Είστε εδώ

4. Πρότυπα Σχήματα Εκθέσεων Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα Πρότυπα Σχήματα Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποσκοπώντας στην τακτική και συστηματική παρακολούθηση όλων των πτυχών του σύνθετου έργου που παράγει η κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα και το Ίδρυμα εν συνόλω. Τα Πρότυπα Σχήματα Εκθέσεων αφορούν στην Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων, στην Τετραετή Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων, καθώς και στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Παρατίθεται το ενημερωτικό σημείωμα που αφορά στη σύνταξη των Προτύπων Εκθέσεων του Ο.Σ.Δι.Π., τα Πρότυπα των Εκθέσεων, καθώς και τα παραρτήματα τους ανά διαδικασία.

1. Ενημερωτικό Σημείωμα- Πρότυπα Σχήματα Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης Ο.Σ.Δι.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
2. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων
3. Τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων
4. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος