Είστε εδώ

Εσωτερικές Αξιολογήσεις

Οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων δημιουργούνται από τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα / ΟΠΣ) & είναι διαθέσιμες σε εξουσιοδοτημένους/ες χρήστες/τριες