Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

 

Στόχοι των προγραμμάτων

 

Η "δια βίου μάθηση (ή εκπαίδευση)" είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο όρος αυτός καλύπτει όλα τα είδη, τύπους και επίπεδα της εκπαίδευσης, τυπικής και μη τυπικής. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και κυρίως οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας είναι τέτοιες που οδηγούν στην ανάγκη για συνεχή ενίσχυση των γνώσεων. Τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης έχουν ως στόχο την κάλυψη της ανάγκης αυτής.

 

 

 

Πολιτικές και διαδικασίες των προγραμμάτων

 

Σήμερα, στην Ελλάδα, βρίσκεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση «Lifelong Learning Programme, 2007 – 2013», το οποίο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2007 με απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου

Το Πρόγραμμα αποτελείται από:

 

 1. τέσσερα τομεακά προγράμματα
 2. ένα εγκάρσιο που στοχεύσει σε διατομεακές περιοχές και
 3. το πρόγραμμα Jean Monnet

Το πρόγραμμα ενσωματώνει ακόμη τα προηγούμενα ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ και LEONARDO II, καθώς και το πρόγραμμα Jean Monnet με την εξής δομή:

 

A. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Comenius
Προσχολική και σχολική εκπαίδευση

Erasmus
Ανώτατη εκπαίδευση

Leonardo Da Vinci
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Grundtvig
Εκπαίδευση ενηλίκων

Β. ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Ανάπτυξη πολιτικής (ARION, CEDEFOP, δίκτυο EYRIDICE, κ.λ.π.)
2. Προώθηση εκμάθησης γλωσσών
3. Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ
4. Διάδοση - αξιοποίηση αποτελεσμάτων

Γ. JEAN MONNET


Το πρόγραμμα σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο.

                                                                                                                                                                                    Πηγή: ΥΠΕΠΘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Βάσει  του «Στρατηγικού Πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»)»:

 • Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την αντιμετώπιση των πολλαπλών σημερινών και μελλοντικών κοινωνικοοικονομικών, δημογραφικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι πολίτες της.
 • Η αποτελεσματική επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ουσιαστική συνιστώσα της στρατηγικής της Ευρώπης για την επίτευξη των υψηλών επιπέδων βιώσιμης οικονομικής  ανάπτυξης και απασχόλησης βάσει της γνώσης τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, προάγοντας παράλληλα την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

 

Το Στρατηγικό Πλαίσιο έχει τρεις στόχους:

 1. Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας
 2. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
 3. Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά
   

 

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κινούμενο προς αυτή την κατεύθυνση προσφέρει μία σειρά προγραμμάτων που έχουν ως στόχο τη  βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.  Ειδικότερα, και στα πλαίσια του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου Χώρου», προσφέρει από το 2012:

 • Διεπιστημονικά και διατμηματικά προγράμματα σπουδών και επιμορφωτικών προγραμμάτων με e-learning
 • Θερινά σχολεία
 • Εκπαίδευση στις τοπικές κοινωνίες με επιμορφωτικά προγράμματα, ειδικά θεματικά προγράμματα και ημερίδες

 

 

Διεπιστημονικά και διατμηματικά προγράμματα σπουδών με e-learning

 

Από την έναρξη του έργου μέχρι σήμερα, έχει πραγματοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός προγραμμάτων. Ειδικότερα, από μέλη του Τμήματος πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Το πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν σήμερα σε συνθήκες έντονου και κυρίως διεθνοποιημένου ανταγωνισμού. Αυτό απαιτεί την υιοθέτηση μεθόδων και πρακτικών οργάνωσης και διοίκησής τους, που σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στα συμβατικά προγράμματα σπουδών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν παρέχονται με τη μορφή της συγκροτημένης επιστημονικής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας στους πτυχιούχους. Παράλληλα, μεγάλος αριθμός στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων που δεν είναι κάτοχοι ανάλογου πτυχίου διαθέτει περιορισμένη εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να οδηγούνται συχνά σε επιχειρηματικούς αυτοσχεδιασμούς και ερασιτεχνισμούς, με αμφίβολα αποτελέσματα.

Σκοπός του προγράμματος ήταν να καλύψει αυτή την ανάγκη μέσα από την παροχή σύγχρονης και ποιοτικής  δια βίου εκπαίδευσης, μέσω e-learning, στην Οργάνωση και Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται αφενός σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών με στόχο να δημιουργήσει «μικτά τμήματα» με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους συμμετέχοντες. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενσωματώνει και να δίνει έμφαση τόσο στην παροχή επιστημονικής γνώσης όσο και σύγχρονης.
Υλοποιήθηκαν 2 κύκλοι του προγράμματος με συνολικά 52 συμμετέχοντες.

 

Το πρόγραμμα «Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών» και «Mini MBA»

Κάθε βδομάδα γίνονται δύο συνεδρίες των 3 ωρών η κάθε μία μέσα από την πλατφόρμα “Big Blue Button” με πραγματική αλληλεπίδραση διδασκόντων /επιμορφούμενων. Σε κάθε συνεδρία οι επιμορφούμενοι αναλαμβάνουν μια σύντομη εργασία αναφορικά με τη διδαχθείσα ύλη.

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 υλοποιήθηκαν συνολικά 15 Επιμορφωτικά Προγράμματα, ενώαπό μέλη του Τμήματός υλοποιήθηκαν τα εξής:

 • Πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»
 • Πρόγραμμα «Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών»
 • Πρόγραμμα «Mini MBA»

 

 

Θερινά σχολεία

 

Από την έναρξη του έργου μέχρι σήμερα, έχει πραγματοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός Θερινών Σχολείων. Το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν 12 θερινά σχολεία, ενώ το 2013 υλοποιήθηκαν 21. Ειδικότερα, από μέλη του Τμήματος πραγματοποιήθηκε το 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο με τίτλο “Managing tourism in times of crisis” (Ρόδος, 2013).

 

 

Εκπαίδευση τοπικών κοινωνιών

 

Οι τοπικές κοινωνίες των νησιών παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες ως προς την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Η δράση έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τη συστηματική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους σε θέματα σχετικά με:

 1. την επιχειρηματικότητα:Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στο Αιγαίο συνδέεται ιστορικά με την πολυνησιωτική μορφή του αρχιπελάγους και έχει ωθηθεί από τη εκμετάλλευση τοπικών ‘συγκριτικών πλεονεκτημάτων’ (π.χ. μαστίχα στη Χίο) και την εύρεση τοπικών επιχειρηματικών ευκαιριών. Ενώ λοιπόν υπάρχει η ‘κουλτούρα’ της επιχειρηματικότητας, οι τοπικοί επιχειρηματίες: είναι σε πολλές περιπτώσεις εσωστρεφείς, επικεντρώνοντας την επιχειρηματική τους ενέργεια στις μικρές (και συχνά απομονωμένες) τοπικές αγορές του εκάστοτε νησιού. Ακόμη καποιες φορές δεν διαθέτουν κάποιες γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσουν στον σύγχρονο  επιχειρηματικό κόσμο. Στόχος λοιπόν της επιμόρφωσης σε θέματα επιχειρηματικότητας είναι η κάλυψη των παραπάνω αναγκών και η επιμόρφωση των επιχειρηματιών με όλα εκείνα τα εργαλεία που θα αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων.
 2. την τοπική αυτοδιοίκηση: Η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη των νησιών εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από το υψηλό επίπεδο υποστήριξης των δραστηριοτήτων τους από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα σήμερα, που βρισκόμαστε ως χώρα στη φάση σχεδιασμού των νέων Ευρωπαϊκών Συμφώνων Συνεργασίας της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έτη 2014-2020 και που η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί τον βασικό στόχο χρηματοδότησης έργων και δράσεων, η επιμόρφωση των στελεχών αυτοδιοίκησης σε θέματα σχετικά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την βελτίωση της αποδοτικότητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
 3. άλλα αντικείμενα γενικού ή και ειδικού ενδιαφέροντος για τις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες: Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών εξαρτάται και από την συνολική αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου όλων των κατοίκων τους. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για πολλές και διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες των νησιών, με έμφαση στη βιωματική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευομένων.

 

Η εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών μπορεί να γίνει μέσω:

 1. ειδικών θεματικών προγραμμάτων, που συνιστούν εξειδικευμένα, εντατικά επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας μίας εβδομάδας, τα οποία απευθύνονται σε στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών. Ήδη έχουν εγκριθεί επτά (7) Ειδικά Θεματικά Σχολεία, τα οποία αναμένεται να πραγματοποιηθούν από το Δεκέμβριο του 2013, μέχρι το Μάρτιο του 2014. 
 2. ημερίδων, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από το Μάρτιο του 2014. 
 3. επιμορφωτικών προγραμμάτων, που πραγματοποιούνται σε θεματικούς κύκλους, καθένας από τους οποίους αποτελείται από 3-4 Επιμορφωτικά Προγράμματα. Η διάρκεια ενός Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι 8 ώρες. Υλοποιείται σε μία εβδομάδα, σε δύο 4-ώρες διαλέξεις που πραγματοποιούνται σε δύο διαδοχικές ημέρες. Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα top.seminaria.aegean.gr, στόχος είναι να προωθηθεί η ευρύτερη συνεργασία και κοινή δημιουργία προτάσεων από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. 

 

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα Επιμορφωτικά Προγράμματα:

 

Ενέργεια - Μεταφορές - Περιβάλλον

 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας προς Αποφυγή Τραυματισμένων Κοινωνιών εξ αιτίας Φυσικών Καταστροφών
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη
 • Η Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική σε σχέση με τη συνοχή και την ανάπτυξη της νησιωτικής περιφέρειας

 

Επιχειρηματικότητα

 • "Η επιχειρηματικότητα στις νησιωτικές κοινότητες: Κρίσιμες Λογιστικές και Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις για τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις του Αιγαίου"
 • "Αποτελεσματικό Μάνατζμεντ Μικρών νησιωτικών Επιχειρήσεων- Πώς προγραμματίζουμε τις βασικές λειτουργίες μιας μικρομεσαίας επιχείρησης"
 • "Η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της μικρής επιχείρησης στην Ελληνική νησιωτική περιφέρεια, σε περίοδο κρίσης"
 • "Επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο: Προώθηση των τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές"
 • "Εταιρική επικοινωνία και οπτικοακουστικές παραγωγές"
 • "Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων για την Ανάπτυξη, Προβολή και Προώθηση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών"

 

Νησιωτικότητα και Κοινωνική Πρόοδος

 • "Τοπικότητα, Εκπαίδευση και Άτομα με Αναπηρίες: Στρατηγικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Ψυχικής Υποστήριξης")
 • "Εκπαίδευση Αιρετών και Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Θέματα Κοινωνικής Διαβούλευσης"
 • "Αξιοποίηση Τοπικών Προϊόντων Ιδιοτυπίας και Αύξησης της Προστιθέμενης Αξίας στο Βόρειο Αιγαίο: Ελαιόλαδο, Κρασί και Τυρί")
 • "Γεωπάρκο Λέσβου και Τουριστική Ανάπτυξη"

 

 

 

Στατιστικά στοιχεία επιμορφωτικών σεμιναρίων

 

 

 

 

 


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία