Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού (Νόμος 3848, ΦΕΚ Α 71/19-5-2010)

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Τύπος Υλικού:
Αρχεία: