Ερευνητικό Έργο

 

Στόχοι

 

Στόχος του Τμήματος Διοίκησης και Επιχειρήσεων αποτελεί η έρευνα υψηλού επιπέδου, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των επιστημονικών εργασιών και ανακοινώσεων των μελών ΔΕΠ και των συνεργατών Π.Δ. 407/80 του τμήματος σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και μέσω της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος (ΔΕΠ, Επιστημονικοί Συνεργάτες, μεταδιδάκτορες, Διδάκτορες και Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος) σε ερευνητικά έργα.

Τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει το Τμήμα σχετίζονται σε πολύμεγάλο βαθμό με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων και την στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος.
Καθώς το τμήμα είναι Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων το εύρος των γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων είναι μεγάλο και σχετίζεται με αντικείμενα όπως: η διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων, η περιφερειακή ανάπτυξη, η λογιστική και ο έλεγχος (εσωτερικός και εξωτερικός) των μικρομεσσαίων επιχειρήσεων, η οικονομετρία, η διαχείριση της πληροφορίας και η ψηφιακή ανάπτυξη, ο τουρισμός, οι αερομεταφορές, κλπ.

 

 

 

Πολιτικές και διαδικασίες

 

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων της έρευνας πραγματοποιείται κυρίως μέσω των θεσμοθετημένων εργαστηρίων του Τμήματος.

Ο κατάλογος των έργων στα οποία συμμετέχει το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος, έτσι όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω επιβεβαιώνει αυτή την προσέγγιση.

 

 

 

Υποδομές

 

Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ)

 

Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου, το ΕΤΕΜ λειτουργεί στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2000.  Έχει ως στόχο να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του  Πανεπιστημίου Αιγαίου σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τον τουρισμό συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στον Σχεδιασμό, τη Διοίκηση και Πολιτική Τουρισμού.  Παρέχει εξειδικευμένες μελέτες και έρευνες που εστιάζουν στα εξής: Διοίκηση Τουρισμού και Διαχείριση Προορισμού, Τουριστική Ανάπτυξη, Οικονομία Τουρισμού, Περιβάλλον και Τουρισμός, Ανθρωπολογία του Τουρισμού, Κοινωνιολογία του Τουρισμού, Πληροφορική, e-επιχειρείν στον τουρισμό, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Φιλοξενία, Αερομεταφορές και Κρουαζιέρα, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Τουρισμός και Πολιτισμός, Τουρισμός Ειδικού Ενδιαφέροντος, Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη.

Το ETEM συνεργάζεται με πλέον των είκοσι (20) Καθηγητών Πανεπιστημίων, Υποψηφίων Διδακτόρων και Εξωτερικών Συνεργατών καθώς και με διάφορους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  Κατά τα χρόνια λειτουργίας του το ΕΤΕΜ έχει καταφέρει να αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις τοπικές κοινωνίες και την περιφερειακή διοίκηση στις περιοχές του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου. Με τον τρόπο αυτό έχει αναδειχθεί σε πόλο ανάπτυξης και γνώσης στα Ανατολικά σύνορα της Ελλάδας. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι ακόλουθες διεθνείς και εθνικές συνεργασίες:

 • Air Transport Research Society (ATRS)
 • Association of Greek Tourism Enterprises (SETE)
 • Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS)
 • Athens International Airport (AIA), Greece
 • Fairleigh Dickinson University, U.S.A
 • Frankfurt University of Applied Sciences, Germany
 • Greek National Tourism Organisation
 • Hellenic Association of Travel and Tourism Agencies (HATTA)
 • Hellenic Aviation Society
 • Hellenic Hotel Chamber
 • Hellenic Open University
 • International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST)
 • International Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education CHRIE and Euro –CHRIE
 • Ministry of Environment, Energy and Climate Change, Greece
 • Ministry of Tourism, Greece
 • Municipality of Athens, Greece
 • Municipality of Chios, Greece
 • National Center of Social Research (EKKE), Greece
 • National Technical University of Athens, Greece
 • Panteion University, Greece
 • Region of Northern Aegean, Greece
 • Regional of Southern Aegean, Greece
 • Tourist Research Center (TRC)
 • Travel and Tourism Research Association (TTRA)
 • University of St Gallen, Switzerland
 • University of Thessaly, Greece
 • University of Surrey, U.K
 • University of Joensuu, Finland
 • United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
 • WLRA, Wageningen Agricultural University, Netherlands

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Σχεδιασμό, τη Πολιτική και τη Διοίκηση του Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΕΤΕΜ, δημοσιεύει δύο φορές το χρόνο το “TOURISMOS” – Ένα Διεθνές, Πολυεπιστημονικό Περιοδικό Τουρισμού στο οποίο δημοσιεύονται άρθρα κατόπιν κρίσης.

 

 

Εργαστήριο Εφαρμογής των Νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Πολυμορφική και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΙΡΙΣ)

 

Το Εργαστήριο Ι.Ρ.Ι.Σ έχει στόχο την έρευνα, μελέτη, παραγωγή και εφαρμογή μοντέλων, διαδικασιών και εργαλείων των Νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως και πολυμορφικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ερευνητικές, εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες στον επιστημονικό χώρο της ερμηνευτικής εφαρμοσμένης στον Τουρισμό.
Ειδικότερα, το ερευνητικό εργαστήριο ΙΡΙΣ έχει δραστηριοποιηθεί στους ακόλουθους τομείς:

 • Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην πολυμορφική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου  (Leisure Time Management)
 • Διαχείριση Πολιτιστικού αποθέματος σε περιβάλλον επίσκεψης (Heritage Management in Recreational Learning Environments)
 • Τουριστική Ερμηνευτική (Visitor Centred Hermeneutics)
 • Δράσεις κατάρτισης στελεχών με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Τουριστικός Σχεδιασμός (Supply Side Tourism Planning)
 • Ψηφιακά συστήματα διαχείρισης τουριστικού προορισμού (Destination Information Marketing and Management Systems)

 

 

Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων (QMLAB)

 

Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου, το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2003 (ΦΕΚ Ίδρυσης:  1285/11.09.03). Βασικός του στόχος είναι η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διοίκηση των σύγχρονων οργανισμών, οι οποίοι λειτουργούν σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μέλη του εργαστηρίου είναι:

 • Οι διδάσκοντες των ποσοτικών μαθημάτων (Μαθηματικά, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα) του Τμήματος.
 • Επιστημονικοί συνεργάτες και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος, των οποίων η εμπειρία και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα συνδέονται με τις ποσοτικές μεθόδους και τις εφαρμογές τους.

Το Εργαστήριο συνεργάζεται επίσης και με άλλους διδάσκοντες, όχι μόνο του Τμήματος, αλλά και των υπόλοιπων Τμημάτων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εμπίπτουν στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, των Οικονομικών, των Χρηματοοικονομικών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Τέλος, το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα, οργανισμούς και ερευνητικά ιδρύματα, με στόχο τη μεταφορά και διάχυση της τεχνογνωσίας, αλλά και την έρευνα σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Τα ερευνητικά πεδία του Εργαστηρίου είναι:

 • Στατιστική Ανάλυση: Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων, αλλά και η κατάλληλη επεξεργασία τους, αποτελούν τη βάση για την επιτυχία κάθε έρευνας. Τα βασικά αντικείμενα του συγκεκριμένου πεδίου είναι ο σχεδιασμός στατιστικών ερευνών, η δειγματοληψία, η δημιουργία βάσεων δεδομένων, η στατιστική ανάλυση δεδομένων και η στατιστική συμπερασματολογία. Το πεδίο αυτό λειτουργεί τόσο ως πυρήνας βασικής έρευνας, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσεων δεδομένων, όσο και ως πηγή εξειδικευμένης πληροφόρησης για τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου.

 

 • Λήψη Αποφάσεων: Η έγκαιρη λήψη αποφάσεων και η ποιότητά τους αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την επιτυχημένη λειτουργία και τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης. Το πεδίο αυτό εστιάζεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των λειτουργιών μιας επιχειρηματικής μονάδας, καθώς και τη διαχείριση γνώσης, καινοτομίας και ποιότητας. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί μεθοδολογίες και τεχνικές οι οποίες αποτελούν τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο. Παράλληλα, αναπτύσσει και εφαρμόζει και δικές του μεθοδολογίες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχειρηματικής μονάδας και των λειτουργιών της, με στόχο πάντοτε τη βελτίωση της ποιότητας των λαμβανομένων επιχειρηματικών αποφάσεων και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.

 

 • Περιφερειακή Ανάλυση: Το περιφερειακό πρόβλημα, δηλαδή η άνιση ανάπτυξη των διαφόρων περιφερειών της χώρας και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι απομονωμένες και ιδιαίτερα οι νησιωτικές περιοχές, αποτελεί θέμα ερευνητικού ενδιαφέροντος και έντονου προβληματισμού. Το βασικό αντικείμενο του πεδίου αυτού, είναι ο προσδιορισμός του επιπέδου ανάπτυξης μιας γεωγραφικής περιοχής και των μελλοντικών προοπτικών της,  με έμφαση στις νησιωτικές περιοχές. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει μία μεθοδολογία υπολογισμού της ελκυστικότητας μίας γεωγραφικής περιοχής και των δυνατοτήτων ανάπτυξης της.

 

Κατά την περίοδο της λειτουργίας του, το Εργαστήριο έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα, τόσο σε επίπεδο βασικής, όσο και σε επίπεδο εφαρμοσμένης έρευνας και έχει συμμετάσχει σε αρκετά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Κατά το διάστημα αυτό, έχουν δημοσιευθεί πάνω από 20 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 30 εργασίες, ορισμένες από τις οποίες έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Τέλος, το Εργαστήριο έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση δύο διεθνών και ενός εθνικού συνεδρίου.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι το Εργαστήριο είναι ένας χώρος έντονης ερευνητικής δραστηριότητας, που δίνει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές, να συνεργαστούν, προκειμένου να μελετήσουν και να επιλύσουν προβλήματα σχετικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

 

 

 

Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων συνεργάζεται με μια σειρά από διεθνείς οργανισμούς και διεθνή πανεπιστήμια σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο τόσο ερευνητικά όσο και διδακτικά. Συγκεκριμένα, συνεργάζεται με: Air Transport Research Society, Association for Tourism and Leisure Education, International Association of Scientific Experts in Tourism, I-CHRIE, Euro-CHRIE, Travel and Tourism Leisure Association, UNWTO. Επιπλέον, το τμήμα συνεργάζεται με τα παρακάτω διεθνή πανεπιστήμια Fairleigh Dickinson University, U.S.A,  Frankfurt University of Applied Sciences, Germany, University of St Gallen, Switzerland, University of Surrey, U.K, University of Joensuu, Finland, WLRA, Wageningen Agricultural University, Netherlands ενώ συνδιοργανώνει το διεθνές ετήσιο συνέδριο European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance (από το 2010 έως σήμερα) με τα πανεπιστήμια University of Pisa, Erasmus University, Louvain, University of Verona και το Cass Business School και αποτελεί μέλος του δικτύου των πανεπιστημίων που  παρέχουν  μεταπτυχιακές σπουδές στον εσωτερικό έλεγχο (από το 2010).

 

 

 

Στατιστικά στοιχεία - ερευνητικά προγράμματα και μελέτες (1996 – 2015)

 

Ερευνητικά Προγράμματα του Τμήματος

 

 

Α/Α

Τίτλος Έργου

Διάρκεια

1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ. ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  6.3  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

2012-2015

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»

2012 -2014

3

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΈΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΒΔΑ (KEY PERFORMANCE INDICATORS - KPIS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» (ΑΡ. ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ: 88895670-05-000275/ΑΡΘΜ ΠΡΩΤ ΑΠΟΦ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 1251 / 21.6.2012 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – VOUCHERS FOR SMES») «ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΕΠΑΝ ΙΙ (13)»»

2012

4

SAGITTARIUS: LAUNCHING (G)LOCAL LEVEL HERITAGE ENTREPRENEURSHIP: STRATEGIES AND TOOLS TO UNITE FORCES, SAFEGUARD THE PLACE, MOBILIZE CULTURAL VALUES, DELIVER THE EXPERIENCE.

2011 - 2015

5

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

2011 - 2015

6

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΈΡΓΟ «ΜΟΝΑΔΑ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

2011-2015

7

ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΔΡΑΣΗ 4: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2011 - 2015

8

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΤΔΕ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ

2011 - 2012

9

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2011 - 2011

10

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2011 - 2011

11

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2010 - 2011

12

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ , ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

2010 - 2010

13

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2009 - 2012

14

PROGRAM «MARE NOSTRUM - A HERITAGE TRAIL ALONG THE PHOENICIAN MARITIME ROUTES AND HISTORIC PORT-CITIES OF THE MEDITERRANEAN SEA» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROMED HERITAGE IV.

2009 - 2012

15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BUSINESS ARCHITECTS CONSULTANCY.

2007 - 2008

16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ».

2007 - 2008

17

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEMSON (SOUTH EASTERN MEDITERRANEAN SPATIAL OBSERVATORY NETWORK) ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΙΑΠΑΔ) ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

2007 - 2008

18

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B1 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

2007 - 2008

19

MESST ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. INTERREG III B ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕΤΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΟΤ, ΚΟΤ ΚΑΙ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

2006 - 2008

20

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΚΚΕ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-CYPRUS COLLEGE

2006 - 2007

21

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΕΚΚΕ

2006 - 2007

22

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALLWAYS TOURISM ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ HATTA ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

2005 - 2007

23

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TEMPUS (TRANS-EUROPEAN MOBILITY SCHEME FOR UNIVERSITY STUDIES) ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

2006 - 2007

24

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1925-1999 ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ.

2006 - 2007

25

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α1 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

2006 - 2007

26

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDOCC «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ INTERREG III B ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

2006 - 2007

27

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “INNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISM AND SERVICES IN THE SOUTH AEGEAN – ISTOS” ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

2006 - 2007

28

ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΗΜΑΣΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

2006 - 2007

29

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, SINNER_GI (STRENGTHENING INTERNATIONAL RESEARCH ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS: FROM RESEARCH FOUNDATION TO CONSISTENT POLICY), CO-ORDINATOR: BERTIL SYLVANDER, INRA, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, FP6

2005 - 2006

30

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TEMPUS – MEDA (CD-JEP-31084-2003) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), ΤΟΥ POLYTECHNIC INSTITUTE OF BEJA (SCHOOL OF TECHNOLOGY AND MARKETING) ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ, ΤΟΥ ALEXANDRIA UNIVERSITY (FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY) ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, ΤΟΥ TISHREEN UNIVERSITY (FACULTY OF ECONOMICS) ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ LEBANESE UNIVERSITY (FACULTY OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT) ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “ENHANCING REGIONAL ACADEMIC COOPERATION IN THE MEDITERRANEAN: DEVELOPMENT OF POSTGRADUATE STUDIES IN TOURISM AND HOSPITALITY”.

2004 - 2007

31

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «HERMES» (HARNESSING EMPLOYMENT, REGIONAL MOBILITY AND ENTREPRENEURSHIP IN SOUTHEASTERN EUROPE) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΙΑΠΑΔ) ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

2004 - 2006

32

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΈΡΕΥΝΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ.

2004 - 2006

33

“IKYDA” A COMPARATIVE ANALYSIS OF STRENGTHS AND WEAKNESSES, THREATS AND UNEXPLOITED HERITAGE POTENTIAL AT TOURISM DESTINATIONS”, JOINT PROJECT OF THE UNIVERSITIES OF FREIBURG AND OF THE AEGEAN, PROGRAMME IKYDA FOR THE PROMOTION OF THE EXCHANGE AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN GREECE AND GERMANY, IKY, DAAD

2004 - 2006

34

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TEMPUS – CARDS (CD-JEP-17121-2002) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), ΤΟΥ UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (SCOTTISH HOTEL SCHOOL) ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ LAHTI POLYTECHNIC (SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT) ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ UNIVERSITY OF BITOLA (FACULTY OF TOURISM) ΤΗΣ Π.Γ.Δ.Μ., ΤΟΥ UNIVERSITY FAN NOLI (DEPARTMENT OF MARKETING & TOURISM) ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ UNIVERSITY OF NOVI SAD (FACULTY OF ΝATURAL SCIENCES, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY & TOURISM) ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΥ UNIVERSITY OF RIJEKA (FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT) ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “ADVANCED REGIONAL COOPERATION IN SOUTHEASTERN EUROPE: DEVELOPMENT OF POSTGRADUATE CURRICULUM FOR TOURISM AND HOSPITALITY STUDIES”

2003 - 2006

35

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TEMPUS - PHARE (CD-JEP-17212-2002) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), ΤΟΥ LAHTI POLYTECHNIC (DEPARTMENT OF TOURISM & HOSPITALITY) FINLAND, ΤΟΥ UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (SCOTTISH HOTEL SCHOOL) UNITED KINGDOM, ΤΟΥ UNIVERSITY OF BITOLA (FACULTY OF TOURISM) F.Y.R.O.M., ΤΟΥ UNIVERSITY FAN NOLI (DEPARTMENT OF MARKETING) ALBANIA, ΤΟΥ UNIVERSITY OF NOVI SAD (DEPARTMENT OF GEOGRAPHY & TOURISM) SERBIA & MONTENEGRO, ΚΑΙ ΤΟΥ UNIVERSITY OF RIEKA (FACULTY OF TOURISM & HOSPITALITY) CROATIA. ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

2003 - 2006

36

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΝΕΔ (ΓΓΕΤ)

2003 - 2006

37

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, “THE USE OF THE INFORMATION SYSTEMS BY SMALL BUSINESS. PROJECT PARTICIPANTS INCLUDE ACADEMIC AND CONSULTANT PROFESSIONALS FROM: AUSTARLIA, GERMANY, BRAZIL, GREECE, UK, CANADA, NEW ZEALAND, USA, SLOVENIA, DENMARK, INDIA, NORWAY, SOUTH AFRICA, ITALY, UAE, PORTUGAL, ISRAEL, SOUTH KOREA.

2003 - 2004

38

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ.

2002 - 2005

39

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DEMOCRATIC PARTICIPATION IN URBAN GOVERNANCE (DEMOS) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ.

2002 - 2004

40

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ «QUALITEST: ΜEASUREMENT TOOLS AND METHODS NEEDED FOR MONITORING THE QUALITY OF TOURIST DESTINATIONS AND SERVICES – INDICATORS & BENCHMARKING»

2002 - 2004

41

RESEARCH PROJECT “EXPLORING THE DIGITAL DIVIDE IN LOW COST AIR TRAVEL” FUNDED UNDER THE RESEARCH & DEVELOPMENT FUND OF THE UNIVERISTY OF STRATHCLYDE.

2002 - 2003

42

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE (98/MAC02/02/007, COMPONENT 5) "VOCATIONAL TRAINING IMPROVEMENT IN THE BORDER REGION" ΣΤΗΝ Π.Γ.Δ.Μ., ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ LDK CONSULTANTS, ENGINEERS AND PLANNERS, ATHENS, GREECE.

2002 - 2003

43

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE (98/MAC02/02/007, COMPONENT 2) "PELISTER TOURISM DEVELOPMENT STUDY" ΣΤΗΝ Π.Γ.Δ.Μ., ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ LDK CONSULTANTS, ENGINEERS AND PLANNERS, ATHENS, GREECE.

2002 - 2003

44

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΝΑΙΑΣ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2002 - 2003

45

EUROPEAN COLLABORATIVE RESEARCH PROJECT “LEARNING DESTINATIONS”. PARTICIPANTS OF THE PROJECT ARE: UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (PROJECT DIRECTOR), ETOUR, SWEDEN (PROJECT SECRETARY), CENTRE FOR REGIONAL AND TOURISM RESEARCH, DENMARK, FINNISH NETWORK FOR TOURISM STUDIES, FINLAND, QUEEN MARGARET UNIVERSITY COLLEGE, SCOTLAND, KARLSTAD UNIVERSITY, SWEDEN (NATIONAL PROJECT COORDINATORS), CENTRE FOR REGIONAL AND TOURISM RESEARCH, DENMARK, FINNISH NETWORK FOR TOURISM STUDIES, FINLAND, LILLEHAMMER COLLEGE, NORWAY, ETOUR, EUROPEAN TOURISM RESEARCH INSTITUTE, SWEDEN, DALARNA COLLEGE, SWEDEN.

2002 - 2003

46

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TEMPUS – CARDS (CD-JEP-15007-2000) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), ΤΟΥ HAME POLYTECHNIC (TOURISM DEVELOPMENT PROGRAMME) ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (SCOTTISH HOTEL SCHOOL) ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ UNIVERSITY OF BITOLA (FACULTY OF TOURISM) ΤΗΣ Π.Γ.Δ.Μ., ΤΟΥ UNIVERSITY FAN NOLI (DEPARTMENT OF MARKETING) ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ UNIVERSITY ALEKSANDER XHUVANI (DEPARTMENT OF ECONOMICS) ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ UNIVERSITY ISMAIL QEMAL (DEPARTMENT OF MARKETING) ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “ENHANCING REGIONAL COOPERATION IN SOUTHEASTERN EUROPE: CURRICULUM UPDATING AND ADOPTION FOR TERTIARY-LEVEL TOURISM AND HOSPITALITY COURSES”.

2001 - 2004

47

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ INTERNET ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ BORDER TECHNICON POLYTECNIC ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ UNIVERSITY OF STRATHCLYDE ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ.

2001 - 2003

48

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ CONSERVATIONAL INTERNATIONAL, TITLED “ENVIRONMENTAL PRACTICES IN TOURISM HOTSPOTS: BARRIERS OF ADOPTION AND POLICY IMPLICATIONS” ΚΑΙ CO-COORDINATED ΑΠΟ ΤΟ CORNELL UNIVERSITY.

2001 - 2002

49

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CULTURAL TOURISM RESEARCH PROJECT ΤΟΥ EUROPEAN ASSOCIATION FOR TOURISM & LEISURE EDUCATION (ATLAS) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΧΙΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.

2001 - 2000

50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEONARDO DA VINCI) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ.

2000 - 2003

51

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE – CROSS-BORDER COOPERATION (OOSPF-13) “INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE VILLAGE MALOVISHTA IN TERMS OF TOURISM DEVELOPMENT AND CULTURAL & ECOLOGICAL PRESERVATION” ΣΤΗΝ Π.Γ.Δ.Μ.

2000 - 2001

52

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ», ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

2000 - 2001

53

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EMPOST-NET: EMERGING PARADIGM OF SUSTAINABLE TOURISM – A NETWORK PERSPECTIVE», ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL ECONOMICS (IIIEE), LUND UNIVERSITY, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

1999 - 2001

54

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΚΚΕ. ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».

1998 - 2000

55

EUROPEAN PROJECT “COMPETITIVENESS AND EMPLOYMENT PROMOTION IN THE TOURIST AGENCIES SECTOR THROUGH THE EMPLOYEES AND THE ENTREPRENEURS ADAPTATION IN THE NEW WORKING REQUIREMENTS OF THE TOURIST FIELD”.

1998 - 2000

56

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TEMPUS - PHARE (CME-03112-97) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), ΤΟΥ LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY (FACULTY OF CULTURAL AND EDUCATION STUDIES) ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ UNIVERSITY OF BITOLA (FACULTY OF TOURISM) ΤΗΣ Π.Γ.Δ.Μ.

1998 - 1999

57

DIME PROJECT: «THE DIFFUSION AND APPLICATION OF MULTIMEDIA IN THE TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRIES; ITS IMPLICATIONS FOR EMPLOYMENT”. PRODUCTION OF A REPORT AND OF A FIELD RESEARCH WORK CONDUCTED AT THE UNIVERSITY OF SURREY FOR THE DIME PROJECT (DEFINING MULTIMEDIA FOR EMPLOYMENT) FUNDED UNDER THE ESF INITIATIVE (ADAPT PROGRAMME – E.U. FUNDED).

1998 - 1999

58

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ. ΤΙΤΛΟΣ: «ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ».

1997 - 2000

59

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ».

1997 - 2000

60

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ. ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

1997 - 2000

61

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠ. ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ (ΒΙΩΣΙΜΗΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ».

1997 - 1999

62

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

1997 - 1998

63

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΘΟ ΤΟΥ ΙΑΑΚ ΤΟΥ ΕΚΚΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΆΤΛΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

1996 - 2002

64

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ»,

1996 - 2000

65

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΟΥ ΙΑΑΚ ΤΟΥ ΕΚΚΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ. ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

1996 - 2000

66

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REGIONAL INOVATION STRATEGIES (RIS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-1998, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΠΑ)  ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1996 - 1998

67

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑΣ (ΠΛΑΤΩΝ) ΜΕ ΘΕΜΑ “ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ” ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ GEOSYSTEMES ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ BRETAGNE OCCIDENTAL

1996 - 1997

68

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”

1995 - 1998

69

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ», ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5ΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

1995 - 1997

70

ΔΙΚΤΥΟΥ EURISLES (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RECITE) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

1992 - 1995

71

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΓΜΕ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ NOW) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ».

1991 - 1994

72

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΣΠΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗ Γ.Γ. ΙΣΟΤΗΤΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: « Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ».

1991 - 1994

73

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΕ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ».

1990 - 1998

74

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΈΡΓΟ:   ΜΕΛΕΤΗ  ΝΕΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΣΤΟΝ  ΤΟΥΡΙΣΜΟ»,   ΚΛΑΔΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ   ΠΟΥ  ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ  ΓΙΑ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  ΤΗΣ  FUJI  BANK  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΤΜΗΜΑ  ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Τ.Α. Α.Ε  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

2001

75

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ», ΥΠΕΘΟ

1999

76

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AEGEAN DOLPHIN (ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ). ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ.

1998

77

ΈΡΕΥΝΑ "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", 1996 ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ).

1996

78

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011-2012

 

79

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ».

 

80

ΈΡΕΥΝΑ:  «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  6.3  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ».

 

81

“HERODOT”: TOURISM USES OF THE HISTORIC ENVIRONEMENT. TRANSFER KNOW-HOW OF BEST PRACTICES AT COMMUNITY LEVEL FUNDING C.I INTERREG, STRAND IIIB, MEASURE 3.2

 

82

TRANSINTERPRET II «ΤRANSNATIONAL QUALITY MANAGEMENT IN HERITAGE INTERPRETATION». FUNDING C.I.  LEADER +: STRAND 2. MEASURE 2.2. TRANSNATIONAL COOPERATIONS LEAD PARTNER  LAG SUEDSCHWARZWALD AND UNIVERSITY OF FREIBURG. THE HELLENIC REGIONAL COMPETENT CENTRE AND 16 LOCAL AUTHORITY GROUPS IN GERMANY, ITALY, SWITZERLAND, SPAIN AND GREECE

 

83

“METHEXIS” : PLANNING AND IMPLEMENTING A DESTINATION INFORMATION MARKETING AND MANAGEMENT SYSTEMS  FOR THE TOURISM CLUSTER OF THE  PREFECTURE OF DRAMA  FUNDING C.I LEADER+

 

84

HYDRORIZONS 1: PLANNING AND IMPLEMENTING A DESTINATION INFORMATION MARKETING AND MANAGEMENT SYSTEMS  FOR THE TOURISM CLUSTER A OF THE  PREFECTURE OF IOANNINA,  FUNDING C.I LEADER+

 

85

HYDRORIZONS 2: PLANNING AND IMPLEMENTING A DESTINATION INFORMATION MARKETING AND MANAGEMENT SYSTEMS  FOR THE TOURISM CLUSTER B OF THE  PREFECTURE OF IOANNINA, FUNDING C.I LEADER+

 

86

THE DELIGHT PROJECT : DISTANCE AND E-LEARNING IN HERITAGE INTERPRETATION (DELIGHT: DISTANCE E-LEARNING INTERPRETATION COURSE ON GREEK HERITAGE TOURISM)

 

87

“SOCIETY OF THE FRIENDS. SECRET OATHS IN WESTERN GREECE”. A HISTORICAL HERITAGE TRAIL THROUGH THE REVOLUTION IN 1821. A TOURISM DEVELOPMENT PLAN TO INTRODUCE DOMESTIC AND FOREIGN VISITORS TO THE CENTERS THAT HAVE PREPARED THE REVOLUTION OF 1821 AND ESTABLISHED THE MODERN STATE. LEAD PARTNER: DEVELOPMENT AGENCY OF AETOLIA. FUNDING C.I.  LEADER + 2006-2008, STRAND 2. MEASURE 2.1 : TRANS-REGIONAL COOPERATION

 

 

 

 

 

Μελέτες του Τμήματος

 

 

Α/Α

Τίτλος Έργου

Διάρκεια

1

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2013 – σε εξέλιξη

2

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΤΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ

2011

3

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2009

4

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

2008

5

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ

2008

6

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΤΕΜ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ" (BEST PRACTICE) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ", Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.

2008

7

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Ε.Τ.Ο.Α.Α. Α.A.E. Ο.Τ.Α.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 5ΕΤΙΑ (2008 -2012).

 

 

 

2008

8

ΜΕΛΕΤΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Ν.ΧΙΟΥ»

2007

9

ΜΕΛΕΤΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Ν.ΣΑΜΟΥ»

2006

10

ΜΕΛΕΤΗ «MARKETING PLAN  ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ», ΑΝΑΔΟΧΟΣ PLANET A.E

2005

11

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

2004 - 2005

12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Κ.Π. LEADER+». BAC A.E. – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Π. LEADER+. ΣΕΛ. 142

2004

13

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2002-2003

14

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

2002-2003

15

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2002-2003

16

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ

2002

17

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΥΠΟΚΛΑΔΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ), ΣΕΤΕ.

2001-2002

18

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, CSF AE.-Ε.Τ.Α. Α.Ε.

2001

19

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε.

2001

20

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε.

2001

21

ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΟΣ – ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε.

2001

22

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε.

2001

23

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε.

2001

24

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε.

2001

25

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε.

2001

26

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε.

2001

27

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε.

2001

28

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΕΤΕ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ».

2000-2001

29

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ,  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ HORIZON.

1999

30

ΜΕΛΕΤΗ "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ (ΒΙΩΣΙΜΗΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ" ΟΡΣΑ-ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ.310.

1999

31

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΕ

1999

32

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΠΕΘΟ.

1999

33

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ "ΤOΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν. ΔΩΔ/ΣOΥ". ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔ/ΣΟΥ (ΑΝ.ΔΩ).

1997-1999

34

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ, Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗ, ΕΕΤΑΑ- ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΣΕΛ. 270.

1997

35

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΕΜΠ-ΔΗΜΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΣΕΛ. 310.

1997

36

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΕΛ. 210.

1997

37

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1995 – 1996.

38

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ, ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ-ΙNFOGROUP, ΑΘΗΝΑ, Σ. 283.

1995

39

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EUROFORM), ΣΕΛ. 300.

1995

40

ΜΕΛΕΤΗ “ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ” ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΔΕΚΑΜΜ) ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ.

1994 -  1995

41

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ7ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, 8ΟΤ- ΑΝΑΔΟΧΟΣ PLANET INTEGRATION, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 197.

1994

42

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΟΤ-ΑΝΑΔΟΧΟΣ PLANET INTEGRATION, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 380.

1994

43

ΔΙΕΡΕΥΝΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ, ΟΡΕΙΝΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΟΤ-ΑΝΑΔΟΧΟΣ PLANET INTEGRATION, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 219.

1994

44

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, ΚΕΓΜΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NOW), ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 180.

1993

45

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Β΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΟΞ-ΕΛΑΝΕΤ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 135.

1993

46

ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΝΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΟΜ. Α ΚΑΙ Β, ΣΕΛ. 540.

1993

47

Η ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΤΒΑ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 500.

1992

48

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ, ECTARC-ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΕΛ. 100.

1991

49

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΤΒΑ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 500.

1991

50

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PLANET ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΕΜ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΟΤ).

1990

51

ΜΕΛΕΤΗ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ” ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ PEE,.

1989-1990

 

 


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία