Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού"

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού - ΣΔΠΤ" σχεδιάζεται, οργανώνεται και υλοποιείται από τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο επικεντρώνεται εκπαιδευτικά στα ακόλουθα πεδία:

 • Στην έρευνα (κοινωνική, ανθρωπολογική, στατιστική) στον Τουρισμό.
 • Στον σχεδιασμό του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Στην ανάλυση του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Στις μεθόδους προώθησης και πωλήσεων των τουριστικών προϊόντων.
 • Στην διερεύνηση των βασικών παραμέτρων της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
 • Στην ανάδειξη των εφαρμογών της πληροφορικής στον τουρισμό.
 • Στον προσδιορισμό των κυριοτέρων παραμέτρων συγκρότησης της τουριστικής πολικής.

 

 

 

Στόχοι του προγράμματος σπουδών

 

Οι στόχοι του ΠΜΣ είναι οι ακόλουθοι:

 • Η βασική εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών σε διάφορα ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό και την τουριστική ανάπτυξη.
 • Η μελέτη και η ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων των διαφόρων επιστημονικών κλάδων, όπως είναι η Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Περιβάλλον, η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ και η σύζευξή τους με το τουρισμό, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τις ιδιαιτερότητες του τουριστικού φαινόμενου.

 • Η διεύρυνση των γνώσεων και η όξυνση της κριτικής ικανότητα των φοιτητών που τους παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια διεπιστημονική άποψη για τα τουριστικά θέματα.
 • Η κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται άμεσα με τους επαγγελματικούς στόχους των αποφοίτων.

 

 

 

Πολιτικές και διαδικασίες του προγράμματος σπουδών

 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που επιτυγχάνονται μέσα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτουν το σύνολο των αντικειμένων που συνθέτουν το βασικό κορμό γνώσης των επιστημών του Τουριστικού Σχεδιασμού, της Τουριστικής Διοίκησης και της Πολιτικής του Τουρισμού, προσφέροντας μαθήματα υψηλής ποιότητας.


Οι εκπαιδευτικές πολιτικές που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των στόχων του ΠΜΣ σχετίζονται με φοιτητοκεντρικά συστήματα, ενεργές μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και δράσεις σύνδεσης της διδασκαλίας με την τουριστική παραγωγή και κατανάλωση, καθώς και με την τουριστική έρευνα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης δέχεται ετησίως έως πενήντα φοιτητές (25 φοιτητές ανά κατεύθυνση).  Γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, σύμφωνα με τον Ν.2083/1992, πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Η επιλογή γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 1. γενική βαθμολογία του πτυχίου
 2. επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση
 3. αποδεδειγμένη επάρκεια Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας
 4. προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα
 5. συστατικές επιστολές
 6. προσωπική συνέντευξη και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται με δικαιολογητικά.


Η δημοσίευση της προκήρυξης και η συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιούνται στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε χρόνου. Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε και ανακοινώνεται ο πίνακας των επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Οι επιτυχόντες οφείλουν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος ειδοποιούνται κατά σειρά οι επιλαχόντες, προκειμένου να καλύψουν τυχόν κενές θέσεις. Ο πίνακας των επιλαχόντων ισχύει μόνον για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό-εαρινό) Η έναρξη, η λήξη και οι εξεταστικές περίοδοι των εξαμήνων καθορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και το μέγιστο τρεις εβδομάδες για εξετάσεις.

H εγγραφή των εισαγομένων φοιτητών γίνεται με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου εισαγωγής, σε ημερομηνίες και με  διαδικασίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται ένας επιβλέπων από την ΕΔΕ, ο οποίος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

 

 

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

 

Οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι:

 • Παραδόσεις/ Διαλέξεις
 • Διαλέξεις από εξωτερικούς συνεργάτες του ΔΠΜΣ σε σχετικά θέματα
 • Διαφάνειες και Σημειώσεις
 • Μελέτες περίπτωσης
 • Παρουσίαση εργασιών
 • Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e class

 

 

Μεθοδολογίες

 

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε μάθημα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπεύθυνου διδάσκοντα.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, του Iουνίου και του Σεπτεμβρίου και διαρκούν το μέγιστο τρεις εβδομάδες. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξεταστικών περιόδων αποφασίζονται από τη ΕΔΕ,  στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΔΠΜΣ.

Ο Φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα μάθημα, εφ' όσον η τελική βαθμολογία του σε αυτό είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5 σε κλίμακα από 0 έως 10. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα εξετάζεται, σε τελική εξέταση, στο τέλος του εξαμήνου κατά το οποίο διδάχθηκε. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεξεταστεί κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο, τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου.


Σε περίπτωση όπου κάποιος φοιτητής αποτύχει εκ νέου (στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου) σε ένα μόνο μάθημα, τότε ο φοιτητής έχει το δικαίωμα εμβόλιμης εξέτασης. Όταν η αποτυχία αφορά δύο ή τρία μαθήματα τότε ο φοιτητής υποχρεούται να εγγραφεί πάλι στα συγκεκριμένα μαθήματα και να παρακολουθήσει  τις διαλέξεις κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων εξαμήνων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε αυτή τη περίπτωση, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν υποχρεούται στην καταβολή επιπλέον ποσού διδάκτρων.


Όταν η αποτυχία αφορά τέσσερα ή περισσότερα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου τότε ο φοιτητής διαγράφεται από το ΔΠΜΣ.


Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, μπορούν να προκύπτουν ως αποτέλεσμα γραπτών ή (και) προφορικών ή (και) πρακτικών εξετάσεων ή (και) της όλης απόδοσης της συμμετοχής του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της επιστημονικής σκέψης του φοιτητή. Στην περίπτωση παρουσίασης εργασίας/ών τότε αυτή/ές πρέπει να κατατίθενται για αξιολόγηση πριν τη λήξη του εξαμήνου στο οποίο εντάσσεται το μάθημα. Σε αντίθετη περίπτωση ο υπεύθυνος Διδάσκων έχει το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτή για αξιολόγηση την εργασία στη διάρκεια της εξεταστικής Σεπτεμβρίου ή αν θα καθορίσει κάποιο άλλο τρόπο εξέτασης


Οι διαδικασίες κατάθεσης και βαθμολόγησης της διπλωματικής εργασίας αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα «διπλωματική εργασία» του Οδηγού Σπουδών.


Η παραβίαση της γνησιότητας των εξετάσεων με συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων απαγορεύεται. Σε περίπτωση διαπίστωσης υποκλοπής από επιτηρητή των εξετάσεων ή από τον αρμόδιο Διδάσκοντα ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση υποκλοπής μέρους ή του συνόλου υφιστάμενης εργασίας ή διπλωματικής εργασίας.

Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ ολοκληρώνονται με την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων (παρακολούθηση και εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω), με τα οποία ο φοιτητής συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον 48  διδακτικές μονάδες ή 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS),  που αναλύονται ως εξής:

 • 36 δ.μ. ή 54 π.μ. από  υποχρεωτικά μαθήματα 
 • 6 δ.μ. ή 6 π.μ. από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα,
 • 6 δ.μ. ή 30 π.μ. από τη διπλωματική εργασία.

 

Σημειώνεται ότι κάθε υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε 3 εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και σε 4,5 πιστωτικές μονάδες και κάθε μάθημα επιλογής αντιστοιχεί σε 3 πιστωτικές μονάδες. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται αριθμητικά ως ο σταθμικός μέσος όρος των βαθμών που συγκέντρωσε ο φοιτητής σε όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς και τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την ολοκλήρωση των σπουδών. Ο βαθμός  του διπλώματος συνοδεύεται με το χαρακτηρισμό:

 • Άριστα, για βαθμό από 8,50 έως 10,00
 • Λίαν Καλώς, για βαθμό από 6,50 έως 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)
 • Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)

Η χορήγηση του διπλώματος πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Η απονομή των πτυχίων γίνεται στο πλαίσιο ειδικής πανηγυρικής τελετής που αποκαλείται «καθομολόγηση των διπλωματούχων» και οργανώνεται μετά τη λήξη των εξεταστικών περιόδων σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η «καθομολόγηση» είναι επίσημη πράξη-δήλωση με την οποία ο απόφοιτος παρέχει αυτοπροσώπως ενώπιον του Πρύτανη, του Προέδρου του Τμήματος και των συναδέλφων του τη διαβεβαίωση για την προσήλωσή του στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα.


Η καθομολόγηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου πτυχιακού τίτλου. Η συμμετοχή σ’ αυτήν προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενη από βεβαίωση από την υπηρεσία της Βιβλιοθήκης ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τακτοποιήσει όλες του τις πιθανές εκκρεμότητες και βεβαίωση ότι δεν έχει οικονομικές ή τυχόν άλλες εκκρεμότητες (π.χ. εφόσον διαμένει στις Φοιτητικές Κατοικίες). Μέχρι την πραγματοποίηση της καθομολόγησης, ο απόφοιτος μπορεί να λάβει την ειδική βεβαίωση περάτωσης των σπουδών καθώς και τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδονται από τη Γραμματεία, ύστερα από αίτησή του.
 

 

 

Κανονισμοί

 

Το πρόγραμμα διέπεται από τους παρακάτω κανονισμούς:

 • Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό  και εξειδικεύονται από τον Διδάσκοντα κάθε μαθήματος
 • Αν σε μάθημα επιλογής εγγραφούν  μόνον  1 ή 2  φοιτητές, το μάθημα δεν θα διδάσκεται στο εξάμηνο αυτό και οι φοιτητές, μέσα σε τακτή προθεσμία, θα καλούνται να επιλέξουν ένα από τα υπόλοιπα  μαθήματα, ώστε να καλύπτουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και διδακτικών μονάδων της κατηγορίας αυτής.
 • Σε περίπτωση ασθένειας, ή άλλου σοβαρού κωλύματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δικαιολογήσουν απουσίες οι οποίες ξεπερνoύν το 30% των συνολικών ωρών ανά μάθημα εξαμήνου, προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα ανάλογα αποδεικτικά. Απουσίες, οι οποίες υπερβαίνουν το 50% των συνολικών διδακτικών ωρών ενός μαθήματος δεν δικαιολογούνται και ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα στο αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.  Για τα προαναφερόμενα, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, αποφαίνεται η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.
 • Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, η βιβλιογραφία και ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζονται αποκλειστικά από τον Διδάσκοντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος του μαθήματος.
 • Το χρονοδιάγραμμα των διαλέξεων και το περίγραμμα κάθε μαθήματος ανακοινώνονται εγκαίρως από τη Γραμματεία μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες.
 • Η διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας μπορεί να παραταθεί ένα εξάμηνο ακόμη, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, προς την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, μπορεί να δοθεί έγκριση για αναστολή φοίτησης διάρκειας ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης, αίρεται η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και αναστέλλονται όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.

 

 

Αξιολόγηση μαθημάτων

 

Η αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι άμεσα διαθεσιμα online για τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.

 

 

 

Υποδομές του προγράμματος σπουδών

 

Διοίκηση

 

Το ΔΠΜΣ εδρεύει  στη Χίο, υποστηρίζεται διοικητικά από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  και στεγάζεται στο Καρράδειο κτίριο (Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100, Χίος).

Για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ ΣΔΠΤ αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

 • Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος η οποία περιλαμβάνει τα μέλη ΔΕΠ που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη τους και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) η οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΠΣΣ ΣΔΠΤ.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από τον κατά περίπτωση απαραίτητο αριθμό μελών ΔΕΠ του Τμήματος από αυτά που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. των Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ ΣΔΠΤ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση λειτουργίας του Προγράμματος.
 • Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ από τις δύο ανώτερες βαθμίδες και ορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. Η διάρκεια της θητείας του είναι δύο έτη με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής διευθύνονται από την Προϊσταμένη  Γραμματείας, κ. Κυριακή Καραμούζου και στεγάζονται στη διεύθυνση: Μιχάλων 8, Χίος 82100. Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ στεγάζεται στο Καρράδειο κτίριο και υπεύθυνη Γραμματείας είναι η κ. Μαρία Σταθάκου.

 

 

Εργαστήρια

 

Οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους τα τρία (3) Υπολογιστικά Κέντρα που βρίσκονται στο Μιχάλειο Κτίριο στον 1ο όροφο. Τα Υπολογιστικά Κέντρα λειτουργούν σε περιβάλλον Windows XP Professional, ενώ είναι πλήρως ενσωματωμένα στο δίκτυο του Πανεπιστημίου ΑΙΓΑΙΟ-ΝΕΤ, παρέχοντας σε συνεχή βάση στους χρήστες πλήρεις υπηρεσίες Διαδικτύου (e-mail, www, ftp, chat, κλπ).  Χρήστες του Υπολογιστικού Κέντρου νοούνται όλα τα άτομα που έχουν άμεση σχέση με το ΠΜΣ.

Τα Υπολογιστικά Κέντρα αποτελούν μια υπηρεσία με ουσιαστικότατη συμβολή στην πορεία των μεταπτυχιακών σπουδών κάθε φοιτητή. Κάθε χρήστης πρέπει να δείχνει τον απαραίτητο σεβασμό στον χώρο αλλά και στους συναδέλφους του που εργάζονται σε αυτόν, εξασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας.

 

 

Κτήρια

 

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιμοποιείται το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης (αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη, Υπολογιστικά κέντρα, Εργαστήρια), όπως επίσης και τα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ εργαστήρια των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, και Γεωγραφίας, στη Μυτιλήνη.

 

 

 

Δομή του προγράμματος σπουδών

 

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο συνιστούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Το συνολικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις:

 • Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
 • Διοίκηση Φιλοξενίας

 

 

 

Μαθήματα του προγράμματος σπουδών

 

Μαθήματα κορμού

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

E.C.T.S.

  1ο Εξάμηνο

1

Ποσοτικές Μέθοδοι

4,5

2

Τουριστική Οικονομική

4,5

3

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

4,5

4

Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία

4,5

5

Κοινωνιολογία του Τουρισμού

4,5

6

Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

4,5

  2ο Εξάμηνο

7

Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική

4,5

8

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό

4,5

9

Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

4,5

  3ο Εξάμηνο

10

Διπλωματική Εργασία

30

 

 

Μαθήματα κατεύθυνσης “Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης”

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Κατηγορία

E.C.T.S.

  2ο Εξάμηνο

1

Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

4,5

2

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

4,5

3

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

4,5

4

Ανθρωπολογία του Τουρισμού

Επιλογής Κατεύθυνσης

3

5

Το Πολιτιστικό Προϊόν στον Τουρισμό

Επιλογής Κατεύθυνσης

3

 

 

Μαθήματα κατεύθυνσης “Διοίκηση Φιλοξενίας”

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Κατηγορία

E.C.T.S.

  2ο Εξάμηνο

1

Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

4,5

2

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

4,5

3

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

4,5

4

Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Επιλογής Κατεύθυνσης

3

5

Στρατηγικό Μάνατζμεντ για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Επιλογής Κατεύθυνσης

3

 

 

Μαθήματα επιλογής

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

E.C.T.S.

  1ο Εξάμηνο

1

Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία

3

2

Γεωγραφία του Τουρισμού

3

3

Τουρισμός και Μεταφορές

3

 

 

 

Διπλωματική εργασία

 

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, με θέμα αποδεκτό από τον επιβλέποντα διδάσκοντα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών στο ΔΠΜΣ. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο των σπουδών.

Ως Επιβλέπων της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται, από την ΕΔΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ή Επιστημονικό Προσωπικό του Ιδρύματος. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ ή Επιστημονικό Προσωπικό οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο το προγράμματος.

Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε έξη 6 διδακτικές μονάδες  ή 30 πιστωτικές μονάδες και  υλοποιείται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Κατά τα λοιπά αντιμετωπίζεται, ως υποχρεωτικό εξαμηνιαίο μάθημα, με μόνη διαφορά ότι η ολοκλήρωσή της μπορεί να παραταθεί, μετά από έγκριση της ΕΔΕ, για ένα επιπλέον εξάμηνο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα προαναφερόμενα ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από τα μητρώα του ΔΠΜΣ.

Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου γίνεται η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας ενώπιον της τριμελούς επιτροπής.
Η διπλωματική εργασία κατατίθενται υποχρεωτικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ  σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και στη Βιβλιοθήκη (παράρτημα  Χίου) σε  έντυπη (2 αντίτυπα) και σε ηλεκτρονική μορφή.

Γενικές Οδηγίες για την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας  περιλαμβάνονται στα παραρτήματα  του Οδηγού Σπουδών.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τη λίστα διπλωματικών εργασιών που συντάχθηκαν στα πλαίσια του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Λίστα διπλωματικών εργασιών ΣΔΠΤ

 

 

Στατιστικά στοιχεία

 

Παρακάτω περιέχονται στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών και τη διάρκεια φοίτησής τους, καθώς και την εξέλιξη και το μέσο βαθμό πτυχίου των αποφοίτων.

 

Ακαδημαϊκό Έτος

Αριθμός εγγραφών

2008-2009

26

2009-2010

34

2010-2011

32

2011-2012

21

2012-2013

21

2013-2014

20

ΣΥΝΟΛO

154

 

 

Έτος εισαγωγής

Διάρκεια σπουδών (έτη)

2

3

4

Δεν έχουν αποφοιτήσει

Σύνολο

2007-2009

12

14

3

4 Διαγραφές

33

2008-2009

13

7

4

2 Διαγραφές

24

2009-2010

17

8

7

2 Διαγραφές

34

2010-2011

9

15

3

4 και 1 Διαγραφή

32

2011-2012

7

5

-

9

21

 
 

 

Έτος Αποφοίτησης

Κατανομή Βαθμών (%)

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(Σύνολο αποφοίτων)

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

2008-2009

-

20,80

75,00

4,20

7,33

2009-2010

-

24,10

72,40

3,50

7,33

2010-2011

-

33,30

66,70

-

7,23

2011-2012

-

22,20

66,70

11,10

7,50

2012-2013

-

11,11

85,19

3,70

7,65

Σύνολο

-

22,30

73,20

4,50

7,41

 


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία