Νόμος 4009, ΦΕΚ Α 195/6-9-2011

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τύπος Υλικού: 
Αρχεία: