Είστε εδώ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π.)

Π.Ε.1. Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Στόχος της ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π.) του Έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), αποτέλεσε η συνολική και συστηματική μελέτη των παραγόντων εκείνων, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με απόρροια τη βελτίωσή των δραστηριοτήτων του και την κάλυψη των αναγκών του ως προς το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο, το παραγόμενο ερευνητικό έργο, το παραγόμενο έργο των λοιπών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, καθώς και τις απαιτήσεις της κοινωνίας από το Ίδρυμα.

Η Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διενεργήθηκε σε τρεις φάσεις.

  • Η πρώτη φάση αφορά στην Ανάπτυξη προσχεδίου του συστήματος διασφάλισης ποιότητας μέσω εκπόνησης προσχεδίων για τα ενοποιημένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία και πιο συγκεκριμένα τα εργαλεία συλλογής δεδομένων, τους δείκτες αξιολόγησης, τις ροές των διαδικασιών και τα πρότυπα εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης.
  • Η δεύτερη φάση αφορά στη Διαβούλευση με τις Ακαδημαϊκές Μονάδες και τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου πραγματοποιήθηκε εκτενής διαβούλευση για το σύνολο του προσχεδίου του συστήματος με εκπροσώπους των Ακαδημαϊκών Μονάδων και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.
  • Η Τελική Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας πραγματοποιήθηκε στην τρίτη φάση με την κατάθεση του τελικού σχεδίου, το οποίο βελτιώθηκε και ολοκληρώθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις των εκπροσώπων των Ακαδημαϊκών Μονάδων, των εκπροσώπων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση του βαθμού προτυποποίησης του συστήματος μεταξύ των Ακαδημαϊκών Μονάδων, αλλά και μεταξύ των Υπηρεσιών με απόλυτο σεβασμό στις ενδεχόμενες ιδιαιτερότητές τους.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως προς το μοντέλο σχεδιασμού και ανάπτυξής του επικεντρώθηκε στους παρακάτω τέσσερις (4) άξονες, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για την άρτια λειτουργία του.

 

1.Τυποποίηση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σε επίπεδο Ακαδημαϊκών Μονάδων και σε επίπεδο Ιδρύματος.

  1. Σχεδιασμός εργαλείων και μεθόδων συλλογής και επεξεργασίας των απαιτούμενων δεδομένων τεκμηρίωσης
  2. Ροές Διαδικασιών Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστημίου Αιγαίου

4.Ανάπτυξη προτύπων σχημάτων Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης σε επίπεδο Ακαδημαϊκών Μονάδων και σε Ιδρυματικό επίπεδο.

 

Παρατίθεται η τελική αναφορά για την Ανάπτυξη του Ο.Σ.Δι.Π. ως παραδοτέο του Πακέτου Εργασίας 1 (Π.Ε.1.) «Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π.)»

 

Τελική Αναφορά Π.Ε.1.