Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π

Η πράξη με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου-ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με κωδικό MIS 299720 και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Η πράξη υλοποιείται σε χρονικό διάστημα 62 μηνών, με ημερομηνία έναρξης την 1.9.2010 και ημερομηνία λήξης την 31.10.2015, με συνολικό προϋπολογισμό 442.800,00 Ευρώ. Επιστημονική υπεύθυνη στο έργο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου», είναι η Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια  Αγγελική Δημητρακοπούλου.

 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης και αποστολή του έργου Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π.), το οποίο ανταποκρίνεται στις παρούσες αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες του, όπως τίθενται από τη στρατηγική και τον προγραμματισμό του Ιδρύματος.

Σκοπό του έργου συνιστά η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με συγκεκριμένα κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας σε όλους τους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτά στοχοθετούνται από τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3374/2005).

Βασική αρχή που διέπει τις ακόλουθες δράσεις του Έργου είναι το υψηλό αίσθημα ευθύνης βάσει του οποίου προσανατολίζεται το Ίδρυμα ως προς την παροχή των υπηρεσιών του στους φοιτητές του και στο   κοινωνικό σύνολο το οποίο υπηρετεί.

 

Οι δράσεις του Έργου πιο συγκεκριμένα αφορούν στα εξής:

 

Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΑ


Ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας


Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΑ


Αξιολόγηση του Έργου
Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π.) στοχεύει στη συνολική και συστηματική μελέτη των παραγόντων εκείνων, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με στόχο τη βελτίωσή των δραστηριοτήτων του και την κάλυψη των αναγκών του.


Ανάπτυξη και Λειτουργία ΟΠΣ. – ΔιΠ
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα στηρίζεται στη συστηματική συλλογή και επεξεργασία ενός σημαντικού όγκου στοιχείων σχετικά με την εκπαιδευτική και την ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τις υποδομές του Ιδρύματος (ερωτηματολόγια φοιτητών, βαθμολογίες, εκθέσεις μαθημάτων, στοιχεία προσωπικού, στοιχεία δημοσιεύσεων, ερευνητική δραστηριότητα, οικονομικά και άλλα στοιχεία). Είναι προφανές ότι η συστηματική συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων, απαιτεί την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της άντλησης, οργάνωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών, καθώς και υποστήριξης της αυτόματης εξαγωγής δεικτών, διαγραμμάτων, πινάκων, αναφορών και βασικών τμημάτων των εκθέσεων αξιολόγησης. Το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΠΣ-ΔιΠ) θα είναι απόλυτα συμβατό με το προτεινόμενο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και με τις απαιτήσεις της ΑΔΙΠ. Θα περιλαμβάνει διαδικασίες υποστήριξης της οργάνωσης της αξιολόγησης, με δυνατότητες ασφαλούς εισαγωγής τυποποιημένων δεδομένων και αξιόπιστης διαχείρισης αποτελεσμάτων, καθώς και έκδοσης εκθέσεων σε περιβάλλον διαδικτύου. Θα είναι δε ευέλικτο ώστε να επιτρέπει επεκτάσεις και βελτιώσεις στη συλλογή και επικοινωνία δεδομένων.


Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι..Π.)
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π) είναι μία συστηματική προσέγγιση, μέσω της οποίας κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα και το Ίδρυμα στο σύνολο του, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες σε συνεχή βάση. Στην εφαρμογή και λειτουργία του Ο.Σ.Δι.Π. Περιλαμβάνει την αρχική λειτουργία ορισμένων υποσυστημάτων του συστήματος, αρχικά χωρίς την υποστήριξη του ΟΠΣ-ΔιΠ, και την σταδιακή επέκταση αυτής της λειτουργίας με την προσθήκη νέων επιμέρους λειτουργιών, μέχρι την τελική ολοκληρωμένη λειτουργία αυτού με τη βοήθεια του ΟΠΣ-Δι.Π. Ο τρόπος αυτός λειτουργίας θα επιτρέψει, αφενός να λειτουργούν οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου και κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος, το οποίο θα αναπτύσσεται σταδιακά και αφετέρου το σύστημα να δοκιμασθεί παράλληλα, με επαρκή τρόπο, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, επιτρέποντας την έγκαιρη διόρθωση τυχόν αδυναμιών.


Αξιολόγηση του Έργου
Η αξιολόγηση των υπηρεσιών του Έργου είναι αναγκαία για την εξέλιξη και βελτίωσή τους. Η ανατροφοδότηση (feedback) θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται από την Ομάδα Έργου, με την συνεπικουρία της ΜΟΔΙΠ καθώς και άλλων Μονάδων του Πανεπιστημίου (π.χ. Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας του Ιδρύματος). Από πρακτικής άποψης η αξιολόγηση αυτή θα στηριχθεί στη σύνδεση της διαμορφωτικής και της απολογιστικής αξιολόγησης, μέσω της εσωτερικής αξιολόγησης και της εξωτερικής η οποία θα πραγματοποιηθεί από δύο εξωτερικούς αξιολογητές. Η διαμορφωτική αξιολόγηση, θα ανατροφοδοτεί τους συντελεστές του Έργου με τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ανάληψη δράσεων και την υιοθέτηση διορθωτικών παρεμβάσεων, ενώ μια απολογιστικού τύπου αξιολόγηση, θα διατυπώσει τις τελικές κρίσεις και προτάσεις πολιτικής, μετά τη λήξη του προγράμματος.

 

Οργανόγραμμα έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.