Είστε εδώ

3. Μεθοδολογικά Εργαλεία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα μεθοδολογικά εργαλεία  σύμφωνα με το οποία διαρθρώνεται το μοντέλο λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Τα μεθοδολογικά εργαλεία διακρίνονται α) σε πέντε δομημένα ερωτηματολόγια,  τα οποία αφορούν στους Διδάσκοντες , στους Φοιτητές -γενικό ερωτηματολόγιο φοιτητή και ερωτηματολόγιο φοιτητή ανά μάθημα- στους Υπαλλήλους των γραμματειών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στους Διοικητικούς υπαλλήλους των Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου, και β) σε εννέα οδηγούς συνέντευξης, οι οποίοι αφορούν στους Προέδρους και συντονιστικές επιτροπές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και σε υπευθύνους Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Παρατίθεται το ενημερωτικό σημείωμα που αφορά στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και το χρονοδιάγραμμα των μεθοδολογικών εργαλείων, καθώς και οι φάκελοι των μεθοδολογικών εργαλείων του Ο.Σ.Δι.Π. ανά κατηγορία.

1. Ενημερωτικό Σημείωμα-Μεθοδολογικά Εργαλεία Ο.Σ.Δι.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
2. Δομημένα Ερωτηματολόγια Ο.Σ.Δι.Π.
3. Οδηγοί Συνέντευξης Ο.Σ.Δι.Π.