Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας

Σύμφωνα με το Nόμο 4009/2011 η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) είναι το υπεύθυνο σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας. Οι διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας αφορούν στην Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των Ιδρυμάτων και των Τμημάτων τους.