Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

Στόχοι του προγράμματος σπουδών

 

Ένα πρόγραμμα πανεπιστημιακών σπουδών επιδιώκει δύο παράλληλους στρατηγικούς στόχους:

 • να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις ουσιαστικές γνώσεις που απαιτεί η επιστημονική και επαγγελματική προοπτική τους και,
 • να τους βοηθήσει να εμπεδώσουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το επιστημονικό ήθος και την κοινωνική ευθύνη του επιστήμονα.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) αποβλέπει στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων και αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης προετοιμασίας ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή.

Αυτό σημαίνει ότι, με την περάτωση των σπουδών του, ο απόφοιτος είναι εξοπλισμένος με:

 

 • Θεωρητικό υπόβαθρο

              -     Για συστηματική αντίληψη της οικονομίας και των γενικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης

 • Μεθοδολογία

             -     Για τον βελτιστοποίηση των διαδικασιών λήψεως αποφάσεων και το σχεδιασμό λύσεων

             -     Ιδιαίτερη έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους και τη λογική ανάλυση

 • Τεχνικές

              -     Για την επιστημονική και πρακτική υλοποίηση των παραπάνω


Μέσα από την επιλογή, είτε κατεύθυνσης σπουδών, είτε του κατάλληλου συνδυασμού μαθημάτων, πέρα από τις ειδικές γνώσεις που μπορεί να αποκτήσει ο φοιτητής, το πρόγραμμα σπουδών του προσφέρει τη δυνατότητα να πετύχει τους εξής γενικούς, για όλες τις επιλογές, στόχους:

 • Να αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, που τον βοηθά να κατανοήσει τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης μιας οικονομικής μονάδας.
 • Να εκπαιδευτεί στις μεθόδους της οργάνωσης και έκφρασης των σκέψεων και απόψεων του, για να είναι ικανός για επιστημονική επικοινωνία.
 • Να αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές εύρος και βάθος γνώση των ορθολογικών μεθόδων επιστημονικής προσέγγισης των μαθημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους και στη λογική ανάλυση.
 • Να ευαισθητοποιηθεί στην κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση των θεμάτων που θα τον απασχολήσουν στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του, αφού το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θεωρεί ότι μέγιστο αξίωμα της εκπαίδευσης που παρέχει είναι η κοινωνική ωφελιμότητα και ανθρωπιστική ουσία της επιστήμης.
 • Τέλος, να εμπεδώσει τις απαραίτητες πρακτικές και εμπειρικές γνώσεις που δίνουν τη δυνατότητα, σε όσους φοιτητές θέλουν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακό στάδιο σπουδών, να ανταποκριθούν άνετα στις απαιτήσεις του.


Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αναπτύσσεται και αναθεωρείται γύρω από τρεις βασικές κατευθύνσεις:

 • Επανατροφοδότηση θεωρίας  και πρακτικής.
 • Προσφορά ευρείας πληροφόρησης για διαφορετικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, ούτως ώστε να ενθαρρύνεται παράλληλα και η εξειδικευμένη εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τομείς.
 • Παροχή ευκαιρίας στον κάθε φοιτητή να επιλέξει και να σχεδιάσει την προσωπική του επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

 

 

Πολιτικές και διαδικασίες του προγράμματος σπουδών

 

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων περιλαμβάνει τρίωρες εβδομαδιαίες διαλέξεις, φροντιστήρια, εργαστήρια (ανάλογα με το μάθημα), επικοινωνία και συνεργασία  των φοιτητών με τον καθηγητή για  απορίες επί του μαθήματός .

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών τα τελευταία βελτίωσαν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκλίας και έδωσαν την δυνατότητα για ηλεκτρονική επικοινωνία του διδάσκοντα με τους φοιτητές είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διδακτικού υλικού η-τάξη (eclass).

Τα δύο τελευταία ακαδημαϊκα έτη, και στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγιτικου   Χώρου», πραγματοποιούνται πλεόν και ειδικά προγράμματα κατάρτισης προς το γενικό πληθυσμό με την βοήθεια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Big Blue Button (BBB). Τα ηλεκτορνικά αυτά μαθήματα προσφέρονται αποκλειστικά στο πλαίσιο της κατάρτισης και όχι στο πλαίσιο των μαθημάτων του προπτυχιαιακού προγράμματος σπουδών.

 

 

Μεθοδολογίες

 

Ο κάθε διδάσκοντας ακολουθεί τον δικό του τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων του. Μέχρι στιγμής οι καταγεγραμμένες μεθοδολογίες εξέτασης της επάρκειας των γνώσεων του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Γραπτές Εξετάσεις
 • Γραπτές Εξετάσεις κατά στάδια
 • Προφορικές Εξετάσεις
 • Απαλλακτικές Εργασίες

 

 

Κανονισμοί

 

Στο τμήμα υπάρχουν ολοκληρωμένοι δύο κανονισμοί, αυτός της βιβλιοθήκης και αυτός των εξετάσεων και αυτός.


Ο κανονισμός της βιβλιοθήκης καθορίζει ποιοι έχουν δικαίωμα χρησης τω ν υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και τους όρους δανεισμού των βιβλίων.


O κανονισμός εξετάσεων θεσπίζει κανόνες που συνιστούν προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου), όπως αυτές ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις των διδασκόντων, των φοιτητών και του διοικητικού προσωπικού εντός του πλαισίου διεξαγωγής των εξετάσεων, με τρόπο που:

 • να διασφαλίζονται συνθήκες ίσων ευκαιριών στους εξεταζόμενους,
 • να κατοχυρώνονται συνθήκες ευγενούς άμιλλας, όπως αρμόζει σε πανεπιστημιακούς φοιτητές και αυριανούς επιστήμονες,
 • να κατοχυρώνει την προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια ενός εκάστου των διδασκόντων, των φοιτητών και των διοικητικών και όλων μαζί ως ενιαίου ακαδημαϊκού σώματος,
 • τέλος, ως άμεσο αποτέλεσμα των πιο πάνω, να διαφυλάττει το κύρος του ακαδημαϊκού ιδρύματος κατά τη σημαντική αυτή φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
   

 

Αξιολόγηση μαθημάτων

 

Η αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι άμεσα διαθεσιμα online για τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.

 

 

 

Υποδομές του προγράμματος σπουδών
 

Εργαστήρια

 

 Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος υποστηρίζεται και συμπληρώνεται και από τα ακόλουθα θεσμοθετημένα εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών ( ΕΤΕΜ)
 • Εργαστήριο Εφαρμογής των Νέων Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Πολυμορφική και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ι.Ρ.Ι.Σ.)
 • Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων (QMLAB)

Πέραν τον εργαστηρίων αυτών, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια:
 

Το Υπολογιστικό Κέντρο

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, από την έναρξη της λειτουργίας του, διαθέτει Υπολογιστικό Κέντρο, του οποίου ο εξοπλισμός ανανεώνεται και επεκτείνεται. Ο αρχικός εξοπλισμός του Υπολογιστικού Κέντρου χρηματοδοτήθηκε με δωρεά της Χιακής Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης.

Το Υπολογιστικό Κέντρο καλύπτει τις πάγιες διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων Πληροφορικής, καθώς και όσων μαθημάτων χρειάζονται υποστήριξη στην πληροφορική, και επίσης υποστηρίζει τις ερευνητικές ανάγκες τόσο των διδασκόντων όσο και των υποψήφιων διδακτόρων, ενώ είναι διαθέσιμο και για ελεύθερη χρήση από όλους τους φοιτητές του Τμήματος.

Το Υπολογιστικό Κέντρο λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 9:00 το βράδυ.

 

Το Οπτικοακουστικό Εργαστήρι Ξένων Γλωσσών

Το Οπτικοακουστικό Εργαστήρι Ξένων Γλωσσών είναι χώρος εξάσκησης για τα εργαστήρια και τα μαθήματα των Αγγλικών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Χρησιμοποιείται κυρίως για ακουστικές ασκήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των μαθημάτων, καθώς επίσης και για το ακουστικό μέρος των εξετάσεων. Ο εξοπλισμός, που έχει δωρηθεί από το Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονος, αποτελείται από 24 θέσεις εργασίας για τους φοιτητές, την κεντρική κονσόλα του διδάσκοντα και έναν ειδικό φωριαμό, όπου φυλάσσονται τα 24 κασετόφωνα των φοιτητών. Το λειτουργικό σύστημα του κέντρου παρέχει ποικίλες δυνατότητες τηλεχειρισμού, ενδοεπικοινωνίας, ομαδικής συζήτησης κ.τ.λ., ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.
 

 

Κτήρια

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τις κτηριακές υποδομές της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.  Τα κτήρια που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα:

 • Το Μιχάλειο, στην οδό Μιχάλων 8 (κτήριο του πρώην Μιχάλειου Ορφανοτροφείου), με συνολική επιφάνεια 3.069 τ.μ. Περιλαμβάνει 5 αίθουσες διδασκαλίας (2 μεγάλες, 3 σεμιναρίων), την αίθουσα Συνελεύσεων, τη Βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο, 2 υπολογιστικά κέντρα, οπτικοακουστικό εργαστήριο ξένων γλωσσών, τμήμα επιτραπέζιων εκδόσεων, τμήμα φωτοαντιγραφικής παραγωγής και βιβλιοδεσίας, γραφεία διδασκόντων και διοικητικών υπηρεσιών, γραφεία συλλόγου φοιτητών κ.ά.
 • Το Καρράδειο κτήριο, στην οδό Μ. Λιβανού 54 (συνολ. επιφάνειας 1.427 τ.μ.), που παραχωρήθηκε από το Γυναικείο Σύνδεσμο «Φίλοι του Χιώτικου Χωριού» και στεγάζει τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική Τουρισμού» και «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ». Στη νέα πτέρυγα του κτηρίου (οδός Μάντικα 13) περιλαμβάνονται δύο αίθουσες διδασκαλίας και ξενώνας δυναμικότητας 22 κλινών.
 • Το αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.

 

 

 

Δομή του προγράμματος σπουδών

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει στους φοιτητές του μια σειρά από μαθήματα τα οποία, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, κατανέμονται σε δύο κύκλους σπουδών.

 

Ο πρώτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής, τα οποία αποκαλούμε συνήθως «μαθήματα κορμού», και στα οποία αντιστοιχούν 102 διδακτικές μονάδες. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν πλήρως τα δύο πρώτα έτη σπουδών, καθώς και ένα μέρος του τρίτου και τετάρτου έτους. Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Κάθε φοιτητής οφείλει να επανεγγραφεί και να επανεξεταστεί σε κάθε μάθημα κορμού στο οποίο δεν έχει επιτύχει.

Με τα μαθήματα κορμού διδάσκονται στοιχεία από επιμέρους επιστήμες, γνωστικά αντικείμενα που συνυπηρετούν τη σπουδή των προβλημάτων που θέτει η οργάνωση, η διεύθυνση, η λειτουργία και το περιβάλλον της επιχείρησης. Αυτά τα γνωστικά αντικείμενα είναι κατά βάση τα εξής: τα Μαθηματικά, η Στατιστική, η Οικονομική Θεωρία, η Κοινωνιολογία, το Δίκαιο, η Πληροφορική και οι Τεχνικές Διαχείρισης των Πληροφοριών, η Γενική Λογιστική και η Λογιστική Κόστους, η Χρηματοοικονομική Ανάλυση, το Marketing, οι Θεωρίες της Οργάνωσης και Λήψης Αποφάσεων, και οι Μέθοδοι Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Παραγωγής.

Στα μαθήματα κορμού περιλαμβάνονται επίσης δύο μαθήματα της Αγγλικής Γλώσσας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα οποία προσφέρονται σε όλα τα εξάμηνα. Η εγγραφή στο μάθημα Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Α΄ προϋποθέτει επιτυχία του φοιτητή στο Εργαστήριο Αγγλικής, ή απαλλαγή του από αυτά με κατατακτήριες εξετάσεις.

 

Με αφετηρία τις βασικές γνώσεις υποδομής, στο δεύτερο κύκλο προσφέρονται εξειδικευμένα μαθήματα, τα οποία, κατά περίπτωση:

 1. Εξετάζουν τις ιδιομορφίες σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, είτε σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, είτε κατά το ισχύον σύστημα ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης.
 2. Εμβαθύνουν, είτε στη μελέτη επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης εν γένει, είτε στη σπουδή των προϋποθέσεων και των συνεπειών της αξιοποίησης ορισμένων μεθόδων, τεχνικών ή και τεχνολογιών, για την προώθηση ή ανάλυση ειδικών σκοπών της επιχείρησης.
 3. Εστιάζουν στη σπουδή επιλεγμένων κοινωνικών, οικονομικών ή νομικών διαστάσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του δευτέρου κύκλου διέπεται από ειδικές ρυθμίσεις, με βάση τις οποίες τα μαθήματα αυτά εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: τα μαθήματα κατεύθυνσης σπουδών και τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.


Στο Τ.Δ.Ε. προσφέρονται πέντε κατευθύνσεις σπουδών, ενώ ορισμένα μαθήματα είναι ενταγμένα σε περισσότερες από μια κατευθύνσεις. Ορισμένα μαθήματα που θεωρούνται βασικά, χωρίς να είναι υποχρεωτικά, περιλαμβάνονται σε όλες τις κατευθύνσεις σπουδών. Οι κατευθύνσεις του Τμήματος είναι:

 1. Marketing
 2. Διοίκηση Τουρισμού
 3. Διοίκηση – Οργάνωση Επιχειρήσεων και Νέες Τεχνολογίες
 4. Λογιστική – Χρηματοοικονομική
 5. Επιχειρηματική Οικονομική

 

 

Προαπαιτούμενα

 

Προϋπόθεση για την εγγραφή σε κατεύθυνση σπουδών, καθώς και σε οποιοδήποτε μάθημα ενταγμένο σε κατεύθυνση, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων κορμού, με τα οποία ο φοιτητής να συγκεντρώνει τουλάχιστον 50% των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων κορμού (δηλαδή 51 διδακτικές μονάδες).  

 

 

 

Μαθήματα του προγράμματος σπουδών

 

Μαθήματα κορμού

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

E.C.T.S.

  1ο Εξάμηνο

1

Μαθηματικά

5

2

Εισαγωγή στην Οικονομική

5

3

Εισαγωγή στην Πληροφορική

5

4

Διοίκηση-Οργάνωση Επιχειρήσεων Α΄

5

5

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

5

6

Λογιστική Α΄

5

7

Εργαστήρια Αγγλικών[1]

5

  2ο Εξάμηνο

8

Στατιστική Α΄

5

9

Μικροοικονομική Α΄

5

10

Χρήση & Προγραμματισμός Υπολογιστών

5

11

Κοινωνιολογία

5

12

Λογιστική Β΄

5

13

Διοίκηση-Οργάνωση Επιχειρήσεων Β΄

5

14

Εργαστήρια Αγγλικών[2]

5

  3ο Εξάμηνο

15

Στατιστική Β΄

5

16

Μικροοικονομική Β΄

5

17

Εισαγωγή στο Δίκαιο

5

18

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Ι

5

19

Κοστολόγηση Α΄

5

20

Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Α΄ ή Β΄

5

  4ο Εξάμηνο

21

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

5

22

Μακροοικονομική

5

23

Αστικό Δίκαιο

5

24

Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη

5

25

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

5

26

Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Α΄ ή Β΄

5

  5ο Εξάμηνο

27

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

5

28

Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο

5

29

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

5

  6ο Εξάμηνο

30

Διεθνής Οικονομική

5

31

Επιχειρησιακή Έρευνα

5

32

Πολιτική Οικονομία

5

  7ο Εξάμηνο

33

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική

5

34

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

5

35

Ανάλυση Δεδομένων

5

  8ο Εξάμηνο

36

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ΙΙ

5

37

Πτυχιακή Εργασία

10

 


1-2Τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές που δεν έχουν απαλλαγεί με τις ειδικές κατατακτήριες εξετάσεις. Επίσης αποτελούν προαπαιτούμενα για την εγγραφή στα μαθήματα Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Α’ και Β’.

 

 

Μαθήματα κατεύθυνσης "Λογιστική-Χρηματοοικονομική"

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Κατηγορία

E.C.T.S.

  Χειμερινό Εξάμηνο

1

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

2

Ελεγκτική

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

3

Διοικητική Λογιστική

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

4

Οικονομετρία

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

5

Λογιστική Εταιρειών

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

6

Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο/Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

7

Θεωρία Αποφάσεων και Θεωρία Παιγνίων

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

  Εαρινό Εξάμηνο

8

Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

9

Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

10

Διαχείριση Κινδύνου

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

11

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

12

Διεθνής Χρηματοοικονομική

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

13

Λογιστική Ομίλων Επιχειρήσεων

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

14

Κοστολόγηση Β

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

15

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

 

 

Μαθήματα κατεύθυνσης "Marketing"

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Κατηγορία

E.C.T.S.

  Χειμερινό Εξάμηνο

1

Μάρκετινγκ Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

2

Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας (Διαφήμιση)

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

3

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

4

Τουριστικό Μάρκετινγκ

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

5

Μέθοδοι Κοινωνικών Ερευνών

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

6

Μη Παραμετρική Στατιστική

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

  Εαρινό Εξάμηνο

7

Έρευνα Αγοράς

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

8

Διοίκηση και Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

9

Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

10

Διεθνές Μάρκετινγκ

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

11

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστίας

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

12

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

13

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

14

Διοίκηση Πωλήσεων

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

15

Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

 

 

Μαθήματα κατεύθυνσης “Διοίκηση Τουρισμού”

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Κατηγορία

E.C.T.S.

  Χειμερινό Εξάμηνο

1

Τουριστικό Μάρκετινγκ

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

2

Τουριστική Οικονομική

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

3

Κοινωνιολογία του Τουρισμού

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

4

Τουριστική Νομοθεσία

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

5

Μη Παραμετρική Στατιστική

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

6

Διοικητική Οικονομική

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

  Εαρινό Εξάμηνο

7

Εισαγωγή στον Τουρισμό

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

8

Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

9

Έρευνα Αγοράς

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

10

Διεθνής Διοίκηση

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

11

Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

12

Οικονομικός και Φυσικός Σχεδιασμός του Τουρισμού

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

13

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

14

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

15

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

 

 

Μαθήματα κατεύθυνσης “Επιχειρηματική Οικονομική”

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Κατηγορία

E.C.T.S.

  Χειμερινό Εξάμηνο

1

Διοικητική Οικονομική

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

2

Εφαρμοσμένη Οικονομική

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

3

Βιομηχανική Οικονομική

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

4

Οικονομετρία

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

5

Λογιστική Εταιρειών

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

6

Διοίκηση Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

7

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

8

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

9

Μέθοδοι Κοινωνικών Ερευνών

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

  Εαρινό Εξάμηνο

10

Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

11

Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

12

Έρευνα Αγοράς

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

13

Κράτος και Επιχείρηση στην Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

14

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

15

Διοίκηση Πωλήσεων

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

 

 

Μαθήματα κατεύθυνσης “Διοίκηση-Οργάνωση Επιχειρήσεων και Νέες Τεχνολογίες”

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Κατηγορία

E.C.T.S.

  Χειμερινό Εξάμηνο

1

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

2

Τεχνολογία και Καινοτομία

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

3

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

4

Διοίκηση Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

5

Διοίκηση Έργων

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

6

Θεωρία Αποφάσεων και Θεωρία Παιγνίων

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

  Εαρινό Εξάμηνο

7

Νέες Τεχνολογίες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

8

Οργάνωση και Διαχείριση Πληροφοριών

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

9

Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

5

10

Διαχείριση Καινοτομίας

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

11

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

12

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

13

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

14

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και  Αξιοπιστία

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

15

Διεθνής Διοίκηση

Επιλογής Κατεύθυνσης

5

 

 

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

E.C.T.S.

  Χειμερινό Εξάμηνο

1

Εισαγωγή στο Περιβάλλον

5

2

Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα (για τους αλλοδαπούς)

5

3

Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου

5

4

Προσομοίωση Επιχειρησιακών Συστημάτων

5

5

Οικονομική – Διοίκηση Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

5

6

Οικονομική των Μεταφορών

5

7

Κοινωνιολογία της Οργάνωσης

5

8

Πρακτική Άσκηση

5

  Εαρινό Εξάμηνο

9

Φύλο και Απασχόληση

5

10

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

5

11

Επιχειρησιακή Επικοινωνία

5

12

Περιφερειακή Ανάπτυξη

5

13

Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

5

14

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χωρική Ανάλυση

5

15

Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην επαγγελματική κατάρτιση και συνεργασία από απόσταση

5

16

Επιχειρηματικότητα

5

17

Πρακτική Άσκηση

5

 

 

 

Πρακτική άσκηση

 

Η Πρακτική Άσκηση σήμερα αποτελεί βασικό  «κομμάτι» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού είναι, αν όχι ο μοναδικός, ίσως ο πιο σημαντικός τρόπος σύνδεσης των θεωρητικών γνώσεων με την εργασιακή πραγματικότητα.

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι να συμβάλλει τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απόκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων υλοποιούνται Πρακτικές Ασκήσεις από το Ακαδημαϊκό Έτος 1986 – 1987.  Η Πρακτική Άσκηση θεσμοθετήθηκε και συμπεριλήφθηκε στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος σαν οργανικό του τμήμα αρχικά με αποφάσεις του Συμβουλίου Σπουδών και εν συνεχεία της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ειδικότερα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος της 04.10.1996 αναφέρεται ότι « ..... ο θεσμός της Πρακτικής Εξάσκησης θα συνεχίσει να αποτελεί οργανικό τμήμα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος».

Επιπλέον, η Πρακτική Άσκηση εντάχθηκε στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ως μάθημα ελεύθερης επιλογής από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (αριθμ. Συνεδρίασης 12/ 07.05.03).  Επίσης, στις ετήσιες εκδόσεις του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος γίνεται εκτενής αναφορά στην Πρακτική Άσκηση, στη σκοπιμότητα, τους στόχους της με στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών από το πρώτο έτος σπουδών τους.

Το Πρόγραμμα της Πρακτική Άσκησης πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις αρχές Ιουλίου, μέχρι και τα μέσα Αυγούστου. Επιπλέον, οι τελειόφοιτοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτό καθόλη τη διάρκεια του έτους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποχρεώσεις παρακολούθησης μαθημάτων.

Στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή υλοποιούνται ταυτόχρονα δύο προγράμματα πρακτικής άσκησης: Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο από τις επιχειρήσεις και πρακτικά αποτελεί το αποτέλεσμα επίπονων και επίμονων συνεργασιών του Τμήματος με τον κόσμο των επιχειρήσεων και ένα πρόγραμμα πρακτικής το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Η ύπαρξη αυτών των δύο προγραμμάτων ταυτόχρονα, επιτυγχάνει την ικανοποίηση της ζήτησης όλων των φοιτητών μας για πρακτική άσκηση.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα ελεύθερης Επιλογής. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής πέρα από την απασχόλησή του στην επιχείρηση, θα πρέπει να συντάξει την Απολογιστική του Έκθεση και επιπλέον να εκπονήσει μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή και μία σχετική εργασία. Επιπλέον, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να επιλεγεί και ως παράπλευρη δραστηριότητα, περισσότερες από μία φορές. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει μόνο την Απολογιστική του Έκθεση.

Τα οφέλη που προσφέρει η Πρακτική Άσκηση είναι πολλαπλά, τόσο για τους φοιτητές και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, όσο και για το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μέσω της Πρακτικής Άσκησης να έρθουν σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή πραγματικότητα, συνδυάζοντας τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο, με την παραγωγική διαδικασία, όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα στις οικονομικές μονάδες. Επίσης, τους δίνεται η ευκαιρία να βρεθούν σε ένα περιβάλλον που θα διευκολύνει τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και τη μελλοντική ένταξή τους στον επαγγελματικό χώρο.

Από την άλλη πλευρά, και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από την παραπάνω διαδικασία, αφού μέσω της Πρακτικής Άσκησης μπορούν να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν στην παραγωγή τους έναν αριθμό φοιτητών, από τους οποίους θα μπορούν να επιλέξουν τους μελλοντικούς συνεργάτες τους.

Αντίστοιχα, στο Πανεπιστήμιο δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστεί με σημαντικά στελέχη πολλών ελληνικών επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί άμεσα για τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις που επικρατούν τόσο στον ελληνικό, όσο και στο διεθνή επαγγελματικό χώρο.

Τέλος, έμμεσα ωφελούμενη από το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης είναι η ελληνική οικονομία στο σύνολό της. Οι απόφοιτοι κατάλληλα προετοιμασμένοι και ευαισθητοποιημένοι μέσα από το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης εντάσσονται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία και φθάνουν πολύ σύντομα στη μέγιστη απόδοσή τους ελαχιστοποιώντας τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής.

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα μας, αποτέλεσε μια από τις πρώτες «καλές πρακτικές» (Best Practices) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ο μεγάλος αριθμός φοιτητών που εκπαίδευσε το Τμήμα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί τον καλύτερο δείκτη μέτρησης της ικανοποίησης της φοιτητικής κοινότητας από τον συγκεκριμένο θεσμό.

 

 

 

Πτυχιακή εργασία

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με θέμα αποδεκτό από τον επιβλέποντα διδάσκοντα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο Τ.Δ.Ε. Το θέμα της πτυχιακής εργασίας συνιστάται να εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της κατεύθυνσης σπουδών, στην οποία έχει ενταχθεί ο φοιτητής. Η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται από δύο διδάσκοντες, υλοποιείται στα τελευταία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε αυτήν έξι (6) διδακτικές μονάδες.

Η εγγραφή για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας γίνεται με τη δήλωση εγγραφής σε μαθήματα.

Η εγγραφή στην πτυχιακή εργασία γίνεται κατά την έναρξη του εβδόμου εξαμήνου κανονικής φοίτησης – με την προϋπόθεση ότι ο επιβλέπων καθηγητής θα την εγκρίνει κατά περίπτωση. Η κατάθεση της πτυχιακής εργασίας θα γίνεται μετά τη συμπλήρωση των απαραιτήτων δ.μ. για τη λήψη πτυχίου ή διαφορετικά σε οποιοδήποτε από τα επόμενα εξάμηνα σπουδών χειμερινά ή εαρινά.

Επειδή είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το θέμα της πτυχιακής εργασίας και να διασφαλιστεί η αποδοχή του από ένα διδάσκοντα, ο φοιτητής πρέπει να αρχίσει τη σχετική προεργασία αρκετά νωρίτερα: ενδεχομένως ήδη κατά την εγγραφή του στην κατεύθυνση σπουδών που επιθυμεί να ακολουθήσει. Για τον ίδιο σκοπό είναι χρήσιμο, παράλληλα με την πρόοδο των σπουδών, να επιλέγει κάθε φοιτητής ως Σύμβουλο Σπουδών του το διδάσκοντα με τον οποίο βρίσκεται σε συνεργασία για τον προσδιορισμό του θέματος της πτυχιακής εργασίας – αυτόν δηλαδή που θα προτείνει ως επιβλέποντα την εκπόνηση της εργασίας αυτής. Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και βαθμολογείται από τον επόπτη και ένα δεύτερο βαθμολογητή ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Κατά τα λοιπά αντιμετωπίζεται ως υποχρεωτικό εξαμηνιαίο μάθημα, με μόνη διαφορά, ότι η ολοκλήρωσή της μπορεί να παραταθεί επί ένα επιπλέον εξάμηνο. Ως προς τη διαδικασία εκπόνησής της διευκρινίζονται επίσης τα εξής:

 1. Εάν καταστεί αναγκαία η επιμήκυνση του χρόνου εκπόνησής της, απαιτείται επανεγγραφή του φοιτητή.
 2. Η επανεγγραφή επιτρέπεται για μία μόνο φορά.
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αίτηση επανεγγραφής εξετάζεται από τριμελή επιτροπή διδασκόντων που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 4. Τροποποίηση του θέματος της πτυχιακής ή/και του εποπτεύοντος διδάσκοντος είναι δυνατή μόνο μία φορά.

Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται στην βιβλιοθήκη του Τμήματος σε 2 αντίτυπα σε έντυπη μορφή καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (σε ένα αντίτυπο) αποθηκευμένη σε CD-ROM.

 

 

 

Στατιστικά στοιχεία

 

Παρακάτω περιέχονται στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών και τη διάρκεια φοίτησής τους, καθώς και την εξέλιξη και το μέσο βαθμό πτυχίου των αποφοίτων. 

 

Ακαδημαϊκό Έτος

Αριθμός εγγραφών

2008-2009

82

2009-2010

81

2010-2011

87

2011-2012

222

2012-2013

195

2013-2014

260

ΣΥΝΟΛO

927

 

 

Έτος εισαγωγής

Διάρκεια σπουδών (έτη)

4

5

6

7

8

9

Δεν έχουν αποφοιτήσει

Σύνολο

2003-2004

31

14

7

3

2

3

27

87

2004-2005

16

25

7

6

7

-

28

89

2005-2006

5

17

16

13

3

-

25

79

2006-2007

11

17

6

6

-

-

27

67

2007-2008

7

12

6

-

-

-

18

43

2008-2009

9

10

-

-

-

-

59

78

 

 

Έτος Αποφοίτησης

Κατανομή Βαθμών (%)

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(Σύνολο αποφοίτων)

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

2008-2009

5,67

79,24

11,32

3,77

6,64

2009-2010

10,41

66,67

22,92

-

6,63

2010-2011

6,52

73,91

17,4

2,17

6,66

2011-2012

12,00

60,00

26,00

2,00

6,72

2012-2013

14,00

58,00

26,00

2,00

6,68

Σύνολο

9,72

67,56

20,73

1,99

6,67

 

 

 


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία