Χρήσιμα έγγραφα

Διευκρινιστικές οδηγίες Α.ΔΙ.Π. για τη σύνταξη Ετήσιων Εσωτερικών Αξιολογήσεων Ακαδημαϊκών Τμημάτων και διετών Εσωτερικών Εκθέσεων ιδρυμάτων

Τεύχος Διευκρινιστικών οδηγιών και ενδεικτικών Πινάκων για την σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων από τα Τμήματα και των Εσωτερικών Εκθέσεων από τις ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.ΔΙ.Π.