ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΣΔΠ

Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Ιδρύματος και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Το πεδίο εφαρμογής του ΕΣΔΠ είναι η εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες, στις διοικητικές υπηρεσίες και στο ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος. Ειδικότερα σε αυτό περιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος και η πιστοποίηση του ΕΣΔΠ.

Η δομή του ΕΣΔΠ περιλαμβάνει διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, οι οποίες συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ώστε να παράγονται τα επιμέρους και τα συνολικά αποτελέσματα της λειτουργίας του Συστήματος. Η δομή του ΕΣΔΠ αποτυπώνεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Ποιότητας.

Οι διεργασίες είναι οι οργανικές ενότητες του Συστήματος, οι οποίες περιγράφονται στο ΕΣΔΠ, προσλαμβάνουν τα οικεία εισερχόμενα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα του Ιδρύματος και αποδίδουν αντίστοιχα ή σχετικά με τη διεργασία αποτελέσματα. Η διαδικασία είναι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η διεργασία. Η διαδικασία έχει έναρξη, στάδια και λήξη. Η οδηγία εργασίας είναι η περιγραφή κάποιου/ων σταδίου/ων της διαδικασίας με τη μορφή αναλυτικών βημάτων και έχει ως σκοπό την υλοποίησή της.

Η τεκμηρίωση κάθε διεργασίας υλοποιείται από τα αναγκαία έγγραφα και αρχεία σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Τα αποτελέσματα της διεργασίας μπορούν να αξιολογούνται με τη χρήση δεικτών, οι οποίοι προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εγχειριδίου Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (Key Performance Indicators KPI’s - Δείκτες Επιδόσεων). Ειδικότερα, στο εγχειρίδιο ποιότητας, το οποίο συντάσσεται, αναθεωρείται από την ΜΟΔΙΠ και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, περιλαμβάνονται όλες οι διεργασίες του ΕΣΔΠ.

Ενδεικτικά, ως διεργασίες ή και διαδικασίες του ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναφέρονται οι ακόλουθες:

1. Πολιτική του Ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας.

2. Θέσπιση στόχων διασφάλισης της ποιότητας.

3. Διάθεση και διαχείριση αναγκαίων πόρων.

4. Εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, του ΕΣΔΠ και λοιπών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

5. Σχεδιασμός, έγκριση και αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών.

6. Παρακολούθηση του διδακτικού,ερευνητικού και διοικητικού έργου.

7. Δημοσιοποίηση πληροφοριών.

8. Εξωτερική αξιολόγηση: πιστοποίηση/επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και του ΕΣΔΠ.

9. Συμμετοχή σε διεθνείς λίστες κατάταξης (Rankings).

βλ. περισσότερα

 

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η με υψηλές προδιαγραφές και εγγυήσεις ποιότητας - σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές - αποτελεσματική λειτουργία καθώς και η ανάπτυξη και συνεχής βελτίωση του συνόλου των δραστηριοτήτων και των προσφερόμενων στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών του Ιδρύματος: εκπαίδευσης, έρευνας και προαγωγής της καινοτομίας μέσω των διοικητικών και συναφών υπηρεσιών με βάση τα στρατηγικά, επιχειρησιακά και κανονιστικά κείμενα καθώς και τις τυποποιημένες διαδικασίες. Συνοπτικά, σκοπός του ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου είναι η παροχή ενός πλαισίου στα όργανα και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Ιδρύματος με όρους ποιότητας.

Η ∆ιαχείριση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στηρίχθηκε στην ανάπτυξη αυτού του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, στοχεύοντας:

Στην καταγραφή και διαχείριση όλων των διαδικασιών που επισυμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο εντός των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στον εναρμονισμό µε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την Τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας.

Στην παρακολούθηση, ανάλυση και σύγκριση µε τα εθνικά και διεθνή δεδομένα δεικτών και αποτελεσμάτων,

έτσι ώστε να διατηρείται ή να βελτιώνεται, κατά περίπτωση, ο βαθμός ικανοποίησης όλων των εμπλεκομένων μερών, εντός και εκτός του Πανεπιστημίου, από τις διαδικασίες παροχής και ανάπτυξης της παιδείας και της έρευνας όπως αυτές οργανώνονται από το Ίδρυμα

Η δομή του ΕΣΔΠ περιλαμβάνει διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, οι οποίες συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ώστε να παράγονται τα επιμέρους και τα συνολικά αποτελέσματα της λειτουργίας του Συστήματος. Η δομή του αποτυπώνεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Ποιότητας το οποίο, με κατάλληλη μικρή προσαρμογή, ακολούθησε το Πρότυπο Εγχειρίδιο Ποιότητας όπως προέκυψε από την ομάδα εργασίας της Συνόδου Πρυτάνεων στην οποία συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου .

 

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου:
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
1. ΦΕΚ ΕΣΔΠ
2. Εγχειρίδιο ποιότητας ΕΣΔΠ
3. Εσωτερικοί κανονισμοί
4. Πολιτική ποιότητας Ιδρύματος και στοχοθεσία ποιότητας
5. Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός
6. Δεδομένα ΟΠΕΣΠ
7. Λοιπό υλικό