Είστε εδώ

ΟΜΕΑ

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Τμήματος περιγράφονται στο Νόμο 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005: Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος) και ειδικά στα άρθρα, 4, 5, 6,  καθώς και στο άρθρο 38 του Ν. 3848/2010 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 5 παρ. 2  του Ν.3374/2005. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα, ο ρόλος της  ΟΜ.Ε.Α. είναι συγχρόνως συντονιστικός και εκτελεστικός, στο βαθμό κατά τον οποίο έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της συστηματικής παρακολούθησης της διαδικασιών, διεργασιών και δράσεων που διέπουν την εσωτερική και  εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος ως περιοδικά επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΜ.Ε.Α.  συνεργάζεται με όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας και έχει την ευθύνη αφενός για τη διασφάλιση της  διαφάνειας στην εσωτερική αξιολόγηση και την πρόβλεψη των απαιτούμενων ενεργειών όσο και για την  τυποποίηση των επί μέρους διαδικασιών και τη σύνταξη της έκθεσης/αναφοράς σχετικά με τα αποτελέσματα της μελέτης των συγκεντρωτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της εσωτερικής αξιολόγησης (διάρκειας δύο συνεχόμενων διδακτικών εξαμήνων).

Η έκθεση/αναφορά αυτή, αποτελεί σύνθεση όλων των επιμέρους στοιχείων τα οποία λαμβάνονται υπόψη σε συνάρτηση με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή της μονάδας  και συντάσσεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης, όπως αυτά συμπληρώνονται και εξειδικεύονται με βάση τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα που εκδίδει εκάστοτε η Α.ΔΙ.Π./ΕΘΑΑΕ. Περιέχει  μια κριτική-αξιολογική ανάλυση της πορείας εφαρμογής των στόχων του υπό αξιολόγηση έργου της ακαδημαϊκής μονάδας, τα θετικά και αρνητικά  σημεία που αναδείχθηκαν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η ίδια η μονάδα, ώστε να οργανωθούν καλύτερα οι υπό αξιολόγηση δραστηριότητες και να αναβαθμιστούν οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών και η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και κάθε άλλο μέτρο διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου που παρέχεται από την ακαδημαϊκή μονάδα.

 Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΜ.Ε.Α. συνεργάζεται συστηματικά τόσο με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. (η οποία λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος) όσο και με την Α.ΔΙ.Π./ΕΘΑΑΕ. Η εσωτερική αξιολόγηση καθίσταται σημαντική, στο βαθμό επίσης κατά τον οποίο λαμβάνεται υπόψη για την εξωτερική αξιολόγηση του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου της ακαδημαϊκής μονάδας από ανεξάρτητους/ες εμπειρογνώμονες.

Οι ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων ορίζονται με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους και  συγκροτούνται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., κατά προτεραιότητα, των βαθμίδων του/της Καθηγητή/τριας και του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Στην ΟΜ.Ε.Α. συμμετέχει επίσης ένας/μία εκπρόσωπος των φοιτητών/τριών, που υποδεικνύει ο αρμόδιος φορέας εκπροσώπησης τους.

 Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά στη διεξαγωγή της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα, οι ΟΜ.Ε.Α. :

 •  Παρακολουθούν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων,
 •  Ενημερώνουν τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τους/τις φοιτητές/τριες ή σπουδαστές/στριες,
 •  Συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά,
 •  Συντάσσουν την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας.

 ΟΜ.Ε.Α. Τμημάτων

 

Τμήμα Περιβάλλοντος

1.      Πέτρος Γαγάνης, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος

2.      Ανδρέας Τρούμπης, Καθηγητής Α΄βαθμίδας

3.      Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Καθηγητής Α’βαθμίδας

4.      Αθανάσιος Στασινάκης, Αναπλ. Καθηγητής

5.      Ιωσήφ Μποτετζάγιας, Αναπλ. Καθηγητής

6.      Παναγιώτης Ξυπολιάς, φοιτητής

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας

 

 1. Καντσά Βενετία Καθηγήτρια , Πρόεδρο
 2. Εξερτζόγλου Χαρίλαο Καθηγητή
 3. Αναστασιάδη Βασίλη Καθηγητή
 4. Κανάκη Κωνσταντίνο Καθηγητή
 5. Γιαννακόπουλο Κωνσταντίνο Αναπληρωτή Καθηγητή
 6. Μουτάφη Βασιλική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 7. Μπέλλα-Χατζηγεώργη Χριστόδουλο-Σπυρίδωνα
 8. Αναπληρωτή Καθηγητή
 9. Χαντζαρούλα Ποθητή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 10. Τσεκένης Αιμίλιος , Αναπληρωτής Καθηγητής
 11. Βαμβακά Ευδοκία, εκπρόσωπος φοιτητών/τριών  

Τμήμα Γεωγραφίας

 1. Αθανάσιος Κίζος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, Προέδρος
 2. Στυλιανός Γκιάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος
 3. Δημήτριος Καβρουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος
 4. Γεώργιος Τσιλιμίγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος
 5. Χρυσάνθη Πετροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, μέλος
 6. Μιχαήλ Βαβουράκης, Εκπρόσωπος Φοιτητών/τριών του Τμήματος

 

Τμήμα Κοινωνιολογίας

1.      Μιχάλης Ψημίτης, Καθηγητής

2.      Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής

3.      Κώστας Ρόντος, Καθηγητής

4.      Ιωάννης Κάλλας, Καθηγητής

5.      Παναγιώτης Γιαβρίμης, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

1.      Ζερβάκης Βασίλειος –Καθηγητής-Πρόεδρος

2.      Κουτσούμπας Δρόσος-Καθηγητής

3.      Μπακόπουλος Βασίλειος-Αναπληρωτής Καθηγητής

4.      Κρασακοπούλου Ευαγγελία-Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας

1. Καβακλή Ευαγγελία, Καθηγήτρια πρώτης Βαθμίδας

2. Αναγνωστόπουλο Χρήστο – Νικόλαο Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας

3. Σαμπανίκου Ευαγελία, Καθηγήτρια πρώτης Βαθμίδας

4. Παυλογεωργάτο Γεράσιμο, Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας

5. Καλλονιάτη Χρήστο, Αναπληρωτή Καθηγητής,

6. Χουρμουζιάδου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

7. Ζησίμου Δέσποινα, Προπτυχιακή φοιτήτρια

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

1.       Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής (Πρόεδρος Τ.Δ.Ε.)

2.       Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Καθηγητής

3.       Αριστείδης Σάμιτας, καθηγητής

4.       Εμμανουήλ Χριστοφάκης, Αναπλ. Καθηγητής

5.       Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

6.       Σωκράτης Κοντοπός, Εκπρόσωπος Φοιτητών (Πρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου) 

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Τακτικά μέλη

1.        Σεραφείμ Κάπρος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

2.        Ευάγγελος Ξυδέας, Καθηγητής, Αναπλ. Προέδρου Τμήματος

3.        Ελένη Θανοπούλου, Καθηγήτρια

4.        Μαρία Λεκάκου, Καθηγήτρια

5.        Βασίλειος Τουντόπουλος, Καθηγητής

Αναπληρωματικά μέλη

1.        Θεόδωρος Συριόπουλος, Καθηγητής

2.        Αθανάσιος Πάλλης, Αν. Καθηγητής

3.        Αθηνά Ρουμπούτσου, Αν. Καθηγήτρια

4.        Μαρία Λάμπρου, Αν. Καθηγήτρια

5.        Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

 

 1. Μαρία Ντουμή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος
 2. Θεόδωρος Σταυρινούδης, Καθηγητής
 3. Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Καθηγητής
 4. Άννα Κυριακάκη, Επίκουρη καθηγήτρια
 5. Αλέξιος Πατάπιος Κόντης, Επίκουρος Καθηγητής
 6. Νικόλαος – Γεώργιος Καραχάλη, Επίκουρος Καθηγητή
 7. Γεωργία Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 8. Βασιλική Γεωργούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 9. Αντώνιος Βενέτος, Εκπρόσωπος του φοιτητικού συλλόγου ΤΟΔΙΤ ως εκπρόσωπο των φοιτητών/τριων.

 

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης

 1. Αναστασία Κωνσταντέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος ΤΜΟΔ
 2. Δημοσθένης Δριβαλιάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρόεδρος ΤΜΟΔ
 3. Γεώργιος Λιάγκουρας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 4. Βασίλειος Κούτρας, Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος)
 5. Ιωάννης Μπαλτάς, Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος)
 6. Ευάγγελος Βασιλείου του Ελ., Επίκουρος Καθηγητής
 7. Κίτσος Χρήστος, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου φοιτητικού συλλόγου του Τμήματος Εκπρόσωπος Φοιτητών/τριών, τακτικό μέλος, Νικόλαος Κουτσιούμπας Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου φοιτητικού συλλόγου, αναπληρωματικό μέλος
 8. Κατερίνα Παπαζή, Εξωτερική Συνεργάτιδα ΤΜΟΔ (γραμματειακή υποστήριξη επιτροπής ΟΜΕΑ)

 

Τμήμα Μαθηματικών

 1. Μιχάλης Ανούσης, Καθηγητής
 2. Βασίλειος Μεταφτσής, Καθηγητής
 3. Κωνσταντίνος Χουσιάδας, Καθηγητής
 4. Χρήστος Νικολόπουλος, Καθηγητής
 5. Αγαπητός Χατζηνικήτας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 6. Ευαγγελία Ανυφαντή, μέλος ΕΤΕΠ (γραμματειακή υποστήριξη)
 7. Εκπρόσωπος φοιτητών

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

1.         Δ. Βουγιούκας, Προέδρος/Αναπληρωτής Καθηγητής

2.         Σ. Κοκολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.         Γ. Κορμέντζας, Αναπληρωτής Καθηγητής

4.         Χ. Θεοχαροπούλου, Μέλος Ε.ΔΙ.Π

5.         Θ. Λεουτσάκος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π

6.         Γ. Πατσουράκης, Εκπρόσωπος φοιτητών

 

Τμήμα Στατιστικής κι Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθημάτων

 1. Στέλιος Ζήμερας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος ΣΑΧΜ
 2. Νικόλαος Χαλιδιάς, Καθηγητής
 3. Ευαγγελία Καλλιγιαννάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 4. Δημήτριος Αραμπατζής, Επίκουρος Καθηγητής
 5. Γιάννης Κατσαμποξάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

 1. Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος Πολύκαρπος Καραμούζης, Καθηγητής
 2. Μαριάνθη Οικονομάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, αναπληρωματικό μέλος Βασιλεία Καζούλλη, Καθηγήτρια
 3. Ελένη Λυπουρλή, Μόνιμη Λέκτορας, αναπληρωματικό μέλος Παναγιώτης Κιμουρτζής, Καθηγητής
 4. Μιχάλης Σκουμιός, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος Μαρία Μοσκοφόγλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 5. Μαρία Δάρρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, αναπληρωματικό μέλος Μαρία Κλαδάκη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
 6. Κωνσταντίνος Καράμπελας, Δημήτριος Κόκκινος, Απόστολος Κώστας, Ασπασία Μαστρογιάννη και Κυριακή Φαρδή μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος (επικουρικό έργο)

 Συντονιστής ορίζεται ο κ. Πολύκαρπος Καραμούζης, Καθηγητής

 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής  Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

 1. Παναγιώτης Σταμάτης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
 2. Βασίλειος Παπαβασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος
 3. Μαριάννα Μίσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 4. Σουλτάνα Καφούση, Καθηγήτρια
 5. Διονύσιος Γουβιάς, Καθηγητής
 6. Κουρουτσίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 7. Ελένη Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

 1. Σωτήριος Ντάλης, Πρόεδρος του Τμήματος
 2. Ιωάννης Σακκάς, Καθηγητής
 3. Γεώργιος Μαρής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 4. Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 5. Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια
 6. Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής
 7. Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής

Ομάδα Υποστήριξης:

 1. Ασημίνα Βαφειάδου, ΕΔΙΠ του Τμήματος
 2. Νεκτάριος Ζάρρας, ΕΔΙΠ του Τμήματος

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

1.     Φίλιππος Αζαριάδης

2.     Δαμιανός Γαβαλάς

3.     Παρακευάς Παπανίκος

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

1.Ζαχαρίας Ιωάννου, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος
2. Αναγνώστης Αργυρίου, Καθηγητής Α Βαθμίδας, Μέλος
3. Γεώργιος Βάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
4. Κωνσταντίνος Γιαγκίνης, Καθηγητής Α Βαθμίδας, Μέλος
5. Κωνσταντίνος Γκατζιώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
6. Ευστάθιος Γκιαούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
7. Κοσμάς Έλληνας, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
8. Ευστάθιος Καλούδης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
9. Χαράλαμπος Καραντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
10. Αντώνιος Κουτελιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
11. Βασιλική Μπουντζιούκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος
12. Ελένη Ναζίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος
13. Κωνσταντίνα Νασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος
14. Δημήτριος Σαρρής, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
15.Τσέτσος Φώτιος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
16.Εκπρόσωπος Προπτυχιακός/η Φοιτητής/τρια (δεν έχει οριστεί ακόμη).