Είστε εδώ

Ιστορικό της ΜΟΔΙΠ

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην υπ. αριθμό 1/13.10.2010 συνεδρίαση της ενέκρινε για πρώτη φορά τον ορισμό της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ως εξής:

 

 

Επιτροπή ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόεδρος

Νίκος Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας

 

Μέλη

Αγγελική Δημητρακοπούλου, Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού Kαθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

 

 

Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

 

 

Κωνσταντίνος Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας

 

 

Μαρία Σιδερή, Γραμματέας Πρυτανείας, Εκπρόσωπος Λοιπού Επιστημονικού και Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Η Συμβολή των Στελεχών Έργου “ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου”

Σημαντικός αρωγός στις ενέργειες της Επιτροπής Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου υπήρξε η Ομάδα Έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), αποτελούμενη από τους: Καθηγητή Ιωάννη Μίνη, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπευθύνου του Έργου και Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Καραχάλιο, Τμήμα Μαθηματικών.  Η συμβολή των συγκεκριμένων μελών ήταν ιδιαιτέρως σημαντική με αναφορά στις διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς ο Καθηγητής  Ιωάννης Μίνης διετέλεσε  εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης της Ακαδημαϊκής Μονάδας Χίου και ο Καθηγητής Νικόλαος Καραχάλιος διετέλεσε εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών Επιστημών της Ακαδημαϊκής Μονάδας Σάμου, ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τα κριτήρια για την επίτευξη του στόχου της ΜΟ.ΔΙ.Π ως προς τη συστηματική και τεκμηριωμένη καταγραφή και ανάδειξη του έργου κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας του Ιδρύματος.

 

Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη διεκπεραίωση της  διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και βάσει της απόφασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Αριθ. 03/26.04.2013-Θέμα 3.2. Εξωτερική Αξιολόγηση Τμημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου-Συγκρότηση ΜΟΔΙΠ», ολοκλήρωσε τη θητεία της εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου της 17.06.2014-Θέμα: «Συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου», η  επιτροπή ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

 

 

Επιτροπή ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόεδρος

Καθηγητής Πάρις Τσάρτας, Πρύτανη, αναπληρούμενος από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Νικόλαο Σουλακέλλη (ΦΕΚ 1464/18.06.2013, τ Β΄) έως 31.08.2014.

Μέλη

Καθηγητής Ανδρέας Τρούμπης, Σχολή Περιβάλλοντος

 

Καθηγητής  Ιωάννης Κάλλας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 

Καθηγητής Ευάγγελος Ξυδέας, Σχολή Επιστημών Διοίκησης

 

Καθηγητής Ευστράτιος Πρασίδης, Σχολή Θετικών Επιστημών

 

Καθηγήτρια Μαρία Καϊλα, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Εκπρόσωποι κατηγοριών προσωπικού

Καραγιάννη Χρυσοβαλαντία, εκπρόσωπος του Ε.ΔΙ.Π με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Τσαγγάρη Χρήστο.

 

Νικολαρέα Αικατερίνη, εκπρόσωπος του Ε.Ε.Π με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Μαστρογιαννόπουλο Νικόλαο.

 

Σπάθης Αλέξανδρος, εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π. με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Κάργα Παναγιώτη.

 

Μπουλμπούλης Ευστράτιος, εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού, με αναπληρώτρια εκπροσώπου την κα Μαρία Σιδερή.

 

Με νέα απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου της 10.09.2014 (ΑΔΑ: 7ΗΤ6469Β7Λ-6ΓΟ)-Θέμα: «Ανασυγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου», η  επιτροπή ανασυγκροτήθηκε ως προς τη συμμετοχή του νέου Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή κ. Στέφανου Γκρίτζαλη, ως Πρόεδρου της και στη συνέχεια με 2η απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου της συμπληρώθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής, ως προς την αναπλήρωση του Προέδρου, Πρύτανη Καθηγητή κ. Στέφανου Γκρίτζαλη, από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Αλεξάνδρα Μπούνια.

 

 

 

Επιτροπή ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόεδρος

Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης, Πρύτανης του Ιδρύματος

 

Αναπληρώτρια Προέδρου

Αναπ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια, Αναπλ. Πρύτανη  Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μέλη

Καθηγητής Ανδρέας Τρούμπης, Σχολή Περιβάλλοντος

 

Καθηγητής  Ιωάννης Κάλλας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 

Καθηγητής Ευάγγελος Ξυδέας, Σχολή Επιστημών Διοίκησης

 

Καθηγητής Ευστράτιος Πρασίδης, Σχολή Θετικών Επιστημών

 

Καθηγήτρια Μαρία Καϊλα, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Εκπρόσωποι κατηγοριών προσωπικού

Καραγιάννη Χρυσοβαλαντία, εκπρόσωπος του Ε.ΔΙ.Π με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Τσαγγάρη Χρήστο.

 

Νικολαρέα Αικατερίνη, εκπρόσωπος του Ε.Ε.Π με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Μαστρογιαννόπουλο Νικόλαο.

 

Σπάθης Αλέξανδρος, εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π. με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Κάργα Παναγιώτη.

 

Μπουλμπούλης Ευστράτιος, εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού, με αναπληρώτρια εκπροσώπου την κα Μαρία Σιδερή.

 

Με  νέα απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αριθμ. 87 (επαναληπτική)/23.11.2017) της η συγκρότηση της Επιτροπής τροποποιήθηκε ως ακολούθως:

 

Επιτροπή ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόεδρος

Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης, Πρύτανης του Ιδρύματος

 

Αναπληρώτρια Προέδρου

Καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου, Αναπλ. Πρύτανη  Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μέλη

Ευάγγελο Ξυδέα, Καθηγητή, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, με αναπλ. Μέλος την Ελένη Γάκη, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Ελένη Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια, Κοσμητόρρισα Σχολής Ανθρωπιστικών

Επιστημών, με αναπλ. Μέλος τον Κωνσταντίνο Γιαγκίνη, Επικ. Καθηγητή, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

 

Αλέξανδρο Καραγρηγορίου, Καθηγητή, Τμήμα Μαθηματικών, με αναπλ. Μέλος τον Αντώνη Τσολομύτη, Καθηγητή, Τμήμα Μαθηματικών

 

Αθανάσιο Στασινάκη, Αναπλ. Καθηγητή, Τμήμα Περιβάλλοντος, με αναπλ. Μέλος την Ελένη – Ανθή Τράγου, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

 

Παρασκευά Παπανίκο, Αναπλ. Καθηγητή, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με αναπλ. Μέλος την Αικατερίνη Κλωνάρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας

Εκπρόσωποι κατηγοριών προσωπικού

Καραγιάννη Χρυσοβαλαντία, εκπρόσωπος του Ε.ΔΙ.Π με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Τσαγγάρη Χρήστο.

 

Νικολαρέα Αικατερίνη, εκπρόσωπος του Ε.Ε.Π με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Μαστρογιαννόπουλο Νικόλαο.

 

Σπάθης Αλέξανδρος, εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π. με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Κάργα Παναγιώτη.

 

Μπουλμπούλης Ευστράτιος, εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού, με αναπληρώτρια εκπροσώπου την Ευαγγελία Τζαφέρη

.

 

Με την εκλογή της νέας Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2018, η Επιτροπή ανασυγκροτήθηκε εκ νέου ως ακολούθως:

 

Επιτροπή ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόεδρος

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, Πρύτανισσα Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Μέλη

Καθηγήτρια Έλενα θεοδωροπούλου, Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Αιγαίου με Αναπλ. Μέλος τον Κωνσταντίνο Γιαγκίνη, Επικ. Καθηγητή, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

 

Ευάγγελο Ξυδέα, Καθηγητή, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, με αναπλ. Μέλος την Ελένη Γάκη, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Αλέξανδρο Καραγρηγορίου, Καθηγητή, Τμήμα Μαθηματικών, με αναπλ. Μέλος τον Αντώνη Τσολομύτη, Καθηγητή, Τμήμα Μαθηματικών

 

Αθανάσιο Στασινάκη, Αναπλ. Καθηγητή, Τμήμα Περιβάλλοντος, με αναπλ. Μέλος την Ελένη – Ανθή Τράγου, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

 

Παρασκευά Παπανίκο, Αναπλ. Καθηγητή, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με αναπλ. Μέλος την Αικατερίνη Κλωνάρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας

Εκπρόσωποι κατηγοριών προσωπικού

Νικολαρέα Αικατερίνη, εκπρόσωπος του Ε.Ε.Π με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Μαστρογιαννόπουλο Νικόλαο.

Απόστολος Κώστας, εκπρόσωπος των Μελών της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., με Αναπλ. Μέλος τη Μαρία Σιδερή

Αλέξανδρος Σπάθης, εκπρόσωπος των Μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π., με Αναπλ. Μέλος την Ασημίνα Βαφειάδου

Μαρία Κάβουρα, εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού, με Αναπλ. Μέλος τον Ευστράτιο Μπουλμπούλη

 

Με την εκλογή της νέας Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2023, η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνά με απόφαση  της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 1/29.08.2023, ΑΔΑ:Ρ2ΑΣ469Β7Λ-ΟΨΚ) ανασυγκροτήθηκε εκ νέου ως ακολούθως:

Πρόεδρος

Στυλιανός Ξανθόπουλος, Αν. καθηγητής , Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων 

Μέλη

Γεώργιος Κορμέντζας, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

 

Αθανάσιος Στασινάκης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος

 

Ελένη Θανοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

 

Ευαγγελία Καβακλή, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

 

Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  

Εκπρόσωποι κατηγοριών προσωπικού

Αικατερίνη Νικολαρέα, εκπρόσωπος των μελών της κατηγορίας Ε.Ε.Π

 

Βαρβάρα Χίου, εκπρόσωπος των μελών της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.,

 

Αλέξανδρος Σπάθης,  εκπρόσωπος των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π.,

 Η θητεία της επιτροπής λήγει στις 31/8/2027

 

 Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο ΕΣΠΑ ΜΟΔΙΠ.

 
Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π.
Παραδοτέα έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.
Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας
Χρήσιμα έγγραφα