Επικοινωνία

ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου

e-mail: modip@aegean.gr

Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π.

e-mail: modip_admin@aegean.gr

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΠΣΔιΠ)

e-mail: QAis@aegean.gr

Υποστήριξη ιστοσελίδας ΜΟ.ΔΙ.Π.

e-mail: modip_portal@aegean.gr