Είστε εδώ

Πιστοποιήσεις Τμημάτων

Η πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών μεταφέρει το κέντρο βάρους από την αξιολόγηση των “εισροών” στην αξιολόγηση των ποιοτικών αποτελεσμάτων, των “εκροών” και πιο συγκεκριμένα, στην επίτευξη των στόχων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Πρόκειται για μία διαδικασία προκαθορισμένη, αξιόπιστη και πρακτικά εφαρμόσιμη. Επομένως, θα πρέπει να πραγματοποιείται με προσήλωση στους κανόνες και να δημοσιοποιείται. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • Πρόταση Πιστοποίησης του ΠΣ που υποβάλλεται από το Ίδρυμα σύμφωνα με το οικείο πρότυπο ποιότητας και τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης.
  • Εξωτερική αξιολόγηση του ΠΣ από Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η οποία συνήθως περιλαμβάνει και επιτόπια επίσκεψη στο Ίδρυμα και την ακαδημαϊκή μονάδα.
  • Υποβολή της Έκθεσης Πιστοποίησης στην ΕΘΑΑΕ, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης του ΠΣ
  • Έκδοση απόφασης πιστοποίησης από την ΕΘΑΑΕ
  • Συνεχής παρακολούθηση της πορείας του ΠΣ από το ΕΣΔΠ (ΜΟΔΙΠ) και υποβολή έκθεσης προόδου σε διάστημα δύο ετών από την πιστοποίηση.
  • Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα έτη

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει κάθε Τμήμα πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΘΑΑΕ και το Ίδρυμα, αλλά και ότι οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και ακαδημαϊκά προσόντα. Επίσης, πιστοποιείται ότι το πρόγραμμα σπουδών ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον ΕΧΑΕ.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τα Πιστοποιημένα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και το Μητρώο των Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων ανά Τμήμα.