Είστε εδώ

Αξιολόγηση του Έργου

Π.Ε.4. Αξιολόγηση του Έργου

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών του Έργου είναι αναγκαία για την εξέλιξη και βελτίωσή τους. Η ανατροφοδότηση (feedback) θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται από την Ομάδα Έργου, με την συνεπικουρία της ΜΟΔΙΠ καθώς και άλλων Μονάδων του Πανεπιστημίου (π.χ. Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας του Ιδρύματος).

Από πρακτικής άποψης η αξιολόγηση αυτή θα στηριχθεί στη σύνδεση της διαμορφωτικής και της απολογιστικής αξιολόγησης, μέσω της εσωτερικής αξιολόγησης και της εξωτερικής η οποία θα πραγματοποιηθεί από δύο εξωτερικούς αξιολογητές. Η διαμορφωτική αξιολόγηση, θα ανατροφοδοτεί τους συντελεστές του Έργου με τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ανάληψη δράσεων και την υιοθέτηση διορθωτικών παρεμβάσεων, ενώ μια απολογιστικού τύπου αξιολόγηση, θα διατυπώσει τις τελικές κρίσεις και προτάσεις πολιτικής, μετά τη λήξη του προγράμματος.

 

Δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Π.Ε.4.

 

Δράση 1 (Δ.1.)- Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης

 
 
Στόχο της  Δράσης 1 (Δ.1.)-  Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης  συνιστά η συστηματική αποτίμηση των υπηρεσιών του Έργου μέσω ετήσιας διαμορφωτικής αξιολόγησης με τη μορφή ανατροφοδότησης, η οποία είναι αναγκαία για την εξέλιξη και βελτίωσή του έργου.

 

Η ανατροφοδότηση αυτή αποτελεί αρμοδιότητα της Ομάδας Έργου, με τη συνεπικουρία της Επιστημονικής Επιτροπής ΜΟΔΙΠ καθώς και άλλων Μονάδων του Πανεπιστημίου, όπως το Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας του Ιδρύματος και κατατίθεται με τη σύνταξη Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων.

 

Η σύνταξη της Έκθεσης εξυπηρετεί τη μελέτη  των παραγόντων εκείνων, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία του Έργου, με απόρροια την ανατροφοδότηση των συντελεστών του Έργου με τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ανάληψη δράσεων και την υιοθέτηση διορθωτικών παρεμβάσεων, ενώ, επιπλέον παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διευκόλυνση  του έργου του δεύτερου σταδίου της Αξιολόγησης του έργου, την εξωτερική αξιολόγηση.

 

Δράση 2 (Δ.2.)- Εξωτερική Αξιολόγηση

 

Σκοπός της αξιολόγησης αυτής  είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου, η ανατροφοδότηση των συντελεστών του και η συνολική αποτίμηση αυτού από Εξωτερικούς Αξιολογητές.

 

Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης του Έργου θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των καταλλήλων διορθωτικών παρεμβάσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα κοινοποιηθούν στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις .