Μέλη ΜΟΔΙΠ

Τα μέλη της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι:

με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου της 10.09.2014 (ΑΔΑ: 7ΗΤ6469Β7Λ-6ΓΟ)-Θέμα: «Ανασυγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

 

Νέα Επιτροπή ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόεδρος

Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης, Πρύτανης του Ιδρύματος

 

Μέλη

Καθηγητής Ανδρέας Τρούμπης, Σχολή Περιβάλλοντος

 

            Καθηγητής  Ιωάννης Κάλλας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 

           Καθηγητής Ευάγγελος Ξυδέας, Σχολή Επιστημών Διοίκησης

 

              Καθηγητής Ευστράτιος Πρασίδης, Σχολή Θετικών Επιστημών

 

              Καθηγήτρια Μαρία Καϊλα, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Εκπρόσωποι κατηγοριών προσωπικού

Καραγιάννη Χρυσοβαλαντία, εκπρόσωπος του Ε.ΔΙ.Π με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Τσαγγάρη Χρήστο.

 

Νικολαρέα Αικατερίνη, εκπρόσωπος του Ε.Ε.Π με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Μαστρογιαννόπουλο Νικόλαο.

 

Σπάθης Αλέξανδρος, εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π. με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Κάργα Παναγιώτη.

 

Μπουλμπούλης Ευστράτιος, εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού, με αναπληρώτρια εκπροσώπου την κα Μαρία Σιδερή.