιες τις επιχειρηματικές μονάδες.
 • Να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις που θα διευκολύνουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη μελλοντική ένταξή τους στον επαγγελματικό χώρο.

 

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της Σχολής έχει την ευκαιρία:

 • Να συνεργαστεί με στελέχη πολλών ελληνικών επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων.
 • Να ενημερωθεί άμεσα για τις σύγχρονες τάσεις και δυναμικές, τόσο στον Ελληνικό όσο και στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο.

 

Τα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα:

 • Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν στην παραγωγική διαδικασία έναν αριθμό φοιτητών από τους οποίους θα μπορούν να επιλέξουν τους μελλοντικούς συνεργάτες τους.
 • Να συνεργαστούν με μία δυναμική Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, με σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών και τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει και να λύνει προβλήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις.


Διαλέξεις στελεχών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του θεσμού αυτού, στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα άτομα καταξιωμένα στον επαγγελματικό και κοινωνικό τους χώρο προσκαλούνται για διαλέξεις στο Τμήμα. Οι διαλέξεις αυτές απευθύνονται στους φοιτητές, αλλά και στη χιακή κοινωνία και αναφέρονται σε θέματα που άπτονται της διοίκησης των επιχειρήσεων, αλλά και του γενικότερου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

 

Ημέρες καριέρας

Το Τμήμα διοργανώνει Ημέρες Σταδιοδρομίας, κατά τις οποίες στελέχη επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους προσκαλούνται στη Χίο για να συναντήσουν, σε προγραμματισμένες συνεντεύξεις, τελειόφοιτους και πτυχιούχους του Τμήματος και  να διερευνήσουν τις πιθανότητες μιας μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας.

 

 

 

Πρόγραμμα ERASMUS

 

Μέσω του προγράμματος LLP ERASMUS οργανώνονται ανταλλαγές φοιτητών με αντικείμενο την παρακολούθηση μαθημάτων σε κάποιο από τα συμβεβλημένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν επιδοτούμενη πρακτική άσκηση σε επιχείρηση του εξωτερικού.

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα LLP ERASMUS λαμβάνουν υποτροφία κινητικότητας για ένα έως δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και απαλλάσσονται από τα δίδακτρα στο ίδρυμα υποδοχής. Εφόσον ο φοιτητής περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα που παρακολούθησε στο ίδρυμα υποδοχής, έχει – υπό ορισμένες προϋποθέσεις – τη δυνατότητα να τα κατοχυρώσει, μετά τη διενέργεια του κατάλληλου ελέγχου ακαδημαϊκής αντιστοίχισης.

Τα κριτήρια επιλογής που έχει θεσπίσει το Τ.Δ.Ε. για τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS/SOCRATES παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Κριτήρια

Κλίμακα

Συντελεστής

Σύνολο

Το ποσοστό των μαθημάτων που έχει ήδη κατοχυρώσει ο φοιτητής προς τον αριθμό μαθημάτων που θα έπρεπε να έχει περατώσει επιτυχώς

0-10

2

= 0-20

Ο μέσος συγκεντρωτικός βαθμός των προηγουμένων ετών

0-10

2

= 0-20

Το επίπεδο γνώσεων στην ξένη γλώσσα που απαιτείται από το ίδρυμα υποδοχής

0-10

 

3

= 0-30

Συνέντευξη

0-10

3

= 0-30

Σύνολο

 

 

 0-100

 


 

AIESEC

 

Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φοιτητικός οργανισμός, αποτελεί το διεθνές δίκτυο πολλαπλών ευκαιριών για νέους για να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους, με σκοπό να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Η AIESEC είναι μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός  και διοικείται αποκλειστικά από φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες. Επίσης τα μέλη του οργανισμού, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να διασκεδάσουν με φοιτητές από όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας, είτε σε συνέδρια, τα οποία διοργανώνονται από τα ίδια τα μέλη της AIESEC, είτε στο πρόγραμμα ανταλλαγής της AIESEC, μέσω του οποίου μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν σε μια από τις 102 χώρες του δικτύου της από 2 μήνες μέχρι 1,5 χρόνο. Η τοπική επιτροπή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπάρχει από το 1994, παρέχοντας έτσι την ευκαιρία στους φοιτητές του πανεπιστημίου να ασχοληθούν με επίκαιρα κοινωνικά και επιχειρηματικά θέματα, τα οποία αποτελούν πάθος πολλών από τους νέους της εποχής μας, και έχουν άμεση επίδραση στο κοινωνικό περιβάλλον. Τα μέλη της AIESEC μπορούν να ενημερωθούν γύρω από αυτά τα θέματα, αλλά και να ενημερώσουν, μέσω της συμμετοχής ή και της συνδιοργάνωσης δραστηριοτήτων.

 

 


Χορηγοί υποτροφιών

 

Στους φοιτητές που πρωτεύουν σε κάθε έτος σπουδών, χορηγούνται υποτροφίες από το Ίδρυμα Kρατικών Yποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Εκτός αυτών, στους φοιτητές που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους απονέμονται χρηματικά βραβεία από διαφόρους χορηγούς (επιχειρήσεις, φορείς και προσωπικότητες).

Ο κατάλογος των υποτρόφων και η σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων χρηματικών βραβείων καταρτίζεται από τη γραμματεία του Τμήματος. Κριτήριο κατάταξης αποτελεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι στα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του συγκεκριμένου έτους φοίτησης βάσει του κανονισμού υποτροφιών προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

Πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις εξής:

 • General Electric Capital
 • BP
 • Unilever
 • Coca Cola - Τρία Έψιλον
 • Όμιλος ΤΙΤΑΝ 
 • Alpha Bank
 • Εθνική Τράπεζα
 • Ξενοδοχεία Χανδρής Α.Ε.
 • Aegean Airlines
 • Σκλαβενίτης Ι. κ Σ. Α.Ε.Ε


Διεθνείς και ελληνικοί οργανισμοί και φορείς που έχουν προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους εξής:

 • Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» Ν. Υόρκης
 • Χιακή Ομοσπονδία Ν. Υόρκης
 • Γυναικείος Σύνδεσμος “Φίλοι του Χιώτικου Χωριού”
 • Δήμος Χίου
 • Iωάννης Καράλης
 • Χρήστος Στρατάκης


 


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία