Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ"

 

Στόχοι του προγράμματος σπουδών

 

Βασικός στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος M.B.A. είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέσα από ένα μοντέρνο πρόγραμμα σπουδών.

Ο στόχος αυτός κατευθύνει και τη γενική φιλοσοφία  του Προγράμματος, η οποία χαρακτηρίζεται από:

 • Τη στενή σχέση και συνεχή επανατροφοδότηση  θεωρίας  και πρακτικής.
 • Την προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης κι εξειδίκευσης σε θεματικούς τομείς αιχμής της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη ή υποψήφια στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και έχουν κατανοήσει την ανάγκη της υψηλής εξειδίκευσης ως προϋπόθεση ανάπτυξης.

 

 

 

Πολιτικές και διαδικασίες του προγράμματος σπουδών

 

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

 

Οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι:

 • Διαλέξεις, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
 • Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e class.
 • Μελέτες Περίπτωσης (Case Studies)
 • Ασκήσεις
 • Ομαδικές εργασίες
 • Εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα
 • Προσκεκλημένες διαλέξεις από ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων

 

 

Μεθοδολογίες

 

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι  ΑΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η δημοσίευση της προκήρυξης και η συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιούνται στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε χρόνου. Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε και ανακοινώνεται ο πίνακας των επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Οι επιτυχόντες οφείλουν να εγγραφούν στο ΜΠΣ εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος ειδοποιούνται κατά σειρά οι επιλαχόντες, προκειμένου να καλύψουν τυχόν κενές θέσεις. Ο πίνακας των επιλαχόντων ισχύει μόνον για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα, οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Μ.Β.Α. είναι:

 1. Έντυπη ή Ηλεκτρονική Αίτηση (που δίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα,
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος,
 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.),
 5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,
 6. Μία Φωτογραφία,
 7. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ,
 8. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
 9. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
 10. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 11. Έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται οι υποψήφιοι για Μεταπτυχιακές Σπουδές


Η επιλογή γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 1. γενική βαθμολογία του πτυχίου
 2. επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση
 3. γνώση Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας
 4. προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα
 5. συστατικές επιστολές
 6. προσωπική συνέντευξη και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται με δικαιολογητικά.

 

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε μάθημα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπεύθυνου διδάσκοντα.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, του Iουνίου και του Σεπτεμβρίου και διαρκούν το μέγιστο τρεις εβδομάδες. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξεταστικών περιόδων αποφασίζονται από τη ΓΣΕΣ,  στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΠΜΣ.

Ο Φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα μάθημα, εφ' όσον η τελική βαθμολογία του σε αυτό είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5 σε κλίμακα από 0 έως 10.

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα εξετάζεται, σε τελική εξέταση, στο τέλος του εξαμήνου κατά το οποίο διδάχθηκε. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεξεταστεί κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο, τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει εκ νέου (στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου) σε μέχρι δυο  μαθήματα, τότε ο φοιτητής έχει το δικαίωμα επαναληπτικής εξέτασης στην επόμενη εξεταστική. 

Όταν η αποτυχία αφορά τρία ή περισσότερα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου  τότε αποφασίζει η ΓΣΕΣ.

Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, μπορούν να προκύπτουν ως αποτέλεσμα γραπτών ή (και) προφορικών ή (και) πρακτικών εξετάσεων ή (και) της όλης απόδοσης της συμμετοχής του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της επιστημονικής σκέψης του φοιτητή. Στην περίπτωση παρουσίασης εργασίας/ών τότε αυτή/ές πρέπει να κατατίθενται για αξιολόγηση πριν τη λήξη του εξαμήνου στο οποίο εντάσσεται το μάθημα. Σε αντίθετη περίπτωση ο υπεύθυνος Διδάσκων έχει το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτή για αξιολόγηση την εργασία στη διάρκεια της εξεταστικής Σεπτεμβρίου ή αν θα καθορίσει κάποιο άλλο τρόπο εξέτασης.

 

Η απονομή των πτυχίων γίνεται στο πλαίσιο ειδικής πανηγυρικής τελετής που αποκαλείται «καθομολόγηση των διπλωματούχων» και οργανώνεται μετά τη λήξη των εξεταστικών περιόδων σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η «καθομολόγηση» είναι επίσημη πράξη-δήλωση με την οποία ο απόφοιτος παρέχει αυτοπροσώπως ενώπιον του Πρύτανη, του Προέδρου του Τμήματος και των συναδέλφων του τη διαβεβαίωση για την προσήλωσή του στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα.

Η καθομολόγηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου μεταπτυχιακού τίτλου. Η συμμετοχή σ’ αυτήν προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενη από βεβαίωση από την υπηρεσία της Βιβλιοθήκης ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τακτοποιήσει όλες του τις πιθανές εκκρεμότητες και βεβαίωση ότι δεν έχει οικονομικές ή τυχόν άλλες εκκρεμότητες (π.χ. εφόσον διαμένει στις Φοιτητικές Κατοικίες). Μέχρι την πραγματοποίηση της καθομολόγησης, ο απόφοιτος μπορεί να λάβει την ειδική βεβαίωση περάτωσης των σπουδών καθώς και τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδονται από τη Γραμματεία, ύστερα από αίτησή του.

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα μπορεί να χορηγείται και σε περγαμηνή, αν τούτο ζητηθεί,  καταβάλλοντος στην περίπτωση αυτή την αξία,  την οποία κάθε φορά καθορίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο.

 

 

Κανονισμοί

 

Το πρόγραμμα διέπεται από τους παρακάτω κανονισμούς:

 • Σε περίπτωση ασθένειας, ή άλλου σοβαρού κωλύματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δικαιολογήσουν απουσίες οι οποίες δεν ξεπερνoύν το 30% των συνολικών ωρών ανά μάθημα εξαμήνου, προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα ανάλογα αποδεικτικά. Απουσίες, οι οποίες υπερβαίνουν το 50% των συνολικών διδακτικών ωρών ενός μαθήματος δεν δικαιολογούνται και ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα στο αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.  Για τα προαναφερόμενα, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, αποφαίνεται η  ΓΣΕΣ.
 • Η παραβίαση της γνησιότητας των εξετάσεων με συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων απαγορεύεται. Σε περίπτωση διαπίστωσης υποκλοπής από επιτηρητή των εξετάσεων ή από τον αρμόδιο Διδάσκοντα ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση υποκλοπής μέρους ή του συνόλου υφιστάμενης εργασίας ή διπλωματικής εργασίας.
 • Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, η βιβλιογραφία και ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζονται αποκλειστικά από τον Διδάσκοντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος του μαθήματος.
 • Κάθε τμήμα της διπλωματικής εργασίας που χρησιμοποιείται και δεν είναι πρωτότυπες ιδέες του φοιτητή, αλλά αποτελούν μεταφορά απόψεων κάποιου συγγραφέα που αναφέρεται στη βιβλιογραφία, θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε σε παραπομπή.  Η παραπομπή θα πρέπει να βρίσκεται εντός εισαγωγικών και με αναφορά της αντίστοιχης σελίδας  όταν το κείμενο είναι πιστή αντιγραφή εδαφίου εργασίας άλλου συγγραφέα ή χωρίς εισαγωγικά όταν οι ιδέες και απόψεις άλλου συγγραφέα αναφέρονται περιφραστικά ή περιληπτικά.

Λογοκλοπή θεωρείται οποιαδήποτε αναφορά στο έργο άλλου χωρίς να επισημαίνεται η πηγή των γραφομένων σε παραπομπή και στη βιβλιογραφία.  Η λογοκλοπή μπορεί να είναι μικρής έκτασης (κάποιες φράσεις), μεγαλύτερης έκτασης (ολόκληρα κεφάλαια) ή μπορεί να αφορά και ολόκληρη την εργασία.  Η αγορά έτοιμης εργασίας, καθώς και η αντιγραφή άρθρων ή κεφαλαίων βιβλίων άλλων, χωρίς την αντίστοιχη παραπομπή στο κείμενο και αναφορά στη βιβλιογραφία, θεωρείται λογοκλοπή και ως ένδειξη νοητικής οκνηρίας ή πενίας τιμωρείται, ανάλογα με τη βαρύτητα της περίπτωσης από μηδενισμό της εργασίας, μέχρι απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας.  Η βαρύτητα της περίπτωσης κρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ, η οποία εισηγείται στη ΓΣΕΣ την ενδεδειγμένη κύρωση.

 

 

Αξιολόγηση μαθημάτων

 

Η αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι άμεσα διαθεσιμα online για τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.

 

 

 

Υποδομές του προγράμματος σπουδών

 

Διοίκηση

 

Το ΠΜΣ λειτουργεί με έδρα τη Χίο και με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.


Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι τα ακόλουθα:

 • Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) , η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Γ.Σ. του Τμήματος και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τον Νόμο.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από τον κατά περίπτωση απαραίτητο αριθμό μελών ΔΕΠ του Τμήματος από αυτά που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
 • Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ από τις δύο ανώτερες βαθμίδες και ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει με την παρουσία της Γραμματέως του  Π.Μ.Σ.   με πρόσκληση του Διευθυντή Σπουδών και υπό την προεδρία του και είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση λειτουργίας του Προγράμματος.

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.

 

 

Εργαστήρια

 

Τα τρία (3) Υπολογιστικά Κέντρα βρίσκονται στο κτίριο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μιχάλειο Κτίριο) στον 1ο όροφο. Όλα τα παραπάνω συστήματα λειτουργούν υπό το περιβάλλον Windows XP Professional, ενώ είναι πλήρως ενσωματωμένα στο δίκτυο του Πανεπιστημίου ΑΙΓΑΙΟ-ΝΕΤ, παρέχοντας σε συνεχή βάση στους χρήστες πλήρεις υπηρεσίες Διαδικτύου (e-mail, www, ftp, chat, κλπ).

Χρήστες του Υπολογιστικού Κέντρου νοούνται όλα τα άτομα που έχουν άμεση σχέση με το ΠΜΣ. Συγκεκριμένα, οι χρήστες του Υπολογιστικού Κέντρου είναι οι ακόλουθοι:

 • οι εν ενεργεία φοιτητές του συγκεκριμένου ΠΜΣ
 • οι διδάσκοντες και οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΠΜΣ
 • το διοικητικό προσωπικό του ΠΜΣ

Τα Υπολογιστικά Κέντρα αποτελούν μια υπηρεσία με ουσιαστικότατη συμβολή στην πορεία των μεταπτυχιακών σπουδών κάθε φοιτητή. Κάθε χρήστης πρέπει να δείχνει τον απαραίτητο σεβασμό στον χώρο αλλά και στους συναδέλφους του που εργάζονται σε αυτόν, εξασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας. Ειδικότερα, μερικές βασικές υποχρεώσεις των χρηστών είναι:

 • η διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου
 • η χρήση των συστημάτων για τις ανάγκες των σπουδών. Η χρήση για ψυχαγωγικούς λόγους επιτρέπεται μόνον εφόσον δεν απαιτεί εγκαταστάσεις αντίστοιχων εφαρμογών στους σκληρούς δίσκους και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας για φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν.
 • η «λελογισμένη» χρήση των συστημάτων, αποφεύγοντας: ανορθόδοξο άνοιγμα και κλείσιμο των υπολογιστών, άσκοπες εκτυπώσεις, μετακινήσεις περιφερειακών συσκευών από ένα σύστημα σε ένα άλλο (ποντίκια, πληκτρολόγια, οθόνες, κλπ).

 

 

Κτήρια

 

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιμοποιείται το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη, Υπολογιστικά κέντρα, Εργαστήρια).

Η γραμματεία του ΠΜΣ στεγάζεται στο Καρράδειο κτήριο (Μιχ. Λιβανού 54) και η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στο Μιχάλειο κτήριο και στο Καρράδειο.

 

 

 

 

Δομή του προγράμματος σπουδών

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος για την κτήση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται:

 1. παρακολούθηση και  επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα, από τα οποία έξι (6) υποχρεωτικά κορμού, έξι (6) υποχρεωτικά κατεύθυνσης και
 2. εκπόνηση Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
   

Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  παρακολουθούν τα μαθήματα και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Τα  μαθήματα κορμού του 1ου εξαμήνου σπουδών στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών λειτουργικών και διοικητικών ικανοτήτων.  Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με  τις δραστηριότητες των διαφόρων τομέων της  επιχείρησης και τις τεχνικές που εφαρμόζονται σε αυτούς

Τα  μαθήματα κατεύθυνσης του 2ου εξαμήνου σπουδών προσφέρουν τη δυνατότητα  εμβάθυνσης σε   συγκεκριμένο τομέα της επιχείρησης.  Παρέχουν  στους φοιτητές την αναγκαία γνώση και αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες  που απαιτούνται  στο τομέα της ειδίκευσης τους.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες και σε τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας.

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής:

 • Τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες) αντιστοιχούν σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες το καθένα.
 • Τα μαθήματα του του 2ου εξαμήνου (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες ) σε όλες τις κατευθύνσεις αντιστοιχούν με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες το καθένα.
 • Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί με 30 πιστωτικές μονάδες.

 

 

 

Μαθήματα του προγράμματος σπουδών

 

Μαθήματα κορμού

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

E.C.T.S.

  1ο Εξάμηνο

1

Διοίκηση και Στρατηγική Επιχειρήσεων

5

2

Διοίκηση Μάρκετινγκ

5

3

Χρηματοδοτική Διοίκηση

5

4

Λογιστική

5

5

Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων

5

6

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

5

  3ο Εξάμηνο

7

Διπλωματική Εργασία

30

 

 

Μαθήματα κατεύθυνσης “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών”

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

E.C.T.S.

  2ο Εξάμηνο

1

Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής

5

2

Διοίκηση Υπηρεσιών

5

3

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

5

4

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

5

5

Οικονομική των Επιχειρήσεων

5

6

Επιχειρησιακή Έρευνα

5

 

 

Μαθήματα κατεύθυνσης “Ελεγκτική-Χρηματοοικονομική Ανάλυση”

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

E.C.T.S.

  2ο Εξάμηνο

1

Διοικητική Λογιστική

5

2

Εσωτερικός Έλεγχος

5

3

Εξωτερικός Έλεγχος

5

4

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

5

5

Οικονομική των Επιχειρήσεων

5

6

Δίκαιο των Επιχειρήσεων

5

 

 

 

Μαθήματα κατεύθυνσης “Διοίκηση (Management)”

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

E.C.T.S.

  2ο Εξάμηνο

1

Διεθνής Διοίκηση Μάρκετινγκ

5

2

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

5

3

Διοίκηση Καινοτομίας

5

4

Οικονομική των Επιχειρήσεων

5

5

Επιχειρησιακή Έρευνα

5

6

Διοίκηση των Επιχειρήσεων

5

 

 

 

Διπλωματική εργασία

 

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, με θέμα αποδεκτό από τον επιβλέποντα διδάσκοντα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών στο ΠΜΣ.  Η διαδικασία αναφέρεται διεξοδικά στον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Οδηγού Σπουδών.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τη λίστα διπλωματικών εργασιών που συντάχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Λίστα διπλωματικών εργασιών ΜΒΑ

 

 

 

Στατιστικά στοιχεία

 

Παρακάτω περιέχονται στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών και τη διάρκεια φοίτησής τους, καθώς και την εξέλιξη και το μέσο βαθμό πτυχίου των αποφοίτων. 

 

Ακαδημαϊκό Έτος

Αριθμός εγγραφών

2008-2009

39

2009-2010

40

2010-2011

40

2011-2012

30

2012-2013

23

2013-2014

27

ΣΥΝΟΛO

199

 
 
 
 

Έτος εισαγωγής

Διάρκεια σπουδών (έτη)

2

3

4 και άνω

Δεν έχουν αποφοιτήσει

Σύνολο

2007-2008

22

4

10

0

36

2008-2009

7

15

15

2

39

2009-2010

16

5

11

8

40

2010-2011

9

14

-

16 και 1 Διαγραφή

39

2011-2012

14

-

-

14 και 2 Διαγραφές

28

 

 

 

Έτος Αποφοίτησης

Κατανομή Βαθμών (%)

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(Σύνολο αποφοίτων)

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

2008-2009

-

26,00

68,00

6,00

7,41

2009-2010

-

29,00

71,00

-

7,33

2010-2011

-

7,14

71,43

21,43

7,72

2011-2012

-

16,60

70,90

12,50

7,62

2012-2013

-

28,12

65,63

6,25

7,37

Σύνολο

-

21,37

69,39

9,24

7,49

 


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία