Είστε εδώ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΠΣ-ΔιΠ)

Ανάπτυξη και Λειτουργία ΟΠΣ. – ΔιΠ
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα στηρίζεται στη συστηματική συλλογή και επεξεργασία ενός σημαντικού όγκου στοιχείων σχετικά με την εκπαιδευτική και την ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τις υποδομές του Ιδρύματος (ερωτηματολόγια φοιτητών, βαθμολογίες, εκθέσεις μαθημάτων, στοιχεία προσωπικού, στοιχεία δημοσιεύσεων, ερευνητική δραστηριότητα, οικονομικά και άλλα στοιχεία). Είναι προφανές ότι η συστηματική συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων, απαιτεί την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της άντλησης, οργάνωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών, καθώς και υποστήριξης της αυτόματης εξαγωγής δεικτών, διαγραμμάτων, πινάκων, αναφορών και βασικών τμημάτων των εκθέσεων αξιολόγησης. Το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΠΣ-ΔιΠ) θα είναι απόλυτα συμβατό με το προτεινόμενο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και με τις απαιτήσεις της ΑΔΙΠ. Θα περιλαμβάνει διαδικασίες υποστήριξης της οργάνωσης της αξιολόγησης, με δυνατότητες ασφαλούς εισαγωγής τυποποιημένων δεδομένων και αξιόπιστης διαχείρισης αποτελεσμάτων, καθώς και έκδοσης εκθέσεων σε περιβάλλον διαδικτύου. Θα είναι δε ευέλικτο ώστε να επιτρέπει επεκτάσεις και βελτιώσεις στη συλλογή και επικοινωνία δεδομένων.


Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι..Π.)
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π) είναι μία συστηματική προσέγγιση, μέσω της οποίας κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα και το Ίδρυμα στο σύνολο του, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες σε συνεχή βάση. Στην εφαρμογή και λειτουργία του Ο.Σ.Δι.Π. Περιλαμβάνει την αρχική λειτουργία ορισμένων υποσυστημάτων του συστήματος, αρχικά χωρίς την υποστήριξη του ΟΠΣ-ΔιΠ, και την σταδιακή επέκταση αυτής της λειτουργίας με την προσθήκη νέων επιμέρους λειτουργιών, μέχρι την τελική ολοκληρωμένη λειτουργία αυτού με τη βοήθεια του ΟΠΣ-Δι.Π. Ο τρόπος αυτός λειτουργίας θα επιτρέψει, αφενός να λειτουργούν οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου και κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος, το οποίο θα αναπτύσσεται σταδιακά και αφετέρου το σύστημα να δοκιμασθεί παράλληλα, με επαρκή τρόπο, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, επιτρέποντας την έγκαιρη διόρθωση τυχόν αδυναμιών.