Αρχική

Αποστολή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας του Πανεπιστημίου, το οποίο να ανταποκρίνεται στις παρούσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες του και ταυτόχρονα να είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση των ΑΕΙ (Ν. 3374/2005). Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν στο συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του ιδρύματος, βάσει των κριτηρίων/στόχων που θέτει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Η διαδικασία αξιολόγησης του Ιδρύματος αφορά σε δύο στάδια:
α) της εσωτερικής και β) της εξωτερικής αξιολόγησης.
Οι διαδικασίες των δύο αυτών σταδίων αποτυπώνονται και λαμβάνουν χώρα σε τρία επίπεδα από τα παρακάτω όργανα:

Ως προς το στάδιο εσωτερικής αξιολόγησης:

  1. Σε επίπεδο Τμήματος, συγκροτείται αποκλειστικά για τη διάρκεια της εσωτερικής αξιολόγησης του ακαδημαϊκού έτους, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και από εκπρόσωπο φοιτητών (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 §2 και 3).

  2. Σε επίπεδο Ιδρύματος, συγκροτείται η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), η οποία έχει πάγιο χαρακτήρα και προεδρεύεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ν. 3374/2005, Άρθρο 2 §4).

Ως προς το στάδιο εξωτερικής αξιολόγησης:

  1. Σε επίπεδο Εξωτερικής Αξιολόγησης, η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) η οποία συγκροτείται από 5 μέλη που ανήκουν στο μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνώμων (Ν. 3374/2005, Άρθρο 8 §5).

Στόχος της ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η συστηματική, τεκμηριωμένη, καταγραφή και ανάδειξη του έργου κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας και Τμήματος χωριστά, καθώς και του Ιδρύματος συνολικά.

Τα σχετικά στοιχεία της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται με τρόπο ώστε να προάγεται η διαφάνεια του Εθνικού Συστήματος Ανώτατης Παιδείας και να αναδεικνύεται το σημαντικό έργο το οποίο παράγεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αφορούν τόσο στις ίδιες τις Ακαδημαϊκές Μονάδες και στο Ίδρυμα, όσο και στην Πολιτεία, στους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία της πολυνησιωτικής περιοχής του Αιγαίου, στην οποία εδρεύει το Ίδρυμα.

Subscribe to Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου RSS