Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Ημερομηνία αποστολής στην ΑΔΙΠ: 
04/08/2011