Είστε εδώ

Εσωτερικές Αξιολογήσεις

Σύμφωνα με το N.3374/2005 Άρθρο 2παρ.5. «Οι ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης υποβάλλουν κατ' έτος στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος μια εσωτερική έκθεση που περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία με ποσοτικά δεδομένα για τους φοιτητές ή σπουδαστές, τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., το λοιπό επιστημονικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα, τις διοικητικές υπηρεσίες, την υλικοτεχνική υποδομή και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της ακαδημαϊκής μονάδας.»

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είναι αναρτημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα / ΟΠΣ)  και είναι διαθέσιμες σε εξουσιοδοτημένους/ες χρήστες/τριες.

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι εκθέσεις κατατίθενται στο ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ. 

 

Τα επεξεργασμένα δεδομένα  των Τμημάτων αλλά και του Ιδρύματος από την Αρχή είναι διαθέσιμα εδώ