Είστε εδώ

1. Τυποποιημένες Διαδικασίες Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα Πρότυπα Τυποποίησης των Διαδικασιών Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ο.Σ.Δι.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, βάσει των οποίων καθορίζονται όλες οι διεργασίες που απαιτείται να εφαρμοστούν από τις εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος.
Επισυνάπτεται το ενημερωτικό σημείωμα που αφορά στις τυποποιημένες διαδικασίες καθώς και οι φάκελοι των τυποποιημένων διαδικασιών ανά κατηγορία ενεργειών.

1. Ενημερωτικό Σημείωμα-Τυποποιημένες Διαδικασίες Ο.Σ.Δι.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης

2. Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων

3. Εσωτερική Έκθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π.

4. Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων (τετραετείς)

Διαδικασίες Εξωτερικής Αξιολόγησης

5. Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων

6. Έκθεση Εξωτερικής αξιολόγησης Ιδρύματος