Παράρτημα Α: Δείκτες Αξιολόγησης 2012 - 2013

 

Επιτομή στοιχείων Τμήματος

 

Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 5

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 2

 

Σχετικός πίνακας

Ακαδημαϊκό έτος

 2012-2013

# 1

Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ

23

# 1

Λοιπό προσωπικό

7

# 2

Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε κανονικά έτη φοίτησης (ν + 2)

635

# 3

Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις  στις πανελλαδικές

274

# 3

Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών

248

# 7

Αριθμός αποφοίτων

58

# 6

Μ.Ο. βαθμού πτυχίου

6.62

# 4

Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ

90

# 4

Αριθμός αιτήσεων  για ΠΜΣ

91

# 12.1

Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου

46 & πτυχιακή

# 12.1

Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ)

34

# 12.1

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής

66

# 15

Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ

211

# 16

Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο)

1401

# 17

Διεθνείς συμμετοχές

35

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

 

 

 

Πίνακας 1.   Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος

 

 

 

2012-2013

 

 

Α

Θ

Καθηγητές

Σύνολο

5

-

 

Από εξέλιξη

3

-

 

Νέες προσλήψεις

-

-

 

Συνταξιοδοτήσεις

1

-

 

Παραιτήσεις

-

-

Αναπληρωτές Καθηγητές

Σύνολο

5

1

 

Από εξέλιξη

-

-

 

Νέες προσλήψεις

-

-

 

Συνταξιοδοτήσεις

-

-

 

Παραιτήσεις

-

-

Επίκουροι Καθηγητές

Σύνολο

7

3

 

Από εξέλιξη

1

-

 

Νέες προσλήψεις

-

-

 

Συνταξιοδοτήσεις

-

-

 

Παραιτήσεις

-

-

Λέκτορες

Σύνολο

-

2

 

Νέες προσλήψεις

-

-

 

Συνταξιοδοτήσεις

-

-

 

Παραιτήσεις

-

-

Μέλη ΕΕΔΙΠ

Σύνολο

2

-

Διδάσκοντες επί συμβάσει*

Σύνολο

 

-

Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων

Σύνολο

-

-

Διοικητικό προσωπικό

Σύνολο

1

4

* Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις,

χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις).

Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις

 

 

 

Πίνακας 2.   Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών

 

 

2012-2013

Προπτυχιακοί

1046

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ)

102

Διδακτορικοί

66

 

 

 

Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος

 

Εισαχθέντες με:

2012-2013

Εισαγωγικές εξετάσεις

244

Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα)

-

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα)

51

Κατατακτήριες εξετάσεις

(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ)

1

Άλλες κατηγορίες

1

Σύνολο

195

Αλλοδαποί φοιτητές

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

4

 

 

 

Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

 

Τίτλος ΠΜΣ:   «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού»   Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 ΜΗΝΕΣ

 

 

2012-2013

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)

38

 

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος

1

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων

37

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων

50

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων

21

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων

27

Αλλοδαποί φοιτητές

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

-

 

 

Τίτλος ΠΜΣ:   «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ»   Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 ΜΗΝΕΣ

 

 

2012-2013

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)

53

 

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος

3

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων

50

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων

40

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων

23

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων

32

Αλλοδαποί φοιτητές

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

-

 

 

 

Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

 

 

2012-2013

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)

13

 

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος

1

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων

12

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων

-

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων

11

Απόφοιτοι

6

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων

7 έτη

 

 

 

Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 

 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και %

επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(στο σύνολο των αποφοίτων)

Έτος Αποφοίτησης

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

2012-2013

58

14,00

58,00

26,00

2,00

6,68

 

 

 

Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών

 

 

Αποφοιτήσαντες

Διάρκεια Σπουδών (σε έτη)

 

 

 

 

 

 

Έτος αποφοίτησης

Κ*

Κ+1

Κ+2

Κ+3

Κ+4

Κ+5

Κ+6

 

K+6 και πλέον

Δεν έχουν αποφοιτήσει

(καθυστερούντες)

 

Σύνολο

2012-2013*

16

13

7

10

4

3

2

3

416

474

*Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα  (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη).

 

 

 

Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 

 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)

Έτος Αποφοίτησης

6

12

24

Μη ενταχθέντες – συνέχεια σπουδών

2012-2013

58

-

-

-

-

 

 

 

Πίνακας 9. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

 

 

 

2012-2013

Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα

Εσωτερικού

-

Εξωτε-

ρικού

Ευρ.**

-

Άλλα

-

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα

Εσωτερικού

-

Εξωτε-

ρικού

Ευρ.**

-

Άλλα

-

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα

Εσωτερικού

-

Εξωτε-

ρικού

Ευρ.**

-

Άλλα

-

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα

Εσωτερικού

-

Εξωτε-

ρικού

Ευρ.**

-

Άλλα

-

Σύνολο

 

-

** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

 

 

 

Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων ΠΜΣ

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)

Έτος Αποφοίτησης

6

12

24

Μη ενταχθέντες – συνέχεια σπουδών

2012-2013

59

-

-

-

-

 

 

 

Πίνακας 11. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 

 

2012-2013

Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα

Εσωτερικού

-

Εξωτε-

ρικού

Ευρ.**

-

Άλλα

-

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα

Εσωτερικού

-

Εξωτε-

ρικού

Ευρ.**

-

Άλλα

-

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα

Εσωτερικού

-

Εξωτε-

ρικού

Ευρ.**

-

Άλλα

-

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα

Εσωτερικού

-

Εξωτε-

ρικού

Ευρ.**

-

Άλλα

-

Σύνολο

 

-

** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

 

 

 

Πίνακας  12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013)

 

Εξάμηνο

Σπουδών

Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο)

Κωδικός Μαθήματος

Πιστ. Μονάδες ECTS

Κατηγορία μαθήματος

Υποβάθρου (Υ)

Επιστ. Περιοχής (ΕΠ)

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί;

(1ο, 2ο κλπ.)

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Ιστότοπος

Σελίδα Οδηγού Σπουδών

1ο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1157

5

Υ

 

3

 

 

 

 

1ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1001

5

Υ

 

3

 

 

 

 

1ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1017

5

Υ

 

3

 

 

 

 

1ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α

1058

5

Υ

 

3

 

 

 

 

1ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1075

5

Υ

 

3

 

 

 

 

1ο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α΄

1022

5

Υ

 

3

 

 

 

 

1ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

1052

-

Υ

 

3

 

 

 

 

2ο

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α΄

1122

5

Υ

 

3

 

 

 

 

2ο

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α΄

1002

5

Υ

 

3

 

 

 

 

2ο

ΧΡΗΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1018

5

Υ

 

3

 

 

 

 

2ο

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

1124

5

Υ

 

3

 

 

 

 

2ο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄

1023

5

Υ

 

3

 

 

 

 

2ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄

1059

5

Υ

 

3

 

 

 

 

2ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

1052

-

Υ

 

3

 

 

 

 

3ο

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β΄

1123

5

Υ

 

3

 

 

 

 

3ο

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Β΄

1003

5

Υ

 

3

 

 

 

 

3ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

1125

5

Υ

 

3

 

 

 

 

3ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ι

1025

5

Υ

 

3

 

 

 

 

3ο

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Α΄

1024

5

Υ

 

3

 

 

 

 

3ο

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α΄

1054

5

Υ

 

3

 

 

 

 

3ο

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄

1055

5

Υ

 

3

 

 

 

 

4ο

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α΄

1067

5

Υ

 

3

 

 

 

 

4ο

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΓΕ2041

5

Υ

 

3

 

 

 

 

4ο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1006

5

Υ

 

3

 

 

 

 

4ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΕ5704

5

Υ

 

3

 

 

 

 

4ο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1131

5

Υ

 

3

 

 

 

 

4ο

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α΄

1054

5

Υ

 

3

 

 

 

 

4ο

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄

1055

5

Υ

 

3

 

 

 

 

5ο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1076

5

Υ

 

3

 

 

 

 

5ο

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1008

5

Υ

 

3

 

 

 

 

5ο

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΓΕ5705

5

Υ

 

3

 

 

 

 

6ο

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1071

5

Υ

 

3

 

 

 

 

6ο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

1016

5

Υ

 

3

 

 

 

 

6ο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1004

5

Υ

 

3

 

 

 

 

7ο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1085

5

Υ

 

3

 

 

 

 

7ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

1126

5

Υ

 

3

 

 

 

 

7ο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕ4748

5

Υ

 

3

 

 

 

 

8ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΙ

ΓΕ4001

5

Υ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕ4652

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1141

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΓΕ2035

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1107

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

1127

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΓΕ4746

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1078

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1138

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1137

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1143

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Β΄

1074

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

1064

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1129

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΓΕ4740

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΓΕ1176

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΓΕ4739

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1096

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙ3400

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΓΕ5707

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΓΕ4742

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

1097

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΓΕ4741

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙ3500

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΟΙ3100

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΓΕ5706

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕ4533

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1063

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕ4738

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1090

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

1119

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1092

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΧΕΙΜ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΓΕ2039

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

1140

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1136

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕ3070

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΔΕ2601

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΓΕ4745

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1086

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΓΕ4004

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1100

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΓΕ4747

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Β΄

1114

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΧΡΗΜΑ- ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1132

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1133

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1109

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1149

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1161

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΓΕ2040

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1165

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1108

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1060

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕ4743

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΓΕ4744

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

1130

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙ3200

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙ3300

5

ΕΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1062

5

ΥΚ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΓΕ0401

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΕ5703

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕ2037

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΙ3600

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΓΕ2039

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

 

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1063

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕ5708

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

ΕΑΡ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΓΕ4749

5

ΕΕ

 

3

 

 

 

 

*Υ = Υποχρεωτικό, Ε = κατ’ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων, ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής, Π = Προαιρετικό

 

 

 

Πίνακας 12.2. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013)

 

Εξάμηνο

σπουδών.

Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο)

 

Κωδικός

Μαθήματος

Υπεύθυνος Διδάσκων

και Συνεργάτες

Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ)

Εργαστήριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ.

Πολλαπλή

Βιβλιογραφία

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Χρήση εκπαιδ. μέσων

(Ναι/Όχι)

Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων

(Ναι/Όχι)

Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα

Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις

Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση

Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές;*

1ο

MAΘΗΜΑΤΙΚΑ

1157

Μ. ΜΑΥΡΗ

 

 

 

 

430

249 (45)*

129(21)

10

1ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1001

Δ. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ

 

 

 

 

428

263(109)

26(14)

13

1ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1017

Ο. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

 

 

 

 

312

222(140)

22(18)

8

1ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α

1058

N. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  – Μ.ΓΑΡΡΗ

 

 

 

 

406

185(100)

88(43)

8

1ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1075

Μ. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ – Ε.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

 

 

 

 

290

232(7)

211(5)

11

1ο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α΄

1022

Ε. ΡΟΓΔΑΚΗ –

ΣΤ. ΖΟΥΝΤΑ

 

 

 

 

360

271(131)

121(95)

10

1ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

1052

Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ- Γ. ΣΟΥΚΑΣ

 

 

 

 

84

53(17)

26(7)

2

2ο

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α΄

1122

Β. ΑΓΓΕΛΗΣ- Ε. ΓΑΚΗ

 

 

 

 

416

193(87)

69(21)

9

2ο

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α΄

1002

Α. ΓΚΟΤΣΙΑΣ

 

 

 

 

374

302(165)

114(57)

-

2ο

ΧΡΗΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1018

Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

 

 

 

 

402

223(148)

47(59)

-

2ο

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

1124

Μ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

 

 

 

 

267

188(131)

136(32)

-

2ο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄

1023

Ε. ΡΟΓΔΑΚΗ- Σ. ΖΟΥΝΤΑ

 

 

 

 

317

217(111)

79(43)

3

2ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄

1059

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ- Μ. ΓΑΡΡΗ

 

 

 

 

448

254(78)

194(55)

6

2ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

1052

Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ- Γ. ΣΟΥΚΑΣ

 

 

 

 

70

37

13

-

3ο

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β΄

1123

Β. ΑΓΓΕΛΗΣ- Ε. ΓΑΚΗ

 

 

 

 

257

109(46)

84(35)

7

3ο

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Β΄

1003

Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

287

152(119)

85(52)

6

3ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

1125

ΡΕΚΑΪΤΗ

 

 

 

 

274

209(131)

60(71)

8

3ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ι

1025

Μ. ΣΙΓΑΛΑ

 

 

 

 

251

168(42)

128(36)

7

3ο

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Α΄

1024

ΣΤ. ΖΟΥΝΤΑ

 

 

 

 

253

172(57)

126(29)

5

3ο

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α΄

1054

Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Γ. ΣΟΥΚΑΣ

 

 

 

 

329

115(70)

34(25)

11

3ο

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄

1055

Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Γ. ΣΟΥΚΑΣ

 

 

 

 

240

74(74)

29(6)

4

4ο

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α΄

1067

Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

263

138(107)

61(57)

4

4ο

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΓΕ2041

Δ. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ

 

 

 

 

266

128(87)

17(10)

6

4ο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1006

Σ. ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

281

205(44)

174(42)

4

4ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΕ5704

Α. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

 

 

 

 

235

175(28)

134(17)

3

4ο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1131

Μ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

 

 

 

 

249

171(41)

137(21)

5

4ο

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α΄

1054

Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Γ. ΣΟΥΚΑΣ

 

 

 

 

284

87

15

4

4ο

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄

1055

Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Γ. ΣΟΥΚΑΣ

 

 

 

 

280

110

37

2

5ο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1076

Κ.  ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ – Ι.ΚΟΥΦΟΔΟΝΤΗΣ

 

 

 

 

157

92(47)

47(32)

8

5ο

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1008

Β.ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

161

42(56)

22(38)

6

5ο

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΓΕ5705

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΓΑΡΡΗ

 

 

 

 

151

60(12)

30(12)

4

6ο

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1071

Α. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

 

 

 

176

82(51)

51(23)

6

6ο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

1016

Β. ΑΓΓΕΛΗΣ –

Μ. ΜΑΥΡΗ

 

 

 

 

176

85(41)

59(29)

4

6ο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1004

Δ. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ

 

 

 

 

171

81(40)

11(8)

8

7ο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1085

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ- Κ.ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

 

 

 

 

120

13(30)

3(30)

6

7ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

1126

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

114

8(32)

3(31)

8

7ο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕ4748

Ε. ΓΑΚΗ

 

 

 

 

140

65(26)

44(21)

7

8ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΙ

ΓΕ4001

Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ

 

 

 

 

135

44(17)

22(9)

13

ΧΕΙΜ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕ4652

Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

28

14(3)

10(1)

2

ΧΕΙΜ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1141

Κ.

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ- Μ. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ

 

 

 

 

33

23(1)

2(1)

1

ΧΕΙΜ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΓΕ2035

Μ.

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

 

 

 

 

57

29(1)

25(1)

2

ΧΕΙΜ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1107

Θ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ

 

 

 

 

60

37(4)

34(4)

6

ΧΕΙΜ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

1127

Μ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

 

 

 

 

41

17(5)

15(3)

2

ΧΕΙΜ

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΓΕ4746

Β. ΑΓΓΕΛΗΣ –

Μ. ΝΤΟΥΜΗ

 

 

 

 

92

38(3)

16(2)

4

ΧΕΙΜ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1078

Δ. ΛΑΓΟΣ

 

 

 

 

54

29(4)

27(4)

3

ΧΕΙΜ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1138

Μ.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ- Α.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

 

 

 

 

51

29(4)

26(3)

1

ΧΕΙΜ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1137

ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

 

 

 

 

-

-

-

-

ΧΕΙΜ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1143

Α. ΓΚΟΤΣΙΑΣ

 

 

 

 

53

23(5)

12(5)

5

ΧΕΙΜ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Β΄

1074

Α. ΣΑΜΙΤΑΣ

 

 

 

 

70

32(7)

24(7)

3

ΧΕΙΜ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

1064

Μ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ-

Ε.ΡΟΓΔΑΚΗ

 

 

 

 

39

19(6)

13(5)

6

ΧΕΙΜ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1129

Μ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

 

 

 

 

128

79(13)

52(6)

6

ΧΕΙΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΓΕ4740

Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ

 

 

 

 

30

14

10

1

ΧΕΙΜ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΓΕ1176

ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

-

ΧΕΙΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΓΕ4739

Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ

 

 

 

 

47

15(6)

11(5)

1

ΧΕΙΜ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1096

Ε .ΡΟΓΔΑΚΗ –

ΣΤ. ΖΟΥΝΤΑ

 

 

 

 

39

27(3)

22(3)

3

ΧΕΙΜ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙ3400

Δ. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ

 

 

 

 

6

0

0

1

ΧΕΙΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΓΕ5707

Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

 

 

 

 

25

8

8

-

ΧΕΙΜ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΓΕ4742

ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

 

 

 

 

-

-

-

-

ΧΕΙΜ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

1097

Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

24

7(3)

3(3)

3

ΧΕΙΜ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΓΕ4741

Ο. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

 

 

 

 

31

3

3

-

ΧΕΙΜ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙ3500

Α. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

 

 

 

14

4

4

1

ΧΕΙΜ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΟΙ3100

ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

 

 

 

 

-

-

-

-

ΧΕΙΜ

ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΓΕ5706

Μ. ΜΑΥΡΗ –

Β. ΑΓΓΕΛΗΣ

 

 

 

 

45

24

24

5

ΧΕΙΜ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

93

52

51

3

ΧΕΙΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕ4533

ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

 

 

 

 

-

-

-

-

ΧΕΙΜ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1063

ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

 

 

 

 

-

-

-

-

ΧΕΙΜ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕ4738

Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ

 

 

 

 

32

8

7

1

ΧΕΙΜ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1090

ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

 

 

 

 

-

-

-

-

ΧΕΙΜ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

1119

Α. ΓΚΟΤΣΙΑΣ

 

 

 

 

40

7(2)

5(2)

1

ΧΕΙΜ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1092

ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

 

 

 

 

-

-

-

-

ΧΕΙΜ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΓΕ2039

Β. ΑΓΓΕΛΗΣ

 

 

 

 

11

4

4

-

ΕΑΡ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

1140

Μ.ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ

 

 

 

 

137

82(12)

71(10)

5

ΕΑΡ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1136

Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

25

12

10

1

ΕΑΡ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕ3070

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

80

14(5)

14(5)

10

ΕΑΡ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΔΕ2601

Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ- Ε. ΧΟΡΤΑΤΣΙΑ ΝΗ

 

 

 

 

59

20(11)

11(10)

-

ΕΑΡ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΓΕ4745

Β. ΑΓΓΕΛΗΣ-

13Μ. ΝΤΟΥΜΗ

 

 

 

 

13

3

3

-

ΕΑΡ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1086

Μ. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ

 

 

 

 

85

49(2)

49(2)

1

ΕΑΡ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΓΕ4004

Ε. ΓΑΚΗ

 

 

 

 

80

24(1)

24(1)

4

ΕΑΡ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1100

Κ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – Ε.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

 

 

 

 

31

5

5

1

ΕΑΡ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΓΕ4747

Μ. ΜΑΥΡΗ

 

 

 

 

42

23(4)

21(4)

4

ΕΑΡ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Β΄

1114

Ε.ΡΟΓΔΑΚΗ –

Σ. ΖΟΥΝΤΑ

 

 

 

 

46

21(15)

13(7)

3

ΕΑΡ

ΧΡΗΜΑ- ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1132

Α. ΣΑΜΙΤΑΣ

 

 

 

 

36

12(4)

8(2)

4

ΕΑΡ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1133

Α. ΣΑΜΙΤΑΣ

 

 

 

 

24

2

1

2

ΕΑΡ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1109

Γ. ΒΑΛΙΡΗΣ

 

 

 

 

39

19

19

-

ΕΑΡ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1149

ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

 

 

 

 

-

-

-

-

ΕΑΡ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1161

ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

 

 

 

 

-

-

-

-

ΕΑΡ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΓΕ2040

Θ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ

 

 

 

 

55

37(8)

26(7)

1

ΕΑΡ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1165

Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ –

Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ

 

 

 

 

24

12

11

3

ΕΑΡ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1108

Γ. ΒΑΛΙΡΗΣ

 

 

 

 

30

14

14

2

ΕΑΡ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1060

Μ. ΣΙΓΑΛΑ

 

 

 

 

40

20(2)

17(2)

1

ΕΑΡ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕ4743

Ο. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

 

 

 

 

10

5

5

1

ΕΑΡ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΓΕ4744

Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

 

 

 

 

18

5

5

-

ΕΑΡ

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ -ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

1130

Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

25

8(3)

6(1)

3

ΕΑΡ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙ3200

Ε. ΡΟΓΔΑΚΗ

 

 

 

 

27

17(3)

17(3)

4

ΕΑΡ

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙ3300

Δ. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ

 

 

 

 

9

0

0

-

ΕΑΡ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1062

Α. ΓΚΟΤΣΙΑΣ

 

 

 

 

16

2

1

-

ΕΑΡ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

 

 

 

 

-

-

-

-

ΕΑΡ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΓΕ0401

ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

 

 

 

 

-

-

-

-

ΕΑΡ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΕ5703

Δ. ΛΑΓΟΣ

 

 

 

 

57

18(1)

18(1)

-

ΕΑΡ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕ2037

Π.ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

43

8(1)

8(1)

1

ΕΑΡ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΙ3600

Ε. ΓΑΚΗ Μ. ΝΤΟΥΜΗ

 

 

 

 

26

1

1

-

ΕΑΡ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΓΕ2039

Β. ΑΓΓΕΛΗΣ

 

 

 

 

9

0

0

-

ΕΑΡ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

 

ΓΚΑΣΟΥΚΑ

 

 

 

 

45

8(1)

8(1)

1

ΕΑΡ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1063

ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

 

 

 

 

-

-

-

-

ΕΑΡ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕ5708

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ- Α. ΣΑΜΙΤΑΣ

 

 

 

 

29

0

0

-

ΕΑΡ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΓΕ4749

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

-

* Αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων

 

 

 

Πίνακας 13.1  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013)

 

Τίτλος ΠΜΣ:    «Σχεδιασμός, Διοίκηση Και Πολιτική Του Τουρισμού»

 

α.α.

Μάθημα

 

Κωδικός

Μαθήματος

Ιστότοπος

Σελίδα Οδηγού Σπουδών

Υπεύθυνος Διδάσκων  και Συνεργάτες

(ονοματεπώνυμο & βαθμίδα)

Υποχρεωτικό (Υ)

Κατ'επιλογήν (Ε)

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

Διαλέξεις (Δ), Φροντιστή-

ριο (Φ)

Εργαστη-

ριο (Ε)

Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε;

 

(Εαρ.-Χειμ.)

Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα

Αριθμός Φοιτητών που συμμετειχαν στις εξετάσεις

Αριθμός Φοιτητών

που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση

Αξιολογήθηκε από τους

Φοιτητές;

1

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΤΡ0031

 

 

ΑΓΓΕΛΗΣ Β., ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΟΥΜΗ Μ, ΚΟΝΤΟΣ Γ. ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Υ

Διαλέξεις και Εργαστήριο

Χειμ.

25

25

22

11

2

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΤΡ0001

 

 

ΛΑΓΟΣ Δ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Χειμ.

19

19

19

10

3

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡΟΟ53

 

 

ΣΙΓΑΛΑ Μ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Υ

Διαλέξεις

Χειμ.

19

19

19

10

4

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΡ0002

 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Α, ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Χειμ.

19

19

19

10

5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡ0043

 

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΟΔ.. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Εαρ.

19

19

19

10

6

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΡ0041

 

 

ΧΡΗΣΤΟΥ Ε., ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Ι., ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Υ

Διαλέξεις

Εαρ.

19

19

19

7

7

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΡ0032

 

 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α., ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Εαρ.

19

19

19

7

8

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΡ0004

 

 

ΤΕΡΚΕΝΛΗ Θ., ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Υ

Διαλέξεις

Χειμ.

11

11

11

4

9

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΡ0003

 

 

ΝΑΖΟΥ Δ. ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Χειμ.

11

11

11

4

10

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡ0008

 

 

ΛΑΓΟΣ Δ. ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ- ΠΑΡΠΑΙΡΗΣ Α. ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Εαρ.

11

10

10

3

11

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΤΡ0029

 

 

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Μ. ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Υ

Διαλέξεις

Χειμ.

11

11

11

4

12

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΡ0052

 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Α., ΖΑΓΚΟΤΣΗ Σ., ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΥΕ

Διαλέξεις

Εαρ.

11

11

11

3

13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΡ0050

 

 

ΛΑΓΟΣ Δ. ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤ, ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ Θ. ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Εαρ.

11

11

11

3

14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΡ0049

 

 

ΣΠΙΛΑΝΗΣ Ι., ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΛΑΓΟΣ Δ., ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Εαρ.

13

13

13

4

15

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΡ0056

 

 

ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ Ο., ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Χειμ.

8

8

8

5

16

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΡ0057

 

 

ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ Α., ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Χειμ.

8

8

8

6

17

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΡ0063

 

 

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ Θ. ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Χειμ.

8

8

8

6

18

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΡ0059

 

 

ΣΙΓΑΛΑ Μ., ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Υ

Διαλέξεις

Εαρ.

8

8

8

6

19

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡ0060

 

 

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Μ. , ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Εαρ.

9

9

9

4

20

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡ0062

 

 

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ Θ. ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Εαρ.

8

8

8

5

21

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΡ0058

 

 

ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΣΜ.., ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Υ

Διαλέξεις

Εαρ.

8

8

8

6

22

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡ0054

 

 

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ Θ. ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ε

Διαλέξεις

Χειμ.

12

12

12

6

23

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΡ0055

 

 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α., ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ε

Διαλέξεις

Χειμ.

9

9

9

4

24

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΡ0039

 

 

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Σ., ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ε

Διαλέξεις

Εαρ.

0

0

0

-

25

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ

ΤΡ0033

 

 

ΝΑΖΟΥ Δ., ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ε

Διαλέξεις

Εαρ.

11

10

10

3

26

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΡ0064

 

 

ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ Α., ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ε

Διαλέξεις

Εαρ.

8

8

8

6

* Αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων

 

 

Τίτλος ΠΜΣ:    «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ»

 

α.α.

Μάθημα

 

Κωδικός

Μαθήματος

Ιστότοπος

Σελίδα Οδηγού Σπουδών

Υπεύθυνος Διδάσκων  και Συνεργάτες

(ονοματεπώνυμο & βαθμίδα)

Υποχρεωτικό (Υ)

Κατ'επιλογήν (Ε)

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

Διαλέξεις (Δ), Φροντιστή-

ριο (Φ)

Εργαστη-

ριο (Ε)

Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε;

 

(Εαρ.-Χειμ.)

Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα

Αριθμός Φοιτητών που συμμετειχαν στις εξετάσεις

Αριθμός Φοιτητών

που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση

Αξιολογήθηκε από τους

Φοιτητές;*

1

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΠ0001

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ – ΓΑΡΡΗ ΜΥΡΩΠΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

(Υ)

 

Εαρινό

6

6

6

3

2

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΑΠ0002

 

 

ΜΥΛΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

(Υ)

 

Εαρινό

6

6

6

4

3

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΠ0003

 

 

ΜΥΛΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

(Υ)

 

Εαρινό

6

6

6

4

4

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΑΠ0004

 

 

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ,  ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

(Υ)

 

Εαρινό

6

6

6

3

5

ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠ0006

 

 

ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

(Υ)

 

Εαρινό

15

15

15

9

6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΛΓ0001

 

 

ΡΟΓΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ,ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

(Υ)

 

Χειμερινό

21

21

16

10

7

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΛΓ0002

 

 

ΣΑΜΙΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

(Υ)

 

Χειμερινό

21

19

18

8

8

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι

ΛΓ0003

 

 

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

(Υ)

 

Εαρινό

9

9

8

5

9

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΙ

ΛΓ0004

 

 

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

(Υ)

 

Εαρινό

9

9

9

5

10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΛΓ0005

 

 

ΖΟΥΝΤΑ ΣΤΕΛΛΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

(Υ)

 

Εαρινό

9

9

8

5

11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΛΓ0007

 

 

ΓΚΟΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

(Υ)

 

Εαρινό

21

21

21

5

12

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΛ0001

 

 

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

(Υ)

 

Χειμερινό

21

21

16

8

13

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡ0001

 

 

ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  – ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ– ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

(Υ)

Εργαστήριο SPSS

Χειμερινό

21

21

21

7

14

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΠΡ0002

 

 

ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

(Υ)

 

Χειμερινό

21

21

21

7

15

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΡ0003

 

 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ – ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

(Υ)

 

Χειμερινό

21

21

21

8

16

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΡ0004

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ – ΓΑΡΡΗ ΜΥΡΩΠΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

(Υ)

 

Εαρινό

6

6

6

14

17

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡ0005

 

 

ΚΟΥΦΟΔΟΝΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

(Υ)

 

Εαρινό

6

5

5

3

18

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΠΡ0006

 

 

ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  – ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ– ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

(Υ)

 

Εαρινό

6

6

6

4

19

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡ0007

 

 

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

(Υ)

 

Εαρινό

6

6

5

3

20

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  LOGISTICS

ΠΡ0008

 

 

ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, , ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

(Υ)

 

Εαρινό

6

6

6

4

21

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡ0010

 

 

ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, , ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

(Υ)

 

Εαρινό

6

6

6

4

* Αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013)

 

Τίτλος ΠΜΣ:    «Σχεδιασμός, Διοίκηση Και Πολιτική Του Τουρισμού»

 

α.α

Μάθημα

Κωδικός Μαθήματος

Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου ή άσκησης;

Διδακτ. Μονάδες

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

(Ναι/Όχι)

Σε ποιο εξάμηνο των σπουδών αντιστοιχεί;

(1ο, 2ο κλπ.)

Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα

Χρήση εκπαιδ. μέσων

(Ναι/Όχι)

Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων

(Ναι/Όχι)

1

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΤΡ0031

3

Ναι

3

Ναι

1ο

Όχι

Ναι

Ναι

2

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΤΡ0001

3

Όχι

3

Ναι

1ο

Όχι

Ναι

Ναι

3

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡΟΟ53

3

Όχι

3

Ναι

1ο

Όχι

Ναι

Ναι

4

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΡ0002

3

Όχι

3

Ναι

1ο

Όχι

Ναι

Ναι

5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡ0043

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

6

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΡ0041

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

7

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΡ0032

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

8

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΡ0004

3

Όχι

3

Ναι

1ο

Όχι

Ναι

Ναι

9

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΡ0003

3

Όχι

3

Ναι

1ο

Όχι

Ναι

Ναι

10

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡ0008

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

11

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΤΡ0029

3

Όχι

3

Ναι

1ο

Όχι

Ναι

Ναι

12

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΡ0052

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΡ0050

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΡ0049

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

15

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΡ0056

3

Όχι

3

Ναι

1ο

Όχι

Ναι

Ναι

16

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΡ0057

3

Όχι

3

Ναι

1ο

Όχι

Ναι

Ναι

17

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΡ0063

3

Όχι

3

Ναι

1ο

Όχι

Ναι

Ναι

18

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΡ0059

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

19

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡ0060

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

20

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡ0062

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

21

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΡ0058

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

22

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡ0054

3

Όχι

3

Ναι

1ο

Όχι

Ναι

Ναι

23

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΡ0055

3

Όχι

3

Ναι

1ο

Όχι

Ναι

Ναι

24

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΡ0039

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

25

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ

ΤΡ0033

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

26

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΡ0064

3

Όχι

3

Ναι

2ο

Όχι

Ναι

Ναι

 

 

Τίτλος ΠΜΣ:    «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ»

 

α.α

Μάθημα

Κωδικός Μαθήματος

Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου ή άσκησης;

Διδακτ. Μονάδες

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

(Ναι/Όχι)

Σε ποιο εξάμηνο των σπουδών αντιστοιχεί;

(1ο, 2ο κλπ.)

Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα

Χρήση εκπαιδ. μέσων

(Ναι/Όχι)

Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων

(Ναι/Όχι)

1

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΠ0001

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

2

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΑΠ0002

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

3

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΠ0003

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

4

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΑΠ0004

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

5

ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠ0006

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΛΓ0001

3

 

3

ΝΑΙ

1Ο

 

ΝΑΙ

 

7

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΛΓ0002

3

 

3

ΝΑΙ

1Ο

 

ΝΑΙ

 

8

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι

ΛΓ0003

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

9

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΙ

ΛΓ0004

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΛΓ0005

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΛΓ0007

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

12

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΛ0001

3

 

3

ΝΑΙ

1Ο

 

ΝΑΙ

 

13

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡ0001

4

1

3

ΝΑΙ

1Ο

 

ΝΑΙ

 

14

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΠΡ0002

3

 

3

ΝΑΙ

1Ο

 

ΝΑΙ

 

15

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΡ0003

3

 

3

ΝΑΙ

1Ο

 

ΝΑΙ

 

16

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΡ0004

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

17

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡ0005

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

18

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΠΡ0006

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

19

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡ0007

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

20

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  LOGISTICS

ΠΡ0008

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

21

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡ0010

3

 

3

ΝΑΙ

2Ο

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ)

 

Τίτλος ΠΜΣ:    «Σχεδιασμός, Διοίκηση Και Πολιτική Του Τουρισμού»

 

 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(στο σύνολο των απόφοιτων)

Έτος Αποφοίτησης

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

2012-2013

27

-

11,11

85,19

3,70

7,65

 
 
 
 
 
Τίτλος ΠΜΣ:    «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ»
 
 
 

 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(στο σύνολο των απόφοιτων)

Έτος Αποφοίτησης

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

2012-2013

32

-

28,12

65,63

6,25

7,37

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος

 

 

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

Ακαδ. Έτος 2012 - 2013

9

45

1

85

4

26

1

15

23

2

Επεξηγήσεις:

Α    =  Βιβλία/μονογραφίες

Β   =   Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Γ    =   Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές

Δ    =   Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

Ε    =   Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές

ΣΤ  =   Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 Ζ   =   Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος

 Η   =   Άλλες εργασίες

 Θ   =   Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά

  Ι    =   Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος

 
 
 
 
 

Πίνακας 16.   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος

 

 

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Ακαδ. Έτος 2012 - 2013

1211

65

22

57

19

27

-


             Επεξηγήσεις:

Α   = Ετεροαναφορές

Β   = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου

Γ   = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Δ   = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων

Ε   = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών

ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις

 Ζ  =  Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 
 
 
 
 

Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος

 

 

 

2012-2013

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα

Ως συντονιστές

10

Ως συνεργάτες (partners)

21

Αριθμός μελών ΔΕΠ με χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς ή διεθνή προγράμματα έρευνας

 

2

Αριθμός μελών ΔΕΠ με διοικητικές θέσεις σε διεθνείς ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες

 

2

 
 
 

 


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία