Είστε εδώ

2. Ροές Διαδικασιών Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται το ενημερωτικό σημείωμα το οποίο αφορά στις Ροές Διαδικασιών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο ενημερωτικό σημείωμα αποτυπώνονται  διαγραμματικά όλες οι λειτουργίες οργάνωσης και διαχείρισης του Ο.Σ.Δι.Π. και παρατίθενται όλα τα χρονοδιαγράμματα ανά κατηγορία διαδικασιών.

Επισυνάπτεται το ενημερωτικό σημείωμα.