Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

 

Στόχοι του προγράμματος σπουδών

 

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών αποσκοπεί:

 1. Στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, που συνεισφέρει στην πρόοδο της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο και συμβάλλει στην επίλυση κοινωνικών, οικονομικών και διοικητικών προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία, την οικονομία και τις επιχειρήσεις.
 2. Στη δημιουργία ερευνητών που θα διακρίνονται διεθνώς για την επιστημονική τους αρτιότητα, συνεισφορά  και το ακαδημαϊκό τους ήθος.

 

 

 

Πολιτικές και διαδικασίες του προγράμματος σπουδών

 

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με δύο τρόπους:

 1. Κατόπιν της προκήρυξης θεμάτων από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ).
 2. Με μονομερή εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά του υποψηφίου, ανεξάρτητα από την προκήρυξη του τμήματος

Η πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνει την πρωτοτυπία της διατριβής και να περιέχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να διατυπώνει γενικά τα στάδια εκπόνησης της έρευνας σε κάθε έτος των διδακτορικών σπουδών. Ειδικότερα, το σχέδιο εκπόνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει: α)Ορισμό του ερευνητικού ερωτήματος, β) επισκόπηση των κυριότερων συναφών ερευνών ως προς το θεωρητικό πλαίσιο και τα εμπειρικά αποτελέσματα, γ) ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου της διατριβής, δ) διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων,  ε) ενδεικτική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την/τον επιβλέπουσα/οντα και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η έναρξη της χρονικής διάρκειας σπουδών για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος καθορίζονται από του ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. θα ορίζεται το χρονικό διάστημα από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον ορισμό του θέματος.

Για  την  τελική  αξιολόγηση  και  κρίση  της  Διδακτορικής  Διατριβής ορίζεται  από  την Γ.Σ.Ε.Σ. Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή,

Μετά τον ορισμό της ως άνω επιτροπής, ο υποψήφιος καταθέτει στη γραμματεία του Τμήματος αίτηση - συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα και αντίγραφα του διδακτορικού - με την οποία ζητά την έναρξη της διαδικασίας για την υποστήριξη της διατριβής του.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί με ειδική πρόσκληση την εξεταστική επιτροπή σε καθορισμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της οποίας ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει δημόσια τη διατριβή

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης από τον υποψήφιο, υποβάλλονται σχετικές με το θέμα ερωτήσεις από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, στις οποίες απαντά ο υποψήφιος.

Εφ' όσον υπέρ της έγκρισης της διδακτορικής διατριβής ψηφίσουν τα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, η διατριβή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής γίνεται, με ψηφοφορία, η αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης του υποψηφίου με έναν από τους εξής χαρακτηρισμούς : «Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς».

Στο τέλος της διαδικασίας εξέτασης συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται απ' όλα τα παρόντα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και υποβάλλεται στη Γ.Σ.Ε.Σ.  προκειμένου να γίνει η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα.

 

 

Κανονισμοί

 

Η  ελάχιστη  χρονική  διάρκεια  σπουδών  για  την  απόκτηση  του  Διδακτορικού  Διπλώματος  είναι  τρία  (3)  πλήρη  ημερολογιακά  έτη  από  την  ημερομηνία  ορισμού  της Τριμελούς  Συμβουλευτικής  Επιτροπής,  για  όσους  είναι  κάτοχοι  Μ.Δ.Ε.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ελληνικών ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνονται δεκτοί και κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών. Στην περίπτωση αυτή το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τέσσερα πλήρη ημερολογιακά έτη και ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ στα πλαίσια του ΠΜΣ (Νόμος 3685, άρθρο 9 παρ. 3γ)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να δίδεται παράταση του μέγιστου χρόνου για ένα (1) ακόμη έτος, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση της συμβουλευτικής επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει το δικαίωμα, με αιτιολογημένη αίτηση και με τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής να ζητήσει την προσωρινή διακοπή των διδακτορικών του σπουδών για ορισμένο χρονικό διάστημα, πράγμα που τον απαλλάσσει από την υποχρέωση κατάθεσης ετήσιων εκθέσεων προόδου για το διάστημα αυτό. Το ανώτατο όριο της προσωρινής διακοπής είναι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του υποψήφιου διδάκτορα και πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται  στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ (κατόπιν άδειας της ΓΣΕΣ). Ο υποψήφιος στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επισυνάπτει εκτεταμένη περίληψη της διατριβής του στην Ελληνική γλώσσα.

Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να ζητηθεί παρά μόνο μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους και εφόσον κατατεθεί εισήγηση του επιβλέποντος την διδακτορική διατριβή. 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίου διδάκτορα, του οποίου η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής, είτε αν ο υποψήφιος έχει αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης της διατριβής, είτε δεν ανταποκρίνεται στις ανατεθειμένες σε αυτόν υποχρεώσεις του Τμήματος και δεν παρέχει το ανατεθέν σε αυτόν επικουρικό έργο ή δεν υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις προόδου, ή κατόπιν αίτησης του υποψηφίου.

 

 

 

Υποδομές του προγράμματος σπουδών

 

Ο ρόλος της βιβλιοθήκης

 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω της συμμετοχής της στο Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLINK) προσφέρει πρόσβαση στα περιεχόμενα, τις περιλήψεις και τα full text αρχεία άρθρων επιστημονικών περιοδικών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους συνδρομητικών υπηρεσιών διάθεσης ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών. Υπηρεσίες πρόσβασης στον αλφαβητικό κατάλογο των συνδρομών, καθώς και αναζήτησης περιεχομένων, παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της HEALLINK.

Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας  www.lib.aegean.gr υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως:

 • Πλάτων (Vista) (Σύστημα e-learning)
 • Γκρίζα Βιβλιογραφία (διπλωματικές εργασίες)
 • Ψηφιακή Χαρτοθήκη (πρωτοβουλία του Τμήματος Γεωγραφίας που περιλαμβάνει συλλογή χαρτών σε ηλεκτρονική μορφή)
 • Βάσεις Δεδομένων  (παρέχουν πληροφορίες παραπομπών και περιλήψεις ή συνόψεις τεκμηρίων )
 • Ηλεκτρονικά Περιοδικά

 

 

 

Δομή του προγράμματος σπουδών

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών η πρόοδος κάθε υποψηφίου διδάκτορα παρακολουθείται από την συμβουλευτική επιτροπή η οποία, σε συνεργασία με τον υποψήφιο, καταθέτει και υπογράφει στο τέλος κάθε χρόνου έκθεση προόδου του υποψηφίου. Η κατάθεση εκθέσεων προόδου από την τριμελή Επιτροπή είναι υποχρεωτική και απαιτείται προκειμένου οι υποψήφιοι διδάκτορες να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις παρουσιάσεις προόδου.

Ο υποψήφιος που έχει ολοκληρώσει  ένα έτος σπουδών,  υποχρεούται να παρουσιάσει την πρόοδό του μια φορά ανά ημερολογιακό έτος, σε περίοδο που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ.  Στην παρουσίαση αυτή ο υποψήφιος εκθέτει τα κύρια πορίσματα της εργασίας του καθώς και τα επόμενα βήματα της διδακτορικής του έρευνας.

Η παρουσίαση της προόδου του υποψήφιου διδάκτορα αξιολογείται από αρμόδια επιτροπή η οποία επιβλέπει τις παρουσιάσεις των υποψηφίων διδακτόρων και η οποία ορίζεται από τη ΓΣΕΣ. Η επιτροπή αξιολογεί τη συνολική πορεία του υποψήφιου διδάκτορα και ειδικότερα το ερευνητικό έργο, τη συνέπεια με το χρονοδιάγραμμα καθώς και την προοπτική των επόμενων σταδίων της διδακτορικής έρευνας. Η επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στη ΓΣΕΣ. 

 

 

 

Ερευνητικά Πεδία

 

Η εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών μέσω προγράμματος Σπουδών και Έρευνας κατευθύνεται στα πεδία της στρατηγικής, της διοίκησης νέων τεχνολογιών, της Διοίκησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών, του Μάρκετινγκ, της Χρηματο-οικονομικής, της Λογιστικής, της Διοίκησης των ανθρώπινων πόρων, του Τουρισμού και της εν γένει διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων και οργανισμών .

 

 

 

Διδακτορικές διατριβές (ολοκληρωμένες)

 

Ακολουθεί ο κατάλογος των διδακτορικών διατριβών του Τμήματος:

 • Βαλίρης Γεώργιος:  Σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός εργαλείου αυτόματης πρόσκτησης γνώσης για στρατηγικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων
 • Βλαχούτσικος Χαράλαμπος: Οι δυτικές επενδύσεις στη Ρωσία - Το πρόβλημα της έλλειψης μετατρέψιμου συναλλάγματος και οι μέθοδοι αντιμετώπισης του
 • Ρηγοπούλου Ειρήνη: Μοντέλο λήψης στρατηγικών αποφάσεων δημιουργίας και ονομασίας μάρκας
 • Ρόκου - Παντανο Φρανκα Μαρία: Παιδαγωγικά μοντέλα και διαδικασίες επικοινωνίας με χρήση υπερμέσων στην πανεπιστημιακή διδασκαλία από απόσταση
 • Pattinikutti Mudiyanselage Candralal Thilakerathne: Η επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην απόδοση των μετοχών του τραπεζικού κλάδου - Μια συγκριτική μελέτη μεταξύ Ελλάδας και sri lanka
 • Κουτουλας Δημητριος: Ο θεωρητικός προσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος ως βασική προϋπόθεση του τουριστικού μάρκετινγκ
 • Διονυσοπούλου Παναγιώτα: Διαδικασίες συγκρότησης μιας τουριστικής πολίτικης στην ευρωπαϊκή ένωση
 • Πιτόσκα Ήλεκτρα:  Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και στρατηγικές Μ.Μ.Ε. - Η περίπτωση των Μ.Μ.Ε. σε παραμεθόριες περιοχές της νότιας βαλκανικής
 • Βαρβάκης Κωνσταντίνος: Η πολυμορφία του κόστους και η σύνδεση με τις λαμβανόμενες επιχειρηματικές αποφάσεις
 • Παπαγιάννης Δημήτριος: Στιλ ηγεσίας και κίνητρα στην ελληνική ξενοδοχειακή βιομηχανία
 • Σταυρινούδης Θεόδωρος: Το timeshare και οι δυνατότητες αποτελεσματικότερης επιχειρησιακής εφαρμογής του στην Ελλάδα
 • Πάτρα Ελένη: Ο απουσιασμός των μισθωτών. - Η περίπτωση του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα
 • Τσάκωνας Αθανάσιος: Νοήμονες μεθοδολογίες για τη λήψη αποφάσεων σε σύνθετα διοικητικά και χρηματοοικονομικά περιβάλλοντα
 • Χανιωτάκης Ιωάννης: Μοντέλο υιοθέτησης του διαδικτύου ως εναλλακτικού δικτύου εξυπηρέτησης του τραπεζικού πελάτη
 • Σκούρτης Εμμανουήλ: Στρατηγική και πολιτική τιμολόγησης σε σχέση με την κατηγοριοποίηση προϊόντων
 • Τριανταφυλλίδου Γαριφαλιά: Πώληση οργανωμένων ταξιδιών, συγκριτική μελέτη θεσμικών πλαισίων κρατών-μελων της ευρωπαϊκής ένωσης
 • Κωνσταντάς Γεώργιος: Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών ενός οργανισμού ως μηχανισμός βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του και δημιουργίας αξίας.
 • Κωνσταντόγλου Μαρία: Τυπολογία των παράκτιων τουριστικών περιοχών με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
 • Αντιβάχης Νικόλαος: Μελέτη της σχέσης μεταξύ της ατομικής απόδοσης των εργαζομένων και επιλεγμένων ενδογενών οργανωτικών παραμέτρων που την επηρεάζουν
 • Σαλαμούρα Μαρία: Μελέτη της σχέσης μεταξύ της αποδοχής ενός νέου προϊόντος και επιλεγμένων παραγόντων που την επηρεάζουν
 • Γκρίμπα Ελευθερία: Προϋποθέσεις και προοπτικές ανάπτυξης του επαγγελματικού τουρισμού στην Ελλάδα
 • Ντουμή Μαρία: Μελέτη των περιφερειακών ανισοτήτων και της αποτελεσματικότητας επιλεγμένων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τους
 • Γάκη Ελένη: Η επίδραση των δικτύων μεταφορών και της γεωγραφικής ασυνέχειας στην περιφερειακή ανάπτυξη
 • Κουφοδόντης  Νικόλαος – Ιάσων: Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την υποστήριξη καινοτόμων δόμων εικονικών επιχειρήσεων
 • Αρσένος Παναγιώτης: Το λογιστικό – κοστολογικό πληροφοριακό σύστημα διοίκησης (MIS) με εφαρμογή στον τραπεζικό τομέα
 • Ροδοσθενους Μαρία: Συγκριτική μελέτη των διεθνών λογιστικών προτύπων που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες κατά την εφαρμογή τους στην Ελλάδα
 • Παππάς Νικόλαος: Διερεύνηση των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών διαστάσεων του τουρισμού στη Ρόδο μέσω των αντιλήψεων των πληροφορητών
 • Διακομιχάλης Μιχαήλ: Ο θαλάσσιος τουρισμός - Η εκτίμηση των επιδράσεων του στην ελληνική οικονομία μέσω του δορυφορικού λογαριασμού τουρισμού και της σύνδεσης του με το ορθολογιστικό σύστημα
 • Παροικάκης Γεώργιος: Μια σύγχρονη προσέγγιση στον προσδιορισμό του επενδυτικού κινδύνου και μορφές χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηματία
 • Ζαγκάτση Σμαράγδα: Κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα στον τουριστικό τομέα. Εμπειρικές προσεγγίσεις σε τουριστικές περιοχές του νομού Χαλκιδικής
 • Σακελλάρη Μαρία: Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος τουρισμός: μελέτη περίπτωσης ταινίας erin brockovich
 • Βαγιάννη Ελένη: Αξιολόγηση βιωσιμότητας ειδικών τουριστικών προϊόντων. Η περίπτωση της Λέσβου
 • Βαφόπουλος Μιχαήλ: Η χρήση των τπε για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων: θεωρία, τεχνολογία και στρατηγική
 • Κυριακάκη Άννα: Απόψεις, αντιλήψεις και θέσεις της τοπικής κοινότητας σε έναν ώριμο τουριστικό προορισμό για τα ζητήματα της τοπικότητας και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η περίπτωση της χερσονήσου της Κρήτης
 • Βαλάχης Ιωάννης: Αξιοποίηση, ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων για την καλύτερη λειτουργιά των επιχειρήσεων φιλοξενίας μέσω της αποτελεσματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα - Σημερινή πραγματικότητα και μελλοντικές απαιτήσεις για διοίκηση επιχειρήσεων φιλοξενίας
 • Καπανταϊδάκης Ιωάννης: Ο προϋπολογισμός και ο προϋπολογιστικός έλεγχος σε ελεγχόμενες από το δημόσιο αμυντικές βιομηχανίες: το παράδειγμα της Ελλάδας
 • Γκούμας Σπυρίδων: Η εξέταση των διεθνών λογιστικών προτύπων στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις δημοσιές μονάδες υγείας όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή  ένωση
 • Χατζηγεωργίου Χρυσούλα: Ποιότητα υπηρεσιών και μάρκετινγκ στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού με έμφαση στον αγροτουρισμό.
 • Παππάς Αναστάσιος: Χρηματοπιστωτικές κρίσεις και κίνηση κεφαλαίων στις συνθήκες της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης
 • Ζενέλης Πέτρος: Διερεύνηση αεροπορικών συνδέσεων και ανάπτυξη της τουριστικής κινητικότητας μεταξύ των χώρων της Ευρώπης και της Ελλάδος – συγκριτική μελέτη μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας
 • Μονιούκας Φώτιος: Μαθηματική μοντελοποίηση των εκπαιδευτικών προτιμήσεων των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η χρήση της ως βάση για τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικής πολίτικης
 • Τρίχας Νικόλαος: Το διαδίκτυο ως μέσο προώθησης και διανομής τουριστικών προϊόντων στην Ελλάδα. Μελέτη των επιπτώσεων του σε επιχειρηματικές πρακτικές και καταναλωτικές συμπεριφορές στο τουριστικό κύκλωμα
 • Αποστόλου Εμμανουήλ: Η συνέργια μεταξύ των μελών μιας ομάδας και οι επιπτώσεις της στο σχεδιασμό της εργασίας
 • Αλεξόπουλος Ανδρέας: Ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και στη βιώσιμη ανάπτυξη των απομονωμένων περιοχών
 • Ζουγανέλη Ευσταθία: Οργανωτικά & επικοινωνιακά χαρακτηριστικά στη συγκρότηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
 • Μαυραγάνη Ελένη: Η στρατηγική μάρκετινγκ μουσείων ως στοιχειό ανάπτυξης των ελληνικών τουριστικών προορισμών
 • Γαρρή Μυρώπη: Στρατηγικές οργάνωσης και διοίκησης ελληνικών εταιρειών μεταποίησης στα πλαίσια των διαδικασιών διεθνοποίησης
 • Κίνιας Ιωάννης: Στρατηγικές οργάνωσης και διοίκησης ελληνικών εταιρειών μεταποίησης στα πλαίσια των διαδικασιών διεθνοποίησης
 • Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης: Οι οργανωτικές και διοικητικές στρατηγικές επιλογές των ελληνικών επιχειρήσεων μετά από συγχώνευσης και εξαγορές στη βάση της "φιλοσοφίας" της διαχείρισης απόδοσης
 • Ζαρίδης Απόστολος: Επιχειρηματικότητα και στρατηγικές διάρθρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργικών - κτηνοτροφικών προϊόντων
 • Νέλλα Αθηνά: Επιπτώσεις του “τουρισμού εμπειρίας καταναλωτών” (consumer experience tourism) στην καταναλωτική συμπεριφορά και στη στρατηγική μάρκετινγκ - Εμπειρική διερεύνηση στον κλάδο του οινοτουρισμού
 • Τσάκαλος Ιωάννης: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στη διεθνή αγορά ενεργείας. Χρηματοοικονομική ανάλυση με σύγχρονες οικονομετρικές μεθόδους.»
 • Παπαθανασίου Δωροθέα: Διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση ερμηνευτικών εργαλείων σε περιβάλλον επίσκεψης.
 • Γκίζαρη Χρυσούλα: Constructing diversity in a multicultural workgroup: the case of an eu-funded project group.
 • Αθανασίου Αικατερίνη: Ο εκπαιδευτικός τουρισμός ως ειδική μορφή τουρισμού - Ο εισερχόμενος σπουδαστικός τουρισμός στην Ελλάδα ως μελέτη περίπτωσης
 • Γκούμας Αριστειδης: Τουριστικά ηχοτόπια. Η συμβολή του ακουστικού περιβάλλοντος στη διαδικασία branding τουριστικών επιχειρήσεων - η περίπτωση του cafe del mar στην Ίμπιζα.

 

 

 

 

Διδακτορικές Διατριβές (σε εξέλιξη)

 

Ακολουθεί ο κατάλογος των διδακτορικών διατριβών του Τμήματος που βρίσκονται σε εξέλιξη:

 • Khan Daud: Πληροφοριακά Συστήματα και Μέτρηση Απόδοσης
 • Αλεξανδροπούλου Διονυσία: Διαχείριση γνώσης και ο ρόλος της στην απόδοση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Αποστολοπούλου Νικολέτα: Γκέι και Λεσβιακός Τουρισμός: Κίνητρα, Παράγοντες Διαμόρφωσης Ταξιδιωτικών κινήτρων και αντιδράσεις των κοινωνιών υποδοχής
 • Αρβανίτης Παύλος: Εξελικτικά πρότυπα κίνησης στους ελληνικούς αερολιμένες. Μία προσέγγιση οικονομικής γεωγραφίας του τουρισμού.
 • Αργυροπούλου Χρυσάνθη: Δίκτυα Συνδυασμένων Μεταφορών: Χωροθέτηση των διαμετακομιστικών κέντρων και οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. 
 • Αρμενάτζογλου Αγγελος: Διαχείριση κίνδυνου και επενδυτικές αποφάσεις με τη χρήση πραγματικών παραγώγων στον τομέα της ενέργειας
 • Βαδάση Χριστίνα: Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην Εταιρική Διακυβέρνηση: Μέτρηση της ποιότητας λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο ανάλυσης του επιχειρηματικού κινδύνου
 • Βαξεβάνου Ανθή: Η Δυναμική Διάσταση της Εκχώρησης Εργασιών – Αρμοδιοτήτων (Outsourcing) στο Κλάδο της Εμπορικής Ναυτιλίας
 • Βαρλάς Γεώργιος: Στοχαστική Μοντελοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Ανάλυση, Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση ροών σε εφοδιαστικά δίκτυα
 • Βασιλείου Ευάγγελος: Η Παγκόσμια κρίση του 2008 και ο ρόλος της Ελλάδας
 • Βασιλείου Μαγδαληνή: Τουριστική Ανάπτυξη και Ειδικές Μορφές Τουρισμού- Ο Τουρισμός Ευεξίας στην Ελλάδα
 • Βλάσση Ειρήνη: Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ερμηνεία της κληρονομιάς με σκοπό τη δημιουργία ποιοτικής εμπειρίας
 • Βλυσίδου Ευτυχία: Η Αποτελεσματικότητα των Μεθόδων Διοίκησης Στελεχών στο Δημόσιο Τομέα.  Η Περίπτωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Βροχαρίδου Ανατολή:  Επικοινωνία μέσω υπολογιστή – Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και φοιτητές/φοιτήτριες: Οι κοινωνικές επιπτώσεις της χρήσης του Facebook στην φοιτητική κοινότητα
 • Βρυσαγώτης Βασίλειος: Μοντελοποίηση και αξιολόγησης πολιτικών διαχείρισης αποθεμάτων σε εφοδιστικά δίκτυα. 
 • Γαστεράτος Ιωάννης: Προσδιοριστικοί παράγοντες και έλεγχος φορολογητέου εισοδήματος στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της επιχειρούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης και συγκριτικά με διεθνείς βέλτιστες φορολογικές πρακτικές
 • Γεράνιος Μιχαήλ: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Μοντελοποίηση εφοδιαστικών δικτύων και βελτιστοποίηση διαχείρισης αποθεμάτων» (Operations and Supply Chain Management: Modeling supply networks and optimization in inventory management
 • Γεροντογιάννης Διονύσιος: Διαχείριση Κρίσεων στις Επιχειρηματικές Διαδικασίες και Δραστηριότητες Οργανισμών και Επιχειρήσεων
 • Γκουτζιούπας Στυλιανός: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Γλύπτου Κυριακούλα:   Σχεδιασμός & Διαχείριση Τουριστικού Προορισμού: Ποσοτικά Μοντέλα Αξιολόγησης και Πρόβλεψης Βιωσιμότητας
 • Δαλάκα Μαρία: Η Δεοντολογία του Τουρισμού στην Ελληνική πραγματικότητα.
 • Δεσποτάκη Γεωργία: Τουρισμός...προνόμιο των λίγων? Η μελέτη της κοινωνικής ανισότητας μεταξύ των Ελλήνων τουριστών και η συμβολή του κοινωνικού τουρισμού στην άμβλυνση της
 • Δεληγιάννης Θεόδωρος: Υψηλές αμοιβές διευθυντικών στελεχών ελληνικών τραπεζών, σε δυσαρμονία με τα συμφέροντα των μετόχων, των λοιπών εργαζομένων ή του κοινωνικού συνόλου
 • Δερμετζόπουλος Αθανάσιος: Διοίκηση Τουριστικού Μάρκετινγκ: Διαχείριση της Εικόνας του Προορισμού, Επαναλαμβανόμενες Επισκέψεις και Πιστότητα
 • Δοξαστάκη Καλλιόπη:  Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στα πλαίσια της διεθνούς Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου
 • Eυθυμίου Μαρίνα: Λειτουργικά Τμήματα Εναέριου Χώρου και Εμπόριο Ρύπων
 • Κακαρούγκας Χρήστος: Δημιουργώντας ένα μοντέλο αξιολόγησης του ρόλου των συστημάτων αμοιβής στις διαδικασίες αλλαγής της εταιρικής κουλτούρας σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων στην Ελλάδα
 • Καραγεωργιάδης Αθανάσιος: Το ζήτημα της Διοικητικής Διαδοχής στις μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις
 • Καραγιάννη Όλγα: Το φάσμα τουρισμού -μετανάστευσης σε δεύτερες κατοικίες σε παράκτια νησιά: Διερεύνηση και αξιολόγηση επιδράσεων στην τοπική βιωσιμότητα - η περίπτωση της Άνδρου.
 •  Καραμαλής Μιχάλης: Η απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε κανόνες φορολογικού δικαίου.  Μια ολοκληρωμένη ανάλυση μετά την τυποποίηση της λογιστικής διαδικασίας
 • Καρπαθιωτάκη Θηρεσία: Στρατηγικό μάνατζμεντ & ευμετάβλητος τρόπος σκέψης (Agile Thinking) στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον των Αερομεταφορών
 • Κατσορίδας Δημήτριος: Η σύνθεση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα και το ζήτημα της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης
 • Κοντής Αλέξιος-Πατάπιος: Διαμόρφωση τοπικού τουριστικού προϊόντος.
 • Κοντός Γεράσιμος: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης υπηρεσιών σε δυναμικά εταιρικά περιβάλλοντα (Design and development of a service management framework for business continuity).
 • Κυριακόγκωνας Παναγιώτης: Συνέπειες στην κερδοφορία από την επιλογή καταρτίσεως και εφαρμογής ενός κώδικα δεοντολογίας
 • Μακρίδη Ελισάβετ- Κωνσταντίνα: Παράγοντες Ελκυστικότητας των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων: Προσδιορισμός, Αξιολόγηση και Μέτρηση
 • Μαραγκάκης Μανούσος: Αναπαραστάσεις του μάνατζμεντ και διαχείρησή τους στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία
 • Μαρινίδης Δημοσθένης: Αξιολόγηση της απόδοσης των συστημάτων διαχείρισης προορισμού στην Ελλάδα.
 • Μαυροθαλασσίτη Αναστασία: Διερεύνηση της Ανάπτυξης του Εναλλακτικού Τουρισμού στα Νησιά της Δωδεκανήσου: Επιχειρηματικές Δραστηριότητες και Χαρακτηριστικά  Ζήτησης
 • Μουσιώλης Δημοσθένης: Οι Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης
 • Μπερμπερίδης Τιμόθεος: Η "συμμόρφωση" των επιχειρήσεων προς τις εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές και η επίδρασή της στον εσωτερικό έλεγχο
 • Μπίτσιος Ιωάννης: Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος: Οι Στρατηγικές των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε περιόδους παρατεταμένης αγοραίας κρίσης
 • Ντιό Δέσποινα: Ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής για τη λήψη αποφάσεων σε εφοδιαστικά δίκτυα με στοχαστική ζήτηση κι αναπληρώσειςDecision Support Systems (DSS) in supply networks with stochastic demand and replenishment times
 • Ξανθάκης Γεώργιος: Δημιουργία, λειτουργία, ενδυνάμωση και ηγεσία ομάδας. Η περίπτωση της παροχής υπηρεσιών των Ελλήνων μηχανικών
 • Οικονόμου Λαμπρινή:  Κοινωνιολογία της χρηματοοικονομικής: κοινωνικά δίκτυα και εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική.
 • Παναγιωτόπουλος Ιωάννης: Διαχείριση Ενέργειας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η περίπτωση των αερομεταφορών
 • Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα: Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)
 • Παπαφλωράτου-Δημητσάντου Δέσποινα: Χρηματοδότηση Ειδικών Μορφών Τουρισμού
 • Παρίση Ευαγγελία: Ανάλυση της ικανοποίησης των τουριστών από την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Παρπαΐρης  Δημήτριος: Οι επιπτώσεις της «πράσινης» ενέργειας στην τουριστική ανάπτυξη: Η περίπτωση  του Ελληνικού Ξενοδοχειακού Κλάδου
 • Πνευματικούδη Κυριακή: Συγκρότηση ενός μοντέλου σχεδιασμού και διαχείρισης αποτελεσματικών ανταμοιβών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Πουλάκη Ιουλία: Γεωγραφική ασυνέχεια, προσπελασιμότητα και απελευθέρωση της αγοράς των εναέριων μεταφορών: Η περίπτωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου
 • Σγούτας Γεώργιος: Ανάλυση και προσδιορισμός μέτρων απόδοσης συστημάτων παραγωγής υπηρεσιών
 • Σκούλτσος Σοφοκλής: Τα event/εκδηλώσεις ως τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος και ως δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου: χαρακτηριστικά της αγοράς και σχεδιασμός
 • Ταμπουρατζή Ευθαλία: Συγκριτική μελέτη του χειρισμού των συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων από τη σκοπιά της ελληνικής και της διεθνούς νομοθεσίας
 • Τάσιος Στέργιος: Ανάλυση και προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών των χρηματοοικονομικών αναφορών που επηρεάζουν τον εσωτερικό έλεγχο και πλαίσια μέτρησης και αξιολόγησης αυτών
 • Τριανταφύλλου Γεώργιος: Στρατηγικές Μάρκετινγκ και συσκευασίας οίνου
 • Τσιάκαλη Κωνσταντίνα:  Tourists' personality and consumer behaviour in social media     
 • Τσιλιμπώκος Κωνσταντίνος: Βιώσιμες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και αειφορική τουριστική ανάπτυξη
 • Τσιώνου Θεοδοσία: Στρατηγικές Επιχειρησιακής Διαχείρισης της Σχέσης Εργασία – Οικογένεια σε περιόδους οικονομικής κρίσης
 • Τσόκα Ιωάννα: Ο τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης απομονωμένων περιοχών: μελέτη της έννοιας της Εικόνας ενός Τουριστικού Προορισμού, δημιουργία ενός μοντέλου μέτρησής
 • Τσότρα Αναστασία: Απορρύθμιση και Χ-Αποτελεσματικότητα στον Ελληνικό Αερομεταφορικό Κλάδο
 • Φλωράς Μιλτιάδης:  Η στρατηγική προσέγγιση της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Συγκρότηση ενός μοντέλου αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και προσαρμογής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ξενοδοχειακής βιομηχανίας
 • Χαραμής Ελευθέριος: Οικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής τυποποίησης. Ένα πρότυπο μοντέλο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης διεθνούς χρηματοπιστωτικής αγοράς
 • Χύτας Παναγιώτης: Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Χρυσανθοπούλου Μαρίνα: Η εξέταση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Ζητήματα που ανακύπτουν από τις αποτιμήσεις και την αναβαλλόμενη φορολογία.

 

 

 

Στατιστικά στοιχεία

 

Παρακάτω περιέχονται στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των εγγεγραμμένων υποψήφιων διδακτόρων και τη διάρκεια φοίτησής τους.

 

Ακαδημαϊκό Έτος

Αριθμός εγγραφών

2008-2009

24

2009-2010

21

2010-2011

7

2011-2012

4

2012-2013

11

2013-2014

1

ΣΥΝΟΛO

68

 

 

 

Έτος εισαγωγής

Διάρκεια σπουδών (έτη)

5και κάτω

6

7

8

9 και άνω

Δεν έχουν αποφοιτήσει

Σύνολο

2001-2002

2

1

-

-

2

1

6

2002-2003

-

-

-

-

1

-

1

2003-2004

2

-

1

1

2

1

7

2004-2005

2

1

-

-

-

1

4

2005-2006

1

1

-

-

-

3

5

2006-2007

2

4

-

-

-

5

11

2007-2008

3

-

-

-

-

9

12

2008-2009

1

-

-

-

-

9

10

 


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία