Είστε εδώ

Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας & Νομοθεσία

 

Με τον όρο διασφάλιση ποιότητας νοείται η συστηματική, δομημένη και συνεχής προσήλωση στην ποιότητα. Η διασφάλιση ποιότητας προϋποθέτει την οργάνωση ενός εσωτερικού συστήματος αρχών, κριτηρίων και κανονισμών, η άρτια λειτουργία του οποίου πιστοποιείται με περιοδικές διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Οι διαδικασίες αυτές δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά.

Η διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των ΑΕΙ αλλά και των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και τίτλων τους αναδεικνύεται ως θεμελιώδης στόχος της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με σκοπό την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και των προσδοκιών που αυτή εναποθέτει στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί ενισχύθηκαν περαιτέρω με τη θεσμοθέτηση της πιστοποίησης τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος και Ακαδημαϊκών Μονάδων όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών.

Την ευθύνη και τις αρμοδιότητες για τη εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας κάθε Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), όργανο της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος. Η εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας των Ιδρυμάτων πραγματοποιείται από την ΕΘΑΑΕ η οποία έχει αναλάβει, σε εθνικό επίπεδο, την ευθύνη υποστήριξης και πραγματοποίησης των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης των ΑΕΙ.

 
Διαβάστε περισσότερα και στο: https://www.adip.gr/gr/accreditation-legal.php