Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Ημερομηνία αποστολής στην ΑΔΙΠ: 
02/08/2011