Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Περιβάλλοντος 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Περιβάλλοντος έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Ακαδημαϊκή Μονάδα: 
Ημερομηνία αποστολής στην ΑΔΙΠ: 
18/05/2011