Παρουσίαση του Τμήματος

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί στη Χίο στο πλαίσιο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης και είναι το πρώτο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που δέχθηκε φοιτητές και άρχισε να λειτουργεί σε προπτυχιακό επίπεδο το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1985-86, σύμφωνα με το ΦΕΚ  31/20.03.1984.

 

 

Σκοπός και Στόχοι του Τμήματος

 

Το Τμήμα φιλοδοξεί να ισχυροποιήσει τη θέση του στο ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και να ενισχύσει τη διεθνή  παρουσία και ελκυστικότητα  του μέσω της ανάδειξης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού ρόλου
Επενδύοντας στο υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό έργο και στο προσωπικό του, επιδιώκει τη βέλτιστη ποιοτική οργάνωση και την ενίσχυση/διεύρυνση της εμβέλειας των ακαδημαϊκών του δραστηριοτήτων, οικοδομώντας στην παράδοση της καινοτομίας, της διεπιστημονικότητας και της επίλυσης προβλημάτων της κοινωνίας και έχοντας σταθερά ως  κυρίαρχο στόχο την παραγωγή νέας γνώσης μέσω της επιστημονικής κριτικής σκέψης.

Η αποστολή του Τμήματος είναι η δημιουργία της επόμενης γενιάς στελεχών  επιχειρήσεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα. Μιας νέας γενιάς στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, εξοπλισμένων με μοντέρνες θεωρητικές γνώσεις και με τη βασική πρακτική εμπειρία για να ανταπεξέλθουν στις επιστημονικές κι επαγγελματικές προκλήσεις των θέσεων διοίκησης.
Η αποστολή αυτή κατευθύνει και τη γενική φιλοσοφία του Τμήματος, τοποθετώντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος, έτσι ώστε:

 • Να αποκτήσουν εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, που θα τους βοηθήσει να αναλύσουν και να κατανοήσουν τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης.
 • Να αποκτήσουν εκτεταμένη και βάθος γνώση των μεθοδολογιών επιστημονικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων της διοίκησης επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους και στη λογική ανάλυση.
 • Να εκπαιδευτούν στις μεθόδους της οργάνωσης της έκφρασης (προφορικής και γραπτής), για να επικοινωνούν ιδέες, αποφάσεις και απόψεις σε επιστημονικούς και επαγγελματικούς χώρους.
 • Να ευαισθητοποιηθούν στην κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση των θεμάτων που θα τους απασχολήσουν στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.
 • Να εμπεδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές και εφαρμοσμένες γνώσεις που θα τους μεταφέρουν οι διδάσκοντες και οι ερευνητές του Τμήματος από τη δική τους ελληνική και διεθνή εμπειρία.


Η υλοποίηση των παραπάνω γίνεται μέσα από τις οργανωμένες υπηρεσίες και θεσμούς του Τμήματος που περιλαμβάνουν:

 • Ολοκληρωμένα και υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης των φοιτητών μας στις μοντέρνες λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως το Μάρκετινγκ, η Χρηματοοικονομική, ο Εσωτερικός Έλεγχος/Εταιρική Διακυβέρνηση, η Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.
 • Πρωτοποριακές πρακτικές εκπαίδευσης, όπως ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning).
 • Υψηλού επιπέδου έρευνα, με συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα που εκπονούν τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος.
 • Συνεχή σχέση με την αγορά εργασίας, μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών μας
 • Συνεργασίες και μορφωτικές ανταλλαγές με διεθνή εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
 • Ποιοτική και διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική δραστηριότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος, με την δημοσίευση επιστημονικών εργασιών και εισηγήσεων συνεδρίων, την οργάνωση διεθνών συνεδρίων, την έκδοση διεθνών επιστημονικών περιοδικών, κλπ.

 

 

 

Διοίκηση και οργάνωση του Τμήματος

 
 

                                                                                       

 

Το Τμήμα υποστηρίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου (ΦΕΚ 197/01.10.2009 – τεύχος Α).

 

Στο Τμήμα λειτουργούν οι παρακάτω Επιτροπές:

 1. Επιτροπή Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.):

Β. Αγγελής (Καθηγητής), Δ. Λαγός (Αναπλ. Καθηγητής), Α. Σάμιτας (Αναπλ. Καθηγητής), Δ. Αλεξανδρής (Εκπρ. Φοιτητών).

 1. Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

Α. Παπαθεοδώρου (Αναπλ. Καθηγητής), Κ. Κούτσικος (Επίκ. Καθηγητής), Α. Ανδρικόπουλος (Επίκ. Καθηγητής), Ε. Γάκη (Λέκτορας), Δ. Αλεξανδρής (Εκπρ.  Προπτυχιακών Φοιτητών)

 1. Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ΜΒΑ:

Β. Αγγελής, (Καθηγητής), Ν. Κωνσταντόπουλος (Αναπλ. Καθηγητής), Α. Σάμιτας (Αναπλ. Καθηγητής), Μ. Μπεκιάρης, (Επίκ. Καθηγητής), Α. Γκότσιας (Επίκ. Καθηγητής).

 1. Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ ΣΔΠΤ:

Δ. Λαγός (Αναπλ. Καθηγητής), Β. Μουτάφη, (Αναπλ. Καθηγήτρια), Θ. Τερκενλή, (Αναπλ. Καθηγήτρια), Ι. Σπιλάνης, (Επικ. Καθηγητής).

 

 

 

Διοικητικές υπηρεσίες

 

Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από 7 άτομα και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος. Υποστηρίζει γραμματειακά τον Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις τους και παρακολουθεί την εκτέλεσή τους.
 • Διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που αφορούν στις σπουδές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (εγγραφές, έκδοση καταλόγων, πιστοποιητικών, διπλωμάτων, έκδοση φοιτητικών ταυτοτήτων, κλπ ).

 • Προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία τα θέματα που αφορούν στην προκήρυξη θέσεων, στην εκλογή και στην εξέλιξη του Διδακτικού Προσωπικού.
 • Τηρεί αρχείο των μελών του διδακτικού προσωπικού, φροντίζει για τη διαδικασία ανάθεσης διδακτορικών εργασιών, για την παρακολούθηση της εκπόνησής τους, για τον ορισμό εισηγητικών επιτροπών, καθώς και για τη διαδικασία της δοκιμασίας και της αναγόρευσης.

 • Επιμελείται των αιτημάτων των φοιτητών και τους παρέχει κάθε πληροφορία. Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στο Τμήμα.
 • Ευθύνεται για την τήρηση των αρχείων των φοιτητών, την καταχώρηση των εγγραφών, των βαθμολογιών κλπ.

 • Φροντίζει για τη σύνταξη και διανομή των ωριαίων και ωρολογίων προγραμμάτων, καθώς και του προγράμματος σπουδών.
 • Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος επεξεργάζεται και τεκμηριώνει από νομική άποψη όλα τα θέματα που εισάγονται για συζήτηση στα όργανα του Τμήματος και ενημερώνει τα όργανα του Τμήματος για κάθε φύσης πληροφορίες και έγγραφα που απευθύνονται στο Τμήμα.

 

 

Υποδομές

 

Η κτιριακή και τεχνολογική υποδομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές κι ερευνητικές υπηρεσίες που προσφέρει.  

Στο νεοκλασσικό Μιχάλειο Κτίριο, συνολικής έκτασης 3.000 τ.μ., στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες, τα γραφεία του διδακτικού κι ερευνητικού προσωπικού, μοντέρνο αμφιθέατρο/συνεδριακό κέντρο, αίθουσες διδασκαλίας και τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος στεγάζονται στο Καρράδειο Κτίριο. Στη νέα πτέρυγα του Καρράδειου Κτιρίου λειτουργεί η Λέσχη Καθηγητών καθώς και ξενώνας χωρητικότητας 22 κλινών.   

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή από περισσότερους από 25.000 τόμους βιβλίων καθώς και περισσότερους από 100 ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους επιστημονικών περιοδικών. Πέραν του αναγνωστηρίου, η μοντέρνα ηλεκτρονική υποδομή της Βιβλιοθήκης συνδέει τους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος με μεγάλο αριθμό ελληνικών και διεθνών επιστημονικών βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων.

Τα Υπολογιστικά Κέντρα διαθέτουν σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής, εξοπλισμένα με προσωπικούς υπολογιστές, εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού και οπτικοακουστικά μέσα. Υπάρχουν τρία Υπολογιστικά Κέντρα τα οποία βρίσκονται στο Μιχάλειο κτίριο και είναι όλα συνδεδεμένα με το Διαδίκτυο.


Το Κέντρο Τηλεκπαίδευσης διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό τηλεδιασκέψεων και υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι Φοιτητικές Εστίες βρίσκονται σε παραλιακή τοποθεσία και σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από το Μιχάλειο Κτίριο. Στεγάζονται σε έξι νεόδμητα κτίρια συνολικής επιφάνειας 4.200 τ.μ. και χωρητικότητας 179 μονόκλινων δωματίων.

 

 

Ψηφιακές υπηρεσίες

 

Η ψηφιακή πλατφόρμα e-Class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Στόχος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου. Ειδικότερα, επιτρέπει στον εκπαιδευτή την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και παρέχει στον εκπαιδευόμενο ένα εναλλακτικό κανάλι εξατομικευμένης μάθησης ανεξάρτητο από χωροχρονικές δεσμεύσεις.

Η υπηρεσία StudentWeb προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα online πρόσβασης σε πληροφορίες και διάφορες υπηρεσίες της γραμματείας, όπως πληροφορίες για το τμήμα, τα προγράμματα σπουδών και τους διδάσκοντες, βαθμολογίες, δηλώσεις και αιτήσεις πιστοποιητικών από τη γραμματεία του τμήματός.

Η υπηρεσία ClassWeb προσφέρει στους διδάσκοντες τη δυνατότητα online πρόσβασης σε στο σύστημα καταχώρησης βαθμολογιών το οποίο συνδέεται με το Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Τμήμα εξυπηρετείται από το Σύστημα Κρατήσεων Αιθουσών (MRBS) που βασίζεται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα που διανέμεται υπό την GNU Public License ( GPL ).

Το Τμήμα αξιοποιεί την πρωτοποριακή διαδικτυακή υπηρεσία «Εύδοξος» για την ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων των φοιτητών του.

 

 

 

Στρατηγική του Τμήματος

 

Ανάλυση SWOT 

 

Δυνατά σημεία

 • Θετική παράδοση και κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας
 • Στρατηγική «σταυρός» στο πρόγραμμα σπουδών: οριζόντια γνωστικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων (π.χ. Λογιστική – Χρηματοοικονομική) & κάθετα πεδία εφαρμογής της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τουρισμός)
 • Στελέχωση του Τμήματος (ακαδημαϊκή & επαγγελματική εμπειρία)
 • Διασύνδεση του Τμήματος με τις επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία
 • Έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών – εργαλείων στις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 

Αδύνατα σημεία

 • Γεωγραφική ασυνέχεια
 • Υψηλό κόστος διαμονής για φοιτητές
 • Περιορισμένη εξωστρέφεια
 • Έλλειψη campus 

 

Ευκαιρίες

 • Έμφαση στις μεταπτυχιακές σπουδές
 • Προοπτικές για περαιτέρω διεθνοποίηση του Τμήματος (π.χ. HORIZON 2020)
 • Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) και ο ρόλος της στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, εντός κι εκτός του Πανεπιστημίου

 

Απειλές

 • Συνεχιζόμενη Οικονομική Κρίση
 • Το θεσμικό πλαίσιο των μετεγγραφών

 

 

Εκπαιδευτική στρατηγική

 

Με βάση την αποστολή και το όραμά του, αλλά και τα δυνατά/αδύνατα σημεία του, η εκπαιδευτική στρατηγική του Τμήματος προσδιορίζεται ως εξής:

 • Γενικά δίνεται έμφαση στην ευελιξία, στην εκπαίδευση και στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κάθε ενός φοιτητή μέσα από Προγράμματα Σπουδών που συνδυάζουν: α) εξειδικευμένες κατευθύνσεις επιλογής (π.χ. χρηματοοικονομική), β) διεπιστημονικές θεματικές ενότητες επιλογής (π.χ. διαχείριση καινοτομίας), γ) προσωπικές εκπαιδευτικές διαδρομές, που καθορίζει ο φοιτητής σε συνεργασία με τον σύμβουλο καθηγητή.
 • Ειδικά για τις προπτυχιακές σπουδές δίνεται εμφαση στη διεπιστημονικότητα και στην πολύπλευρη προσέγγιση στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, εκμεταλλευόμενοι πλήρως το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος, μέσα από "κάθετα' γνωστικά πεδία (π.χ. τουρισμός), "οριζόντια" γνωστικά πεδία (π.χ. λογιστική) και συσχέτισή τους (π.χ. καθηγητές Τουριστικού Μάρκετινγκ μεταφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις στα κλασσικά μαθήματα μάρκετινγκ και αντίστροφα).
 • Ειδικά για τις μεταπτυχιακές σπουδές λειτουργούν Διατμηματικά Προγράμματα Σπουδών, Προγράμματα Σπουδών με συνδυασμό φυσικής παρουσίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα επιδιώκεται διαρκώς η διεθνοποίηση.

 

 

Ερευνητική στρατηγική

 

Με βάση την αποστολή και το όραμά του, αλλά και τα δυνατά/αδύνατα σημεία του, η ερευνητική στρατηγική του Τμήματος προσδιορίζεται ως εξής:

 • Δίνεται εμφαση στη διεπιστημονικότητα (π.χ. Διαχείριση Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων)
 • Επιδιώκεται η διατήρηση και ενίσχυση των ισχυρών πόλων (Τουρισμός, Λογιστική –Χρηματοοικονομική, Ποσοτικά – Πληροφοριακά  εργαλεία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

 

 

Κοινωνική προσφορά

 

Με βάση την αποστολή και το όραμά του, αλλά και τα δυνατά/αδύνατα σημεία του, το Τμήμα επιδιώκει τη συνέχιση και ενίσχυση της υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών.

 

 

Διεθνοποίηση

 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συνεργάζονται με άλλα Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., στα οποία είτε πραγματοποιούν διαλέξεις, είτε διδάσκουν ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων, κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και τα Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα, τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και συγκεκριμένων μελών ΔΕΠ:

 

 • AACO (Arab Air Carriers Organisation)
 • ΑIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism) 
 • ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education)
 • ATRS (Air Transport Research Society)
 • BATER (Balkan Association for Tourism Education & Research)
 • EuroCHRIE (European Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education)
 • German Aviation Research Society
 • IATA (International Air Transport Association)
 • I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education)
 • TTRA (Travel & Tourism Research Association)      
 • WLRA (World Leisure Research Association)
 • Fairleigh Dickinson University, Η.Π.Α.
 • University of Surrey, Μεγάλη Βρετανία       
 • University of Strathclyde , Μεγάλη Βρετανία            
 • University of Hertfordshire, Μεγάλη Βρετανία         
 • University of Nottingham, Μεγάλη Βρετανία            
 • Free University of Bozen-Bolzano, Ιταλία
 • European Management Association
 • Regional Studies Association
 • Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών kαι Προβλέψεων - ΙΤΕΠ
 • Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος - ΞΕΕ

 

 

 

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε την τελευταία Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος που συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2013 και αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2011-2012

 

 


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία